Regulament

Documentul se află în lucru.

Anexa nr. 2

CUPRINS

Capitolul 1.3

Înfiinţarea, scopul, limitele, zonarea şi managementul Parcului  Naţional Defileul Jiului3

Tabelul nr. 1 Diferenţele şi corespondenţa între zonele interioare ale PNDJ. 4

Descrierea limitelor Parcului Naţional Defileul Jiului5

Zonarea PNDJ – modificare conform OM 3993/2012. 7

A.   Zona de protecţie integrală;7

B.    Zona de conservare durabilă sau tampon;8

C.    Zona de dezvoltare durabilă a activităţilor umane.8

Tabelul nr. 2 Principalele tipuri de activități, conform zonării9

Management16

Capitolul 2.17

Reglementarea activităţilor în Parcul Naţional Defileul Jiului17

Consideraţii generale. 17

Silvicultură. 21

Vânătoare şi pescuit22

Activitatea pastorală. 24

ACTIVITATEA APIPASTORALĂ.. 25

Exploatarea resurselor minerale. 26

Captarea surselor de apă. 26

Biodiversitate. 27

Cercetare ştiinţifică. 28

Construcţii28

Vizitare. 30

Regimul deşeurilor36

Serviciul Salvamont36

Exercitarea controlului37

Capitolul 3.38

Sancțiuni38

Dispoziţii finale. 39

Capitolul 4.40

Anexe. 40

Anexa nr. 1......................................................................... Harta generală. 40

Anexa nr. 2............................................................... Harta zonării interne. 40

Anexa nr. 3 Harta turistică. 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 1.

Înfiinţarea, scopul, limitele, zonarea şi managementul Parcului  Naţional Defileul Jiului

 

 

Art. 1 - Parcul Naţional Defileul Jiului, denumit în continuare PNDJ, a fost înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr. 1581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone şi este arie protejată de interes naţional, fiind încadrată după clasificarea Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii  în categoria a II-a - parc naţional.

Art. 2 - Parcul Naţional Defileul Jiului este o arie naturală protejată, care în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, are drept scop protecţia şi conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspectul fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic, sau de alta natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative, recreative şi turistice.

Managementul parcurilor naţionale asigură menţinerea cadrului fizico-geografic în stare naturală, protecţia ecosistemelor, protecţia diversităţii biologice în condiţii de stabilitate ecologică, prevenirea şi excluderea oricărei forme de exploatare a resurselor naturale şi a folosinţelor terenurilor, incompatibile scopului atribuit ariei protejate.

Art. 3 - Limitele PNDJ, descrise narativ conform Hotărârii Guvernului nr. 1581/2005, sunt materializate în teren cu semnul convenţional pătrat roşu încadrat de bandă albă şi sunt amplasate la o distanţă care să permită vizibilitatea către cel puţin unul dintre marcajele următoare.

Suprafaţa rezultată a fost de 11127 ha, însă în urma aplicării corecţiilor bazate pe date culese din teren calculate în sistem GIS, menţinându-se descrierea narativă, au rezultat următoarele suprafeţe:

Tabelul nr. 1 Diferenţele şi corespondenţa între zonele interioare ale PNDJ

Denumire zonare

PNDJ – HG

ha

PNDJ – PM

ha

Situl Natura 2000 ROSCI 0063 Defileul Jiului – OM

ha

Suprafaţa totală HG/PM/OM

11127

11006

10946

Zona de conservare specială conform HG / zona de protecţie integrală conform PM

8972

9838

nu se aplică

Zona de conservare durabilă conform PM

nu se aplică

1033,5

nu se aplică

Zona de dezvoltare durabilă conform PM

nu se aplică

134,5

nu se aplică

Suprafeţe în afara zonei de conservare specială conform HG

2155

nu se aplică

nu se aplică

 

Notă:

HG – Hotărârea Guvernului nr. 1851/2005

PM – Planul de management elaborat în 2012

OM – Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011

 

Anexa nr. 1 Harta generală a PNDJ

 

 

Descrierea limitelor Parcului Naţional Defileul Jiului

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1581/ 2005,

 

Limita nord-estică porneşte din aval de confluenţa Jiului de Vest cu Jiul de Est, borna silvică 1 unitatea de producţie UP VII, Ocolul Silvic Petroşani, urmăreşte Culmea Ogrinului până la borna silvică 5 UP VII, O.S. Petroşani, coboară prin pădure spre SE în pârâul Polatiştea bornele silvice 4, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 20/UP VII, O.S. Petroşani, urcă pe Pr. Stolojoaia şi culmea omonimă bornele silvice 300, 312, 313, 309/UP VII, O.S. Petroşani până în culmea Polatiştei borna silvică 299, 298, 296/UP VII, O.S. Petroşani şi urmează spre est culmea Polatiştei, parte în golul montan, cu vârfurile, numite şi cotate pe planul silvic Pietricica - 1355 m, Piatra Angelii - 1432 m, bornele silvice 296, 294, 186, 187, 188/UP IV, O.S. Bumbeşti până în cumpăna apelor dintre bazinele hidrografice Chitu şi Sadu la circa 2,5 km E de Vf. Piatra Argelelor.

