Anexe

Documente în lucru

 

 

 

 

    Anexa nr. 1
     

Actele legislative care reglementează sau au incidență asupra activităților ce se pot desfășura în

PNDJ/ROSCI0063 Defileul Jiului

     
Nr.crt. Anul apariției Numărul și denumirea actului normativ
A. Legi
1 1991 Legea nr. 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare
2 1993 Legea nr. 13/1993 pentru ratificarea Convenției privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, Berna, 19.07.1979
3 1994 Legea nr. 58/1994 pentru ratificarea Convenției privind diversitatea biologică, adoptată la Rio de Janeiro, 5 iunie 1994
4 1994 Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
5 1995 Legea nr. 137/1995 - Legea protecţiei mediului, cu modificarile ulterioare
6 1995 Legea nr 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare
7 1996 Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, cu modificările și completările ulterioare
8 1998 Legea nr. 13/1998 pentru ratificarea Convenției privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn, 23 iunie 1979
9 2000 Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenției privind accesul publicului la informații participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus în data de 25.06.1998
10 2000 Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate
11 2001 Legea nr 462/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
12 2001 Legea nr. 195/2001-Legea voluntariatului, cu modificările și completările ulterioare
13 2001 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare
14 2002 Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenției europene a peisajului, adoptată la Florența la 20 octombrie 2000
15 2003 Legea nr. 85/2003 - Legea minelor, cu modificările și completările ulterioare
16 2003 Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si
protecţia persoanelor, cu modificările și completările ulterioare
17 2004 Legea 351/2004 - Legea gazelor, cu modificările și completările ulterioare
18 2004 Legea 295/2004 privind regimul armelor si al muniţiilor, cu modificările și completările ulterioare
19 2006 Legea nr. 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic, cu modificările și completările ulterioare
20 2007 Legea nr. 13/2007 - Legea energiei electrice, cu modificările și completările ulterioare
21 2008 Legea nr. 46/2008 Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare
22 2010 Legea nr. 210/2010 privind unele masuri prealabile lucrarilor de construcţie de reţele de transport si distribuţie a energiei electrice
23 2010 Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare
24 2011 Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare
25 2011 Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor
26 2012 Legea nr 54/2012 privind desfaşurarea activităţilor de picnic
27 2013 Legea nr. 383/2013- Legea apiculturii,   cu modificările și completările ulterioare
B. Ordonanțe de Guvern
1 1997 OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare
2 1998 OG nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările și completările ulterioare
3 2001 OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare
4 2002 OG nr 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr.233/2002
C. Ordonanțe de Urgență ale Guvernului
1 2005 OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare
2 2007 OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
D. Ordine de Ministru
1 2000 O.M. nr. 1649/2000 privind aprobarea Normelor tehnice pentru ingrijirea si conducerea arboretelor
2 2000 O.M. nr. 1650/2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind alegerea si aplicarea tratamentelor
3 2000 O.M. nr. 1651/2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării
4 2000 O.M. nr. 1652/2000 privind aprobarea Normelor si indrumarile tehnice privind protecţia pădurilor
5 2000 O.M. nr. 1653/2000 privind aprobarea Normelor tehnice pentru efectuarea controlului anual al regenerărilor
6 2000 O.M. nr. 1654/2000 privind aprobarea Normelor de prevenire si stingere a incendiilor din fondul forestier
7 2000 O.M. nr. 1672/2000 privind aprobarea Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor
8 2003 O.M. nr. 454/2003 privind aprobarea Normelor tehnice pentru protecţia pădurilor si a Indrumărilor privind aplicarea Normelor tehnice pentru protecţia pădurilor
9 2005 O.M. nr. 1306/2005 privind aprobarea procedurii de aprobare, modificare, anulare si casare a actelor de punere in valoare pentru produsele lemnoase provenite din fondul forestier, altul decit cel proprietate publică a statului, precum si din vegetatia forestieră din afara fondului forestier
10 2007 O.M. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România
11 2007 O.M. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare
12 2007 O.M. nr. 766/2007 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare si aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase si de alti factori vătamatori fondului forestier national si obiectivelor instalate in acestea
13 2009 O.M. nr. 979/2009 privind introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, pe teritoriul național
14 2010 O.M. nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar
15 2010 O.M. nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și privat
16 2011 O.M. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România
17 2011 O.M. nr. 1346/2011 privind aprobarea Regulamentului privind forma si modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum si modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori
18 2011 O.M. nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind termenele, modalitaţile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos
19 2012 O.M. nr. 3993/2012 pentru încetarea regimului de arie naturală protejată a perimetrului în suprafață de 17,6 ha aferent Carierei Meri
20 2012 O.M. nr. 3397/2012 privind stabilirea criteriilor şi indicatorilor de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine în România
21 2012 O.M. nr. 3814/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice si schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor din fondul forestier
22 2012 O.M. nr. 3836/2012 privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentațiilor și eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul și filmatul în scop comercial
23 2014 O.M. nr. 815/2014 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011
24 2014 O.M. nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate, cu modificările și completările ulterioare
25 2014 O.M. nr. 669/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.346/2011
26 2016 O.M. nr. 1507/2016 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare şi casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional
27 2016 O.M. nr. 884/2016 privind aprobarea Metodologiei de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici
E. Hotarari de Guvern
1 2002 HG nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase
2 2004 HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările si și completările ulterioare
3 2005 HG nr. 1581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone
4 2005 HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor
5 2007 HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție avifaunistică ca parte integrantă a rețelei europene Natura 2000 în România, modificată și completată prin HG nr. 971/2011
6 2009 HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului
7 2009 HG nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare
8 2009 HG nr. 1076/2009 pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier
9 2014 HG nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn
10 2014 HG nr. 787/2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn
F. Decrete
1 1978 DECRET nr. 237/1978 pentru stabilirea normativelor privind sistematizarea, amplasarea, construirea si repararea liniilor electrice care trec prin paduri si prin terenuri agricole