Limita sud-estică. Din culmea Polatiştei, limita coboară aproximativ perpendicular spre sud pe Culmea Alunului dintre bazinele hidrografice Chitu şi Sadu şi intră în pădure, bornele silvice 181, 179, 177, 175, 173, 211, 215, 206, 44, 119/UP IV O.S. Bumbeşti, apoi traversează alternativ teritorii păduroase şi goluri montane prin Vf. Trântor - 991 m, se continuă cu Culmea şi Vf. Bâlbea bornele silvice 15, 184, 2/UP IV, O.S. Bumbeşti, 2 şi 1/UP V, O.S. Bumbeşti până la confluenţa Pr. Sadu cu Jiul. De aici urmează talvegul Jiului până la podul peste Jiu al drumului judeţean Tg. Jiu - Sâmbotin.

Limita sud-vestică. Din talvegul Jiului borna silvică 1/UP III, O.S. Bumbeşti, urcă spre N pe Culmea Pleşa bornele silvice 450, 448, 444, 440, 439/UP II, O.S. Bumbeşti la Vf. Runcu Porcenilor - 1030 m şi apoi pe Culmea Runcu Porcenilor bornele silvice 426, 420, 418, 416, 414, 408 la Vf. Pietriceaua - 1202 m şi în continuare pe Culmea Pietriceaua bornele silvice 65, 69, 71, 73, 77/UP III, O.S. Bumbeşti până la punctul numit în harta topografică "La Crucea de Piatră" în Culmea "Căpăţânii" din Golul de munte Chenia-Dumitra.

Limita nord-vestică. Culmea Căpăţânii din Golul de munte Chenia-Dumitra se continuă spre NV prin Pasul Vulcan, 1621 m evidenţiat şi cotat pe harta topografică, pe Culmile alpine, numite pe planul silvic, "Chenia-Dumitra" cu Vf. Drăgoiu, 1600 m şi "Carcanului" la Vf. Cândeţu - 1548 m, urmăreşte limita nordică a golului montan numit pe planul silvic "Polatişte", prelungită, în pădure, cu culmea marcată de bornele silvice 243, 241, 241 bis UP II, O.S. Petroşani, după care coteşte perpendicular spre N de-a lungul bornelor silvice 243 bis, 254 bis, 252, 258, 269, 262, 256, 270, 261, 279/UP II, O.S. Petroşani iar de aici coboară în talvegul Jiului borna silvică 175/UP II, O.S. Petroşani.

         Limitele PNDJ se modifică odată cu intrarea în vigoare a OM 3993/2012, după cum urmează  : - se preiau din PM

 

 

 

 

 

 

 

Zonarea PNDJ – modificare conform OM 3993/2012

 

Art. 4 - Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, măsurile conservative depind de zonarea internă a parcului, prevăzută în:

Anexa nr. 2 Harta zonării interne a PNDJ

 

Art. 5 - În PNDJ se delimitează următoarele zone funcţionale în care activităţile se desfăşoară conform tabelului nr. 2.

 

 1. Zona de protecţie integrală;
 2. Zona de conservare durabilă sau tampon;
 3. Zona de dezvoltare durabilă a activităţilor umane.
 4. pescuitul de orice natură; 
 5. realizarea de lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa populaţiilor piscicole, cum ar fi îngustarea / bararea cursului apei, exploatarea sau depunerea de nisip şi pietriş;
 6. efectuarea de lucrări de barare a cursurilor apelor fără a fi prevăzute cu sisteme de scări funcţionale de traversare pentru faună ;
 7. efectuarea de lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal la o distanţă mai mică de 20 m;
 8. exploatarea sau transferarea unor volume semnificative de apă care afectează condiţiile de habitat.
  1. aprinderea focului în parcul naţional, în afara locurilor de campare special amenajate, este interzisă;
  2. în locurile de campare amenajate, se permite aprinderea focului pe grătare cu picior sau în vetre special amenajate;
  3. se interzice colectarea, tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, arbuştilor sau a altor materiale de pe suprafaţa PNDJ, în scopul aprinderii focului.
  4. Deținătorii cu orice titlu de suprafețe de pădure / activități cu risc potențial vor asigura respectarea planurilor de apărare impotriva incendiilor iar în caz de apariție a unor astfel de fenomene, vor asigura personal suficient pentru eradicarea acestora, în funcție de amploare.;
  5. Este interzisă arderea resturilor vegetale sau de altă natură în suprafețele pajiștilor, în spații deschise din suprafețe deținute de proprietarii de exploatații agricole.
    1.  personalul administraţiei parcului în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
    2. personalul instituţiilor publice cu atribuţii de control şi salvare din: Ministerul Administraţiei şi Internelor, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Salvamont, Ambulanţa, Structuri de specialişti-montani din cadrul Jandarmeriei Române, competente teritorial, Ministerul Apărării Naţionale, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
    3.  proprietari de terenuri situate în PNDJ;
    4. persoanele insoţite de angajaţii APNDJ;
    5. personal silvic în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, cu competențe pe raza parcului ;
    6. personal de însoţire a animalelor la păşunat, pentru turmele avizate de APNDJ;
    7. cercetători, în cadrul temelor avizate de APNDJ;
    8. voluntari angajaţi de APNDJ;
     1. persoanele cu handicap;
     2. copii sub 14 ani,
     3. personalul care face parte din categoriile evidențiate la art. 46
     4. camparea este permisă în zonele special amenajate şi în alte locuri marcate special;
     5. la plecare turiştii sunt obligaţi să lase locul de campare curat;
     6. săparea de şanţuri în jurul locurilor de amplasare a corturilor este  interzisă;
     7. refugiul montan este folosit numai pentru supravieţuire, pe timpul nopţii sau adăpostire în cazul condiţiilor atmosferice neprielnice continuării drumului. Folosirea refugiilor este permisă pe durata unei nopţi. Dacă condiţiile atmosferice nu permit continuarea drumului, şederea se poate prelungi până la existenţa posibilităţii continuării drumeţiei în condiţii de siguranţă;
     8. este interzisă distrugerea sau degradarea refugiilor, adăposturilor, podeţelor, panourilor informative şi indicatoare, precum şi a altor construcţii sau amenajări de pe teritoriul parcului ce serveşte nevoilor de protecţie a naturii, informării şi educaţiei;
     9. este interzisă intrarea în incinta oricărui stabiliment atribuit conservării biodiversităţii: loc îngrădit, pieţe de monitoring.
     10. scăldatul, spălarea autovehiculelor, utilizarea detergenţilor pentru spălare, evacuarea deşeurilor şi a apelor uzate neepurate în perimetrul PNDJ este interzisă;
     11. perturbarea liniştii în parc este interzisă, pe suprafaţa parcului naţional fiind obligatorie pentru zonele de intravilan, păstrarea  limitelor admisibile ale nivelului de zgomot: 50 dB  în timpul zilei între orele 6 – 22 şi 40 dB  în timpul nopţii, între orele 22 – 6. Nerespectarea nivelului admis de zgomot pe suprafața ariei protejate se sancționează de către instituțiile abilitate conform legislației în vigoare. Este interzisă conduita indecentă care poate provoca deranjarea celorlalţi turişti sau membrii ai comunităților (așezări umane, locașe de cult, instituții,...);
     12. pentru organizarea de târguri, bâlciuri, festivaluri, sărbători locale,  competiţii sportive sau activităţi culturale este obligatorie obţinerea avizului  APNDJ de către proprietarul terenului respectiv sau de către organizator cu achitarea unui tarif stabilit către administrație;
     13. circulaţia bicicletelor în scop de agrement pe alte drumuri din PNDJ decât cele amenajate acestui scop cât şi circulaţia acestora într-o manieră ce deranjează publicul este interzisă;
     14. în situaţii de urgenţă este permisă camparea în condiţii de bivuac, peste noapte, fără aprinderea focului;
     15. personalul administraţiei parcului naţional poate dispune evacuarea refugiului, dacă acesta nu este folosit în scopul pentru care a fost construit: situaţie de urgenţă, vreme nefavorabilă.
     16. pentru fapte ilegale constatate pe suprafața PNDJ în ceea ce privește masa lemnoasă, valoarea pagubelor calculată conform actelor normative în vigoare și care revine proprietarului/administratorului, se majorează cu 100%, valoarea majorării constituindu-se venit administrației PNDJ;
     17. pentru fapte ilegale constatate pe suprafața PNDJ în ceea ce privește fauna, valoarea pagubelor calculată conform actelor normative în vigoare și care revine proprietarului/administratorului fondului de vânătoare, se majorează cu 100%, valoarea majorării constituindu-se venit administrației PNDJ;
     18. pentru fapte ilegale constatate pe suprafața PNDJ în ceea ce privește abandonarea deșeurilor, pe langă sancțiunile propuse de agenții constatatori, se stabilește plata unei despăgubiri calculată cu 50 lei/kg de deșeuri abandonate, suma constituindu-se venit administrației PNDJ; în cazul abandonării de moluz și alte categorii de deșeuri care necesită antrenarea de mijloace logistice, contravenientul va suporta și contravaloarea prestației pentru refacerea zonei afectate, prestație calculată pe baza unui deviz întocmit de prestatori specializați;
     19. pentru fapte ilegale constatate pe suprafața PNDJ în ceea ce privește ocuparea abuzivă a suprafețelor de teren, pe langă sancțiunile propuse de agenții constatatori, se stabilește plata unei despăgubiri calculată cu 100 lei/mp de teren ocupat, suma constituindu-se venit administrației PNDJ;
      1. este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul PNDJ; Persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a evacua deşeurile în afara perimetrului parcului, în locuri special amenajate pentru colectare;
      2. agenţii economici au obligaţia de a lua măsurile necesare depozitării temporare a deşeurilor, astfel încât să nu existe posibilitatea de acces pentru câini si animale sălbatice;
      3. administratorii locurilor de campare răspund de salubrizarea acestora;
      4. este interzisă / sancționabilă  întârzierea ridicării pubelelor de deşeuri din interiorul PNDJ;
      5. evacuarea deşeurilor agenţilor economici se face respectând acordul de mediu obţinut pentru desfăşurarea activităţilor;
      6. incendierea precum şi împrăştierea deşeurilor deja colectate sunt strict interzise;
      7. Gărzii Naţionale de Mediu;
      8. autorităţii publice centrale şi teritoriale pentru protecţia mediului;
      9. Administraţiei Parcului Naţional Defileul Jiului RA;
      10. Poliției și Jandarmeriei Române;
      11. altor autorităţi cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului pe baza de legitimaţie emisă de autoritatea competentă.