 

 

 

 A2A3

                                                          Anexa nr. 4
SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A INTEROGĂRII BAZEI DE DATE
in scopul determinării necesității susținerii membrilor comunității din PNDJ, în funcție de permanentizarea în zona plaiului
                                                               
Tip construcție Stare construcție Specificații Toponimie Locație Proprietar Tip reședință Obs. Specificații T_ARABIL mp FANETE mp PASUNI mp Gradina de legume mp POMI_FRUCT mp ANIMALE BOVINE OVINE CABALINE CAPRINE NR_CRT ARABIL_REG, mp FANETE_REG, mp PASUNE_REG, mp NEPROD_REG, mp CURTI_CON, mp LIVADA_REG, mp Intra / extra- vilan
41.750 15.000 50.900 13.110 3.000 115 250 1 270 x 43.140 307.400 19.900 1.500 3.900 13.500
Conac buna conac cu grajd in prelungire + grajd Balbea Balbea Casmir Cristian S stana Gradina cca 650 mp, dar nu sunt semne de agricultura pe 2015, terenului nu este in cea mai buna stare, cca 3500 mp este ocupat de livada, teren arabil si alte suprafete da nu da da 650 da da 0 1.000 19.000 0 0 1.600 2.500 intarvilan
Conac buna conac si anex in prelungire, cotet si grajd si un beci Balbea Balbea Danaiata Grigore S pasune in stare buna, langa conac imprejmuit cca 45 ari , livada de cca 1400 mp da 1.500 da 1.400 da 100 da nu 0 3.000 12.000 0 0 100 0 intarvilan
Conac buna conac cu grajd de piatra in prelungire, grajd pt vite, cotet de animale si o satra (zona de hranit vite, deschis cu acoperis) Balbea Balbea Danaiata Dumitru, Danaiata Victor PR pasune in stare buna de circa 1,5 ha cu pomi fructiferi da 3.000 da 15.000 da da da 0 0 0 0 0 0 0 intarvilan
Conac buna conac si o "satra" pentru ahranirea animalelor Balbea Balbea Duvlea Cristian Danut PR ? Nu s-a facut agricultura de mult timp, de circa 1500 mp marginit de pomi fructiferi nu nu da nu da nu 0 0 9.100 0 0 0 0 intarvilan
fundatie in reconstructie consc in reconstructie, 2 fundatii vechi in apropiere Balbea Balbea Gaman Sorin nu e cazul pasune de cca 2500 mp cu ceva pomi fructiferi nu nu da 2.500 nu da nu 0 0 0 0 0 0 0 intarvilan
Conac buna grajd amenajat si pt conditii de locuinta. Anexe: cotet, satra, baraca de lemn Balbea Balbea Danaiata Bebe PM pasune in stare buna de cca 1,5 ha cu pomi fructiferi da 3.000 da 15.000 da da da 20 70 0 0 0 0 0 0 0 intarvilan
Conac degradat conac in stare destul de rea cu anexa in prelungire, grajd deschis si un cotet de animale Balbea Balbea Motorga Ion PR Teren cultivat de Danaiata Bebe, cca 700 mp, pasune in stare buna, pomi fructiferi invadat de maracini da 700 nu da da da nu 0 0 0 0 0 0 0 intarvilan
Conac buna conac cu anexa in prelungire si lipit de pe spatele conacului, grajd si cotet de animale, langa grajd 2 pereti (fara fundatie) de bca in constructie Balbea Balbea Soare Vasile S Arabil de cca 1500 mp din care cultivat recent cca 600 mp, pasune in stare buna cu pomi fructiferi da 900 da da 600 da nu 0 0 6.800 5.500 0 0 2.600 intarvilan