Zona de protecţie integrală a PNDJ, denumită ZPI, cumulează 9838 hectare.

 

Zonele de protecţie integrală, care se substituie, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, zonelor de conservare specială prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1581/2005, includ parcelele şi subparcelele forestiere 11-14, 15 a, b, 16 a, b, 17 - 19 b, 20 - 21 b, 22-35, 36 a - e, 37 a- 41 a, 41 b, 42 a, b, 43 a, b, 44 -75 b, 76, 77 a - d, 78 - 79 b, 80 a - c, 81 a -d, 82 a, b, 84 a - c, 85 - 86 c, 87 a, 88, 89 -91 d, 92, 93, 94 - 102 c, 103 a - e, 104a - i, 105 - 142 din UP III Bratcu a Ocolului Silvic Bumbeşti-Jiu, 1 - 18 b, 19 - 37 b, 38 a - 42 d, 43 a - c, 44 - 48 c, 49 - 59, 60 a, b, 61 - 79, 79 b - 81 din UP IV Chitu a OS Bumbeşti-Jiu, 1, 3, 4, 6, 7, 11 a, b, c, d %, 12 a %, b % din U.P. II Straja a O.S. Petroşani, 1, 3 a, b, 4 a, b, 5, 119-121, 122 a, 122 b, 123 - 125 dinUP VII Polatişte a Ocolului Silvic Petroşani, precum şi golurile alpine Chenia-Dumitra 31,5 ha şi Piatra Argelelor 38,1 ha.

Parcelele şi subparcelele silvice au fost preluate din amenajamentele silvice ale ocoalelor silvice elaborate în anul 2003 şi sunt incluse pe hărţile silvice ale unităţilor de producţie la scara 1: 20.000 ce fac parte integrantă din amenajamente.

 

 

 

Zonele-tampon, în parcurile naţionale denumite zone de conservare durabilă sau ZCD, nu se includ în zonele cu protecţie integrală, strictă sau de dezvoltare durabilă a activităţilor umane şi fac trecerea între zonele cu protecţie integrală şi cele de dezvoltare durabilă.

         Zona de conservare durabilă a PNDJ cumulează 1033,5 hectare.

 

 

 

Zone de dezvoltare durabilă a activităţilor umane ,denumite ZDD, sunt zonele în care se permit activităţi de investiţii/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare durabilă a resurselor naturale şi de prevenire a oricăror efecte negative semnificative asupra biodiversităţii.

ZDD se întinde pe 134,5 hectare din suprafaţa PNDJ.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul nr. 2 Principalele tipuri de activități, conform zonării

Se permit ...?

Zona de protecţie integrală

Zona de conservare durabilă

Zona de dezvoltare durabilă

Activităţi ştiintifice şi educative

da

da

da

Activitaţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii

da

da

da

Activităţi de utilizare raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animale domestice, proprietatea membrilor comunităţilor care deţin păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de administraţia parcului, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente.

da

da

da

Activităţi de localizare şi stingere operativă a incendiilor

da

da

da

Intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, a planului de acţiune provizoriu, elaborat şi valabil până la intrarea în vigoare a planului de management[APNDJ1] 

nu

da

da

Intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme  necorespunzătoare sau degradate, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, şi aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor

da

da

da

Acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul  administraţiei, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, şi cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor

da

da

da

Acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu necesită extrageri de arbori şi acţiunile de monitorizare a acestora.

da

da

da

Acţiunile de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulţire, cu avizul administraţiei, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor

da

da

da

Activităţile de protecţie a pădurilor, acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure în cantităţi care depăşesc prevederile amenajamentelor, se fac cu acordul administraţiei ariei naturale protejate, hotărârii consiliului ştiinţific şi, ulterior, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor

nu

da

da

Activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacităţii productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante medicinale, cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea se pot desfăşura numai de către persoanele fizice sau juridice care deţin/administrează terenuri în interiorul parcului sau de comunităţile locale, cu acordul administraţiei ariei naturale protejate.

nu

da

da

Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor, lucrări speciale de conservare cu accent pe promovarea regenerării naturale şi fără extragerea lemnului mort, cu excepţia cazurilor în care se manifestă atacuri de dăunatori ai pădurii ce se pot extinde pe suprafeţe intinse, în primul rând de parcele întregi limitrofe zonelor cu protecţie strictă sau integrală, în restul zonei-tampon fiind permisă aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor grădinărite si cvasigradinarite, tratamentul tăierilor progresive clasice sau în margine de masiv cu perioada de regenerare de minimum 10 ani. Tratamentele silvice se vor aplica cu restricţii impuse de planurile de management al parcurilor şi de ghidurile de gospodărire a pădurilor în arii protejate

nu

da

da

Activităţi de vânătoare

nu

nu

nu

Activitati tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a animalelor

nu

nu

da

Activităţi de pescuit sportiv, industrial şi piscicultura

nu

nu

da

Activităţi de exploatare a resurselor minerale neregenerabile, dacă această posibilitate este prevazută în planul de management al parcului şi dacă reprezintă o activitate traditională.