grajd buna stana+ grajd+satra Balbea Balbea Cajmir Cristian PR pasune plaiul Balbea, nu exista semne de delimitare nu nu da nu nu nu 0 0 0 0 0 0 0  
Conac buna conac cu un grajd in prelungire, sopru, grajd de tabla, grajd de beton si boltari, cotet Balbea Balbea Stroie Sorin(Dumitru?) PM pasune de cca 1,70 ha si liva da 3500 mp da 3.000 da da 17.000 da da da 0 3.500 20.000 0 0 0 0 intarvilan
Conac buna conac lemn cu sopru lateral si spate, acoperit cu tigla, in fata copertina acoperita cu tabla Comanda Valareanu Gol de munte Bumbesti Comanda Parvulescu Vasile S stana Gradina cca 600m2 pomi fructiferi ,pasune buna partial invadata de mesteceni nu nu da da 600 da da 9 170 0 0 186 0 5.000 0 0 0 0  
Conac buna conac de lemn cu sopru lateral acoperit cu tigla+ doua anexe lemn acoperite cu eternita Comanda Valareanu Gol de munte Bumbesti Valareanu Maria S In 2005 avea doua gradini de cca 1000mp dupa ancpi. Pasune partial invadata de maracinisuri si altele, pomi fructiferi nu nu da nu da da 4 196 0 3.000 0 0 0 0  
Conac buna conac de lemn cu mic sopru lateral si 1 anexa grajd lemn Trantor-Dealul Merilor Trantor-dealul merilor Danaiata Dumitru PR pasune partial invadata de maracinisuri si arbori nu nu da da 500 da da 197 0 42.800 0 0 0 0  
Conac buna 1 conac de lemn pe fundatie de piatra+ 1 anexa lemn Fata Babii E 43 UP 1 ? PR pasune si fanat partial invadata de mesteceni si maracinisuri nu da da nu nu 138 0 0 0 0 0 0  
Conac buna 1 conac de lemn pe fund de piatra+ 1 anexa lemn Gol Munte Bumbesti Est Lainici Gol de munte Bumbesti la est de man. Lainici ? PR? pomi fructiferi, pasune invadata in mare parte de maracinisuri si mesteacan nu nu da nu da nu 161 0 0 0 0 0 0  
Conac buna conac de lemn acoperit cu tabla cu sopru atasat. Dragalina Sima Calin E 18 up 1 bumbesti Calin PR pomi fructiferi, enclava in mare parte acoperita cu maracinisuri, mesteceni anin etc. la fel si enclava 19 partial acoprita de mesteceni in special. nu nu da nu da nu 178 0 0 0 0 0 0  
Conac buna conac lemn cu sopru spate acoperit cu eternita+ 3 anexe din care doua de lemn acoperite cu eternita si una in fata din lemn acoperita cu tabla rosie cu copertina la usa Comanda Valareanu Gol de munte Bumbesti Comanda Nadrag Ioan S Gradina una de cca 1000mp si una mica de cca 100 mp + pomi fructiferi, Pasune/fanat partial invadata de mesteceni maracini da 1.000 nu da da da da 5 188 0 0 0 0 200 0  
Conac buna conac lemn cu sopru lateral si spate acoperit cu tabla, + o anexa lemn daramata in spate conac Comanda Valareanu Gol de munte Bumbesti Comanda Dalma Melitii Carstoc Nelu PR pasune ingradita partial invadata de mesteceni si altele nu nu da nu nu nu 191 0 0 0 0 0 0  
constructie buna baraca tabla Gol Munte Bumbesti Est Lainici E 32 UP 1 Carstoc Nelu PR enclava invadata de maracinisurisi arbori nu nu da nu nu 145 0 0 0 0 0 0  
Conac buna 1 conac de lemn cu sopru lateral si fata+ un sopru anexa animale Trantor-Dealul Merilor Trantor-dealul merilor Giuverdea daniel S pasune si fanat in stare buna da 1.500 da da idem 280 da 20 80 2 50 213 0 10.000 5.000 0 0 0  
constructie degradata cabana ? lemn zidarie Trantor-Dealul Merilor Trantor-dealul merilor Giurea à PR pasune/fanat ingradit ? da 2.000 nu da da da nu 218 0 0 0 0 0 0  
constructie buna cabana zidarie Trantor-Dealul Merilor Trantor-dealul merilor Crivat vasile PR pasune fanat?pomi fructiferi da 1.500 nu da da da da 217 0 0 0 0 0 0  
Conac buna conac de lemn cu sopru lateral + anexa grajd la N deteriorata Comanda Valareanu Gol de munte Bumbesti Comanda Ardeleanu Petre PR Gradina, acum nu. Dupa Ancpi avea gradina in 2005 cca 1000mppomi fructiferi langa conac pasune in stare buna partial invadata de mesteceni nu nu da nu da nu 187 0 20.000 0 0 0 0  
Conac buna Conac de lemn cu sopru lateral si spate acoperit cu eternita Comanda Valareanu Gol de munte Bumbesti Comanda Rebedea Ion? PR .Gradina: Dupa ancpi in 2005 avea o gradina la vest de cca 700mp si posibil si in zona ingradita de langa conac,in fata gard de lemn si plasa fanat, in spate pomi fructiferi si maracinisuri. In spate conac sunt si fagi intr-o zona ingradita nu da da nu da nu 189 0 0 0 0 0 0  
constructie buna cabana barne lemn acperit cu eternita Comanda Valareanu Gol de munte Bumbesti Comanda Cic -Aviz taiere prop Comanda PR zona impadurita nu nu da nu nu nu 190 0 0 0 0 0 0  
Conac buna Conac de lemn acoperit cu tigla Dragalina Sima Calin E 27 Up 1 Bumb Popescu Titu PR Gradina legume in fata conac cca 1000mp, faneata in fata si in spate conac in stare buna nu da nu da 1.000 da nu 172 0 8.900 0 0 0 0  
Conac buna conac lemn cu 2 anexe unul in fata si unul lateral degradat Dragalina Sima Calin E 27 Up 1 Bumb Jianu Ilarie PR Posibil gradina in trecut, pasune/fanat cu invadata partial de mesteceni la NV si maracinis la sv. Pomi fructiferi nu nu da nu da nu 171 0 0 0 0 0 0  
Casa buna casa vacanta zidarie + 2 anexe la V si 1 casuta lemn camping Dragalina Sima Calin E 27 Up 1 Bumb ? PR nu nu da nu nu nu 170 0 0 0 0 0 0  
Casa buna case vacanta 3 corpuri zidarie Dragalina Sima Calin E 27 Up 1 Bumb Popescu Constantin PR faneata ingradita, In 2005 pare sa fi avut gradina cca 500 mp dupa ancpi nu da nu nu nu nu 175 0 0 0 0 0 0 intarvilan
Conac buna Conac Olariu lemn cu mansarda acoperit cu Lindab si sopru lateral renovat, + o anexa sopru Comanda Valareanu Gol de munte Bumbesti Comanda Olariu Petre PR gradina ingradita cu plasa peste 3000 mp si pomi fructiferi, in jur pasune/fanat in stare buna pe alocuri invadat de mesteacan da 3.000 nu da da da nu 180 0 8.100 0 0 0 0  
Conac buna conac de lemn cu sopru lateral, spate acoperit cu eternita 1 anexa grajd, gard de lemn cu sopru, vis-a-vis vagon de tabla Comanda Valareanu Gol de munte Bumbesti Comanda Cimpu S Gradina cca 2-300mp,Pomi fructiferi pasune/fanat ingradita si peste drum in stare buna nu nu da da 300 da da 20 184 0 0 0 0 0 0  