nu

nu

nu

Activităţi de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare.

nu

nu

da

Tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor grădinărite si cvasigradinărite, tratamentul tăierilor progresive clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor succesive clasice ori în margine de masiv, tratamentul tăierilor în crâng în salcâmete şi zăvoaie de plop şi salcie. În zonele de dezvoltare durabilă din parcurile naţionale se pot aplica tratamentul tăierilor rase în arboretele de molid pe suprafeţe de maximum 1 ha, precum şi tratamentul tăierilor rase în parchete mici în arboretele de plop euramerican. În zonele de dezvoltare durabilă din parcurile naturale se poate aplica şi tratamentul tăierilor rase în parchete mici în arboretele de molid pe suprafeţe de maximum 1 ha şi plop euramerican

nu

nu

da

Activităţi specifice modului de producţie ecologic de cultivare a terenului agricol şi creşterea animalelor, în conformitate cu legislaţia specifică din sistemul de agricultură ecologică

nu

nu

da

Alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale ( sărbători locale, bâlciuri, festivaluri, etc.)

nu

nu

da

Activităţi tradiţionale de utilizare a resurselor regenerabile, prin introducerea de tehnologii cu impact redus.

nu

da

da

Activităţi de construcţii/investiţii, cu avizul administratorilor ariilor naturale protejate pentru fiecare obiectiv, conforme planurilor de urbanism legal aprobate.

nu

Cu excepția celor care deservesc administrarea parcului, cercetarea ştiinţifică, asigurarea siguranţei naţionale sau prevenire calamităţi

 

da

 

Management     

 

Art. 6 – (1) Prezentul Regulament cuprinde regulile specifice care trebuie aplicate în PNDJ pentru atingerea măsurilor de management specifice pentru parcul naţional şi situl Natura 2000.

(2) Responsabilitatea aplicării regulamentului PNDJ revine atât structurii de administrare a PNDJ cât şi tuturor instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului;

(3) Administraţia PNDJ, denumită în continuare APNDJ, supraveghează toate activităţile din PNDJ, organizează şi efectuează activităţi specifice, conform planului de management, asigurând un management unitar al parcului.

         Art. 7 – (1) Activitatea APNDJ este îndrumată de un consiliu ştiinţific, denumit în continuare CŞ, cu rol de autoritate ştiinţifică, pe teritoriul ariei naturale protejate.

(2) Eliberarea de avize de către APNDJ pentru planuri/proiecte/activităţi cu impact în aria naturală protejată şi, după caz, în vecinătatea acesteia se face în baza Hotărârii Consiliului Ştiinţific.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 2.

Reglementarea activităţilor în Parcul Naţional Defileul Jiului

 

Consideraţii generale

 

Art. 8 - Administraţia PNDJ organizează şi desfăşoara acţiuni pe raza parcului,  independent sau împreună cu organele abilitate prin lege pe diferite domenii: silvicultură, gardă de mediu, poliţie, structuri de specialişti-montani din cadrul Jandarmeriei Române, competente teritorial, inspecţia în construcţii, în vederea implementării legislaţiei specifice, a prevederilor planului de management şi a regulamentului parcului.

Art. 9 - Persoanele fizice şi juridice care intenţioneaza să desfăşoare activităţi de exploatare a resurselor naturale sau alte activităţi noi cu posibil impact negativ asupra ariei protejate: construcţii, infrastructură, comerţ pe teritoriul ariei naturale protejate, au obligaţia să solicite în scris acordul/avizul administratorului pentru desfăşurarea activităţilor respective, cu excepţia activităţilor tradiţionale derulate de comunităţile din zona ariei protejate legate de creşterea animalelor, agricultură şi recoltarea plantelor medicinale, şi care respecta prevederile planurilor de management ale parcului.

Art. 10 – (1) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol sau silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate de interes naţional/internaţional este interzisă, cu excepţia celor aflate în zonele de dezvoltare durabilă, dar se poate face numai pentru obiective care vizează asigurarea securităţii naţionale, asigurarea securităţii sau sănătăţii oamenilor şi animalelor sau pentru obiectivele destinate cercetării ştiinţifice şi bunei administrări a ariei naturale protejate.

(2) Pentru orice plan sau proiect care necesită scoaterea definitivă ori temporară din circuitul agricol sau silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate de interes comunitar, care nu se suprapune cu alte categorii de arii naturale protejate, aceasta se face cu respectarea prevederilor art. 11.

(3) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol sau silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate, conform alin. a), se face de autoritatea publică centrală care raspunde de agricultură şi/sau silvicultură, în baza actelor de reglementare emise de autorităţile competente pentru protecţia mediului.

Art. 11 – (1) Sunt interzise activităţile din perimetrele ariilor naturale protejate de interes comunitar care pot sa genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum şi perturbări ale speciilor pentru care au fost desemnate ariile respective, atunci când aceste activităţi au un efect semnificativ, având în vedere obiectivele de protecţie şi conservare a speciilor şi habitatelor. Pentru protejarea şi conservarea păsărilor sălbatice, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise activităţile din afara ariilor naturale protejate care ar produce poluarea sau deteriorarea habitatelor.