Conac buna conac de caramida acoperit cu tabla + grajd atasat acoperit cu tabla+ o fundatie de piatra la N+ anexe cotete de animale Comanda Valareanu Gol de munte Bumbesti Comanda Boanta Finadora PM Gradina de 1200-1300mp, Pasunea de vis-a-vis peste drum in stare buna nu nu da da 1.300 da da 3 185 1.500 5.000 3.500 0 0 0  
Conac buna conac lemn acoperit cu tigla, sopru spate si lateral dr. + 2 anexe sopru lateral est si in fata pe stalpi de beton. Comanda Valareanu Gol de munte Bumbesti Comanda Enoiu Pavel S pasune in stare buna, gradina ingradita. nu nu da da 500 da da 0 0 0 80 183 0 3.100 0 0 0 0  
Casa buna conac/casa de vacanta acoperit cu Lindab Comanda Valareanu Gol de munte Bumbesti Comanda Dalma Melitii Goran Iuliana PR fanat ingradit si pomi fructiferi nu da nu nu da nu 194 0 3.000 0 0 0 0  
Conac buna conac de lemn cu sopru lateral si spate + 1 fundatie piatra anexa Comanda Valareanu Gol de munte Bumbesti Comanda Dalma Melitii ? PR pasune ingradita partial invadata de maracinis nu nu da nu nu nu 192 0 0 0 0 0 0  
Casa buna casa vacanta lemn cu o anexa si filigorie, ingradita +in apropiere un grajd/conac daramat Comanda Valareanu Gol de munte Bumbesti Comanda Dalma Melitii Panoiu Pompiliu PR pasune in vecinatate instare buna partial invadata de mesteceni nu da da da 200 nu nu 193 0 5.500 0 0 200 0  
constructie buna cabana zidarie cu mansarda lemn                           +2 anexe   lemn Trantor-Dealul Merilor Trantor-dealul merilor Gelegram Dumitru S Magazie tip conac, grajd pasune partial acoperita cu mesteceni da 1.300 da da da da da 13 219 5.000 10.000 0 0 0 0  
Conac degradat 1 conac de lemn cu sopru spate + 1 anexa grajd degradata Trantor-Dealul Merilor Trantor-dealul merilor Patrascoiu Ion PR pasune /fanat pomi fructiferi nu nu da nu da nu 215 0 0 0 0 0 0  
Conac degradat 1 conac de lemn acoprit cu sindrila partial degradat Trantor-Dealul Merilor Trantor-dealul merilor Crivat vasile PR pomi fructiferi da nu da da da nu 216 0 0 0 0 0 0  
Conac buna 1 conac de lemn cu sopru lateral si un sopru piatra in fata si 1 anexa piatra lateral Trantor-Dealul Merilor Trantor-dealul merilor Peagu daniel PR pasune in vecinatate partial invadata in special de maracinisuri da 1.000 nu da aceiasi gradina de mai sus da da 202 0 0 0 0 0 0  
Conac buna 1 conac de lemn acoperit cu tabla Trantor-Dealul Merilor Trantor-dealul merilor Peagu daniel PR pasune in vecinatate partial invadata in special de maracinisuri da 1.000 nu da da da da 201 0 0 0 0 0 0  
Conac buna 1 conac de piatra si lemn cu un sopru lateral+ 2 anexe una de lemn si una lemn si piatra Trantor-Dealul Merilor Trantor-dealul merilor Oprisoiu Ioan PR pasune in vecinatate partial invadata in special de maracinisuri da 2.000 nu da nu da da 200 4.000 9.600 0 0 0 0  
Conac buna 1 conac de lemn cu sopru fata si spate acoperit cu tabla + 1 anexa grajd lemn cu sopru lateral acoprit cu tabla si doua mici anexe lateral est Trantor-Dealul Merilor Trantor-dealul merilor Motancea Dumitru S Gradina de legume in fata conac + o gradina mare de cca 2500 mp si multi pomi fructiferi la est de gradina. Pasune la distanta de conac da 5.000 da 20000 nu da 50 da 8000 da 4 204 5.000 20.000 0 0 0 8.000  