         (2) Orice plan sau proiect care nu are o legatură directă cu / ori nu este necesar pentru managementul ariei naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, singur sau în combinaţie cu alte planuri ori proiecte, este supus unei evaluări adecvate a efectelor potenţiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, având în vedere obiectivele de conservare a acesteia.

         (3) Ghidul metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, precum şi competenţele de emitere a avizului Natura 2000 se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

(4) În cazul planurilor sau proiectelor care se supun evaluării de mediu ori evaluării impactului asupra mediului, evaluarea adecvată a efectelor potenţiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar este parte integrantă din acestea.

(5) În urma evaluării adecvate, autoritatea competentă pentru protecţia mediului emite avizul Natura 2000 sau decizia de respingere a proiectului ori planului. În situaţiile prevăzute la alin. (4), autoritatea competentă pentru protecţia mediului emite avizul de mediu sau decizia de respingere a solicitării de aviz de mediu ori, dupa caz, acordul de mediu sau decizia de respingere a solicitării de acord de mediu, aceste documente incluzând concluziile evaluării adecvate.

(6) Acordul de mediu, avizul de mediu sau avizul Natura 2000, după caz, pentru proiectele şi/sau planurile prevăzute la alin. (2) se emite numai dacă proiectul sau planul nu afectează în mod negativ integritatea ariei naturale protejate respective şi dupa consultarea publicului, în conformitate cu legislaţia în domeniu.

(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), în cazul în care evaluarea adecvată relevă efecte negative semnificative asupra ariei naturale protejate şi, în lipsa unor soluţii alternative, planul sau proiectul trebuie totuşi realizat din considerente imperative de interes public major, inclusiv de ordin social sau economic, autoritatea competentă pentru protecţia mediului emite acordul de mediu, avizul de mediu, avizul Natura 2000, după caz, numai după stabilirea măsurilor compensatorii necesare pentru a proteja coerenţa globală a reţelei Natura 2000 și s-a obținut punctul de vedere al Comisiei Europene.

(8) În situaţiile prevăzute la alin. (7), autoritatea publica centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeana despre măsurile compensatorii adoptate.

(9) În situaţia în care siturile incluse în reţeaua Natura 2000, identificate conform legislaţiei în vigoare, adăpostesc un tip de habitat natural prioritar şi/sau o specie prioritară, singurele considerente care pot fi invocate pentru emiterea acordului de mediu, avizului de mediu sau avizului Natura 2000, după caz, sunt cele privind:

         a) sănătatea sau siguranţa publică;

           b) anumite consecinţe benefice de importanţă majoră pentru mediu;

c) alte motive imperative de interes public major asupra cărora s-a obţinut punctul de vedere al Comisiei Europene.

(10) În procedura de emitere a actelor de reglementare pentru planuri, proiecte şi/sau activităţi care pot afecta semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar, autorităţile competente pentru protecţia mediului solicită şi ţin seama de avizul administratorilor, respectiv al custozilor ariilor protejate.

(11) Toate prevederile art. 11 se abrogă, dacă ulterior înaintării spre aprobare a Planului de management al PNDJ s-au emis noi prevederi legislative, urmând să se aplice acestea din urmă.

         Art. 12 - Participarea factorilor interesaţi: persoane fizice şi juridice care deţin teren, investiţii sau îşi desfăşoară activitatea în PNDJ, precum şi factori de decizie în managementul PNDJ se asigură numai prin intermediul Consiliului Consultativ de Administrare al PNDJ, denumit în continuare CCA, care are rol consultativ.

         Art. 13 - Pentru avizarea activităţilor, planurilor, proiectelor care urmează să se desfăşoare sau care au ca localizare teritoriul fizic al PNDJ sau părţi din acesta sau în vecinătatea acestuia, persoanele fizice sau juridice trebuie să depună la administraţia parcului o solicitare scrisă care să conţină datele de contact ale petentului, dovada proprietăţii sau acordul proprietarului, descrierea activităţii, planului sau proiectului propuse spre avizare, unul sau mai multe puncte în coordonate stereo 70, precum şi o hartă a localizării proiectului.

Administraţia parcului, va solicita, în cazul în care este necesar, petenţilor şi obţinerea avizului Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române.

De asemenea pot fi anexate de către petenţi, copii ale documentelor relevante cu privire la activitatea, planul sau proiectul propuse.

În funcţie de tipul solicitării, APNDJ va remite petenţilor solicitări de informaţii suplimentare.

Obținerea avizelor este condiționată de plata unui  tarif,  la valori stabilite de către administrația parcului, în concordanță cu prevederile legislației în vigoare. Pentru avizarea activităților  / proiectelor realizate de către  membrii comunităților locale – persoane fizice, NU se percep tarife.

        

Silvicultură

        

Art. 14 - Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în PNDJ se execută numai lucrările prevăzute în amenajamentele silvice actualizate conform legislaţiei privind ariile naturale protejate în vigoare şi a Planului de Management al PNDJ. Aprobarea amenajamentelor silvice se face în urma avizării acestora de către APNDJ.  În cazul în care amenajamentele silvice nu au fost actualizate conform legislaţiei ariilor protejate, lucrările silvice nu se execută decât dacă sunt aprobate de CŞ al PNDJ. Administrația poate emite avize fără aprobarea CȘ doar pentru lucrări care, dacă nu ar fi realizate de urgență, pot afecta siguranța populației / națională.

Art. 15 - Alte lucrări silvice decât cele prevăzute în amenajamentele silvice se executa doar cu acordul APNDJ, cu avizul CŞ al PNDJ şi cu aprobarea autorităţilor publice centrale care răspund de silvicultură şi de mediu, dacă nu contravin prevederilor planurilor de management.

APNDJ colaborează cu structurile silvice de administrare ale fondului forestier de pe suprafaţa parcului naţional prin acţiuni comune pentru prevenirea şi combaterea faptelor ilegale, semnalarea calamităţilor şi apariţiei dăunătorilor forestieri.

         Art. 16 - Autorizarea partizilor de exploatare a masei lemnoase se face numai cu avizul administraţiei parcului. Avizul va fi dat în urma verificării :

a)  calităţii tehnice a lucrărilor de punere în valoare a arborilor;

b) tipului, intensităţii şi perioadei de executare a tratamentelor / tăierilor în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional;

c) procesului tehnologic propus pentru exploatarea masei lemnoase;

d) modului de executare a lucrărilor de exploatare a masei lemnoase autorizate anterior pe raza PNDJ de către acelaşi ocol silvic.

Structurile silvice de administrare sunt obligate sa transmită anual către APNDJ situaţia aplicării amenajamentelor silvice de pe suprafeţele de fond forestier pe care le au în administrare: lucrări executate în anul anterior, lucrări propuse.

 

Vânătoare şi pescuit

 

Art. 17 – (1) Activităţile de vânătoare în Parcul Național Defileul Jiului, așa cum prevede și Legea nr. 407/2006, a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, cu modificările şi completările ulterioare, sunt interzise.

(2) Este interzisă amplasarea de sărării, hrănitori şi orice alte metode de atragere a animalelor sălbatice în interiorul parcului naţional, precum şi la o distanta mai mică decât întreaga formă de relief ce continuă de la limita parcului: dacă limita este o culme, pe tot versantul din exteriorul parcului ce are acea culme comună cu parcul; dacă limita este firul unei văi, pe tot versantul din exteriorul parcului ce are acea vale comună cu parcul, fără avizul administraţiei PNDJ.

(3) Înainte de desfăşurarea unor activităţi de vânătoare pe fonduri de vânătoare la care accesul se face prin PNDJ, administratorii acestor fonduri au obligaţia de a înştiinţa cu cel puţin o zi înainte administraţia parcului naţional, despre natura acestora.

Art. 18 –(1)Este interzisă recoltarea de pe suprafaţa parcului naţional, a coarnelor lepădate de cervide, precum şi alte produse cinegetice provenite de la fauna vie sau moartă, cu excepţia administratorilor fondurilor de vânătoare însoţiţi de personalul APNDJ;

         (2) – orice eveniment care are legătură cu speciile de faună din cadrul parcului național, se va raporta către deținătorul fondului de vînătoare sau în lipsa acestuia, către   Primăria din raza administrativ teritorială unde a avut  loc evenimentul / autoritate de mediu locală. Evenimente grave care conduc la suspiciuni privind posibile acte de braconaj se vor raporta operativ și către poliția din raza teritorial administrativă.

        

Art. 19 – (1) Pe teritoriul PNDJ se instituie zone ihtiofaunistice de protecţie, reprezentate de toate apele curgatoare din parcul naţional, cu excepţia râului Jiu, care se reglementează prin legislaţia din domeniul piscicol.

(2) În zonele de protecţie ihtiofaunistice, fără avizul APNDJ, se interzic:

Art. 20 - Modificarea limitelor sau delimitarea şi descrierea de noi zone de protecţie ihtiofaunistică se vor face la propunerea APNDJ.

         Art. 21 – (1) Lucrările de amenajare a cursurilor de apă se desfasoară cu avizul APNDJ. Lucrările de corectare a torenţilor, de construire, reparare sau modificare a barajelor se vor face numai cu avizul administraţiei parcului.

(2) În cazul în care pe cursurile de apa unde se amplasează lucrările prevăzute mai sus există specii din fauna acvatică, se vor realiza studii privind asigurarea debitelor minime în aval de lucrările cu caracter hidrotehnic permanent, debite menite să asigure supravieţuirea, migrarea şi reproducerea speciilor de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice.

 

Activitatea pastorală

 

Art. 22 – (1) Exploatarea păşunilor din PNDJ este permisă doar pentru animalele persoanelor şi comunităţilor care deţin păşuni  în zona PNDJ în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament, în baza unui contract încheiat cu administratorul/proprietarul păşunii precum și cei care deţin dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare.

(2) Pentru proprietarii de turme din cadrul comunităţilor locale, nu se percep tarife de avizare de către APNDJ.

Art. 23 – (1) Pe teritoriul PNDJ, activitatea pastorală se desfăşoară respectându-se studiile de specialitate în domeniu, inclusiv încărcătura de animale conform bonităţii pajiştilor subalpine şi alpine stabilită prin amenajamentele silvopastorale sau prin studii de specialitate existente[APNDJ2] .