Conac buna 1 conac de lemn cu sopru lateral stanga si dreapta si un mic sopru fata+ 1 anexa grajd destul de degradat Trantor-Dealul Merilor Trantor-dealul merilor Negrea Constantin PR _ nu nu da da 2.000 da nu 207 2.400 3.000 0 0 700 400  
Conac buna 1 conac de lemn cu sopru lateral degradat + anexa lemn cu mansarda OSB acoprit cu tabla Lindab Trantor-Dealul Merilor Trantor-dealul merilor Danaiata Alin PR Gradina Cca 600 mp in 2005 dupa ancpi. Pasune/fanat in vecinatate SE Pomi fructiferi nu nu da nu da nu 208 0 0 0 0 0 0  
Conac buna 1 conac de lemn acoprit cu eternita in stare de degradare partial Trantor-Dealul Merilor Trantor-dealul merilor Popescu à. PR pasune/ fanat la SE nu nu da nu nu nu 209 0 0 0 0 0 0  
Conac buna 1 conac de lemn cu sopru lateral si fata Trantor-Dealul Merilor Trantor-dealul merilor Danaiata Dumitru PR ? nu nu nu da 300 nu nu 210 0 0 0 0 0 0  
Conac buna 1 conac lemn cu sopru lateral stanga dreapta acoperit cu tabla Trantor-Dealul Merilor Trantor-dealul merilor Giuverdea daniel S pasune/ fanat in vecinatate ingradit si neingradit pomi fructiferi da 1.500 da da da da nu 211 0 0 0 0 0 0  
Conac buna conac piatra si lemn acoperit cu tabla cu sopru intrare fata si lateral lemn + 1anexa dep. lemne Trantor-Dealul Merilor Trantor-dealul merilor Nistorescu Dana PR Gradina Cca 1000mp 2005 dupa ancpi. Pasune/fanat ingradit in stare buna pomi fructiferi nu da da da 280 da nu 212 0 2.000 0 0 800 0  
Conac buna Conac Balbea Fata Teiului Balbea Cioaca Motorgilor Motorga M PR nu nu da nu nu nu 0 0 0 0 0 0 0  
Conac buna Conac Balbea Fata Teiului Cioaca Balbea Ochean PR nu nu da nu nu nu 0 0 0 0 0 0 0  
Conac buna Conac Balbea Fata Teiului Varfu Cioara Popescu Aurica S Magazie da nu da da nu nu 0 0 0 0 0 0 0  
Conac buna Conac Balbea Fata Teiului Varfu Cioara Dumitrescu Ion (TONICA) PR Magazie da nu da nu nu nu 0 0 15.500 0 0 0 0  
Conac buna Conac (Casa de locuit ) Balbea Fata Teiului Varfu Cioara Stroie Romulus PM Anexe, magazie, saivan 4 ari teren arabil da 400 da da da da da 6 0 0 15.000 0 0 0 0  
Conac buna Conac Balbea Fata Teiului Mocirle Danaiata Viorica PR magazie nu da da da nu nu 0 0 10.800 0 0 0 0  
Conac buna Conac Balbea Fata Teiului Mocirle (VF Cioaca) Balanescu Vasile PR nu da da nu da nu 0 0 5.000 0 0 0 0  
Conac buna Conac Balbea Fata Teiului Mocirle Danaiata Ion PM Grajd 4 ari arabil, 0,5 ha fanete, pomi fructiferi da 400 da 5.000 da da da da 14 0 0 0 0 3.000 3.200 0 0 0 0  
Conac buna Conac Balbea Fata Teiului Mocirle Lascu Nicolita S Magazie 4 ari arabil, fanete, pomi fructiferi da 400 da da da da nu 0 700 500 0 0 0 0  
Conac buna Conac Balbea Fata Teiului Mocirle Motorga Maria(Ion) S da 400 da da da 200 da nu 0 0 0 0 0 0 0  
Conac buna Conac Trantor Plai Meri Trantor Popeci Ion S Magazie, grajd 4-5 ari teren arabil da 400 da da da 100 nu nu 0 0 0 0 0 0 0  
Casa buna Casuta de vacanta Trantor Plai Meri Trantor Ciucur Marius PR nu nu da nu nu nu 0 0 0 0 0 0 0  
Conac buna Conac - doua Trantor Plai Meri Trantor Stana Ilina(Daniel) S 2 Magazii, 2 grajd, saivan 4 ari arabil, pomi fructiferi, fanete da 400 da da da 100 da nu 0 3.400 9.800 5.900 1.500 200 0  
Conac buna Cabana Conac Culmea Tarnitei Meri District drumuri Meri Nistorescu Dan(Oprisescu) PR nu nu nu nu nu nu 0 0 0 0 0 0 0  
Casa buna Casa Culmea Tarnitei Meri District drumuri Meri Nistorescu Dan (Oprisescu) S Magazie - foisor nu nu nu nu nu nu 0 0 0 0 0 0 0 intarvilan
Conac buna Conac (schit ) Culmea Tarnitei Meri Meri-pepiniera Parinte: S temelie pentru biserica? nu nu nu da 80 nu nu 0 0 0 0 0 0 0  
Conac buna Conac Culmea Tarnitei Meri Meri Cacata Vacaretu ion S satra nu nu da nu nu da 14 0 0 0 0 0 0 0  
Conac buna Conac Culmea Tarnitei Meri Meri Cacata Tanc Constantin PR nu nu da nu nu nu 0 0 3.900 0 0 0 0  
Conac buna Conac Culmea Tarnitei Meri Meri Cacata Luben Ion PR Fanete cosite nu da da nu nu nu 0 0 4.000 0 0 0 0  
Casa buna Casa Culmea Tarnitei Meri Meri - Hotel Carstoc Iordan Ion S Magazie nu nu nu da 300 nu nu 0 0 0 0 0 0 0 intarvilan
Casa buna Casa Culmea Tarnitei Meri Meri - Cariera Mondoc Ilie PM nu nu nu nu nu nu 0 0 0 0 0 0 0  
Casa buna Casa Culmea Tarnitei Meri Meri - Cariera lilea Floricica (Ovidiu) PM nu nu nu nu nu nu 0 0 0 0 0 0 0  
Casa Casa Culmea Tarnitei Meri Meri - Gara Ticu Gheorghe S Magazie nu nu nu nu nu nu 0 0 0 0 0 0 0 intarvilan
Casa buna Casa Culmea Tarnitei Meri Meri - Gara Brancoveanu PM fanar,magazie,cotete nu nu nu nu nu da 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 intarvilan
Casa buna Casa Culmea Tarnitei Meri Meri - Gara Popescu Nicolae PM Magazii 4 ari arabil da 250 nu nu da 150 nu nu 0 0 0 0 0 0 0 intarvilan
Conac buna Conac Culmea Tarnitei Meri Meri - Gara Motorga Maria (Gore) PR Magazie da 500 da nu da 200 nu nu 0 0 0 0 0 0 0 intarvilan
Conac buna Conac Culmea Tarnitei Meri Meri - Gara Motorga Remus S Magazie da 400 nu da da 300 nu nu 0 0 0 0 0 0 0 intarvilan
Casa buna Casa Culmea Tarnitei Meri Meri - Gara Filip Constantin PR nu nu nu nu nu nu 0 0 10.000 0 0 100 0  
Conac buna Conac Culmea Tarnitei Meri Meri-traseu tematic Cretu PR nu nu nu nu nu nu 0 0 0 0 0 0 0 intarvilan
Conac buna Conac Culmea Tarnitei Meri Meri-traseu tematic Asaftei Elisaveta PM Magazie, saivan, grajd 50 ari arabil, pasuni intretinute, pomi fructiferi da 5.000 da da da 3 0 1 0 0 2.640 3.200 0 0 0 0  
Casa buna Casa Visina-Meri Visina Palavu Dumitru PM Magazii teren 3 ari arabil da 300 nu nu da 300 da nu 0 8.000 600 0 0 0 0 intarvilan
conac buna Dragalina Dragalina Sima Florin PM magazie lemne buna nu da 10.000 nu da 3.000 da 3.000 da 5 0 0 0 0 0 0 0  
                                                                     

 

              Anexa nr. 5
               
SITUAȚIA
SUPRAFEȚELOR ȘI ÎNCADRAREA ACESTORA ÎN ZONAREA PNDJ, PE CATEGORII DE FOLOSINȚĂ
               
               
Suprafată PNDJ în ha, conform GIS INSPIRE si corecții PNDJ  
Nr. crt. Specificații TOTAL ZPI