(2) Deţinătorii legali ai păşunilor au obligaţia să aducă la cunoştinţa APNDJ conţinutul sarcinilor privind închirierea păşunilor. PNDJ are dreptul de a verifica în teren respectarea gradului de încarcare cu animale a acestor păşuni, conform bonităţii păşunilor prevăzute în studiile mai sus amintite.

Art. 24 – (1) Numărul admis de câini se stabilește în limitele prevăzute de Legea nr. 407/2006, adică maxim 3 câini la turmă în zona de munte.

(2) Câinii vor avea obligatoriu jujee.

(3) Pentru fiecare câine este obligatoriu sa se prezinte adeverinţa de vaccinare și dehelmetizare.

Art. 25 – (1)Amplasarea de stâne şi adăposturi pastorale noi, este permisă numai cu aprobarea APNDJ. Atât cele noi cât si cele vechi trebuie adaptate specificului montan, astfel încât sa nu afecteze cadrul natural.

          (2)Este interzisă amplasarea locurilor de târlire la o distanţă mai mică de 250 de m de  izvoare, pâraie permanente si râul Jiu. Trecerea prin fond forestier şi trecerea la apă se face cu respectarea reglementărilor în vigoare, în baza contractului încheiat cu administratorii / proprietarii de pădure.

(3) Păşunatul animalelor domestice pe terenurile din fondul forestier al PNDJ este reglementat prinLegea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice.Păşunatul este interzis în fondul forestier.

(4) APNDJ monitorizează activitatea de păşunat pentru stabilirea impactului acestei activităţi asupra  florei şi faunei din PNDJ şi pentru stabilirea unor eventuale restricţii în zonele afectate.

ACTIVITATEA APIPASTORALĂ

Pe suprafața PNDJ se încurajează desfășurarea de activități apipastorale respectându-se legislația ariei protejate în vigoare.

Exploatarea resurselor minerale

 

Art. 26 – (1)Exploatarea resurselor minerale de pe suprafaţa Parcului Naţional Defileul Jiului este interzisă, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Captarea surselor de apă

 

Art. 27 - Realizarea de noi captări sau modernizarea celor existente se face cu avizul APNDJ, pe baza celorlalte aprobări legale, conform legislaţiei din domeniu.

         Art. 28 - Reparaţiile obiectivelor hidrotehnice se fac cu avizul PNDJ, iar intervenţiile în urma calamităţilor se comunică imediat PNDJ.

         Art. 29 - În perimetrul zonelor de protecţie pentru captările de apă destinate potabilizării atât pentru consumul în cadrul comunităţilor, se vor lua măsuri minime de protecţie prin interzicerea utilizării îngrăşămintelor şi a substanţelor fitosanitare, amplasării de containere şi platforme pentru depozitarea deşeurilor, vidanjarea şi spalarea cisternelor ce transportă ape menajere, amplasarea de locuinţe, cabane turistice, altele asemenea care nu  dispun de sisteme de canalizare, executarea de construcţii agroindustriale, grajduri, depozite de îngrăşăminte, depozite de carburanţi precum şi locuri de târlire, colectare de piatră de râu, nisip, pietrş, balastru, tăierea sau distrugerea vegetaţiei de pe malul apelor şi din zona limitrofă a acestora.

 

Biodiversitate

 

Art. 30 - Introducerea de specii alohtone: specii care nu apar în natură în cuprinsul parcului şi care nu au existat nici în mod natural pe suprafaţa PNDJ, este interzisă.

Art. 31 – (1) Sunt permise, în afara zonelor de protecţie integrală :

a) colectarea de specii de floră şi capturarea speciilor de faună care se pot face doar în scop stiinţific şi numai cu acordul scris al APNDJ ;

b) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;

c) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, la propunerea consiliului ştiinţific al ariei naturale protejate, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;

d) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu acordul administratorilor şi respectiv custozilor ariilor naturale protejate, în baza aprobării autorităţii publice centrale în domeniul silviculturii;

e) activităţile de protecţia pădurilor, acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure în cantităţi care depăşesc prevederile amenajamentelor, dar numai cu acordul  administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate, a autorităţii publice centrale în domeniul silviculturii;

(2) În cazul apariţiei unor specii invazive de plante şi animale, care periclitează integritatea ecosistemelor se vor lua măsuri de stopare şi eliminare a acestora pe baza documentaţiilor avizate de CŞ al PNDJ.

 

 

Cercetare ştiinţifică

 

Art. 32 – (1) Cercetarea ştiinţifică în PNDJ are ca scop primordial conservarea patrimoniului floristic, faunistic, geologic, speologic şi paleontologic al Defileului Jiului.

(2) Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul PNDJ este coordonată de Consiliul Ştiinţific al parcului şi se desfăşoară cu avizul APNDJ, care sprijină logistic, în măsura posibilităţilor, această activitate. Datele şi rezultatele cercetării ştiinţifice vor fi puse şi la dispoziţia APNDJ.

(3) Activitatea de cercetare în PNDJ efectuată de către colaboratori externi ai APNDJ se va desfăşura pe baza unui contract de cercetare/voluntariat încheiat cu APNDJ.

 

Construcţii

 

         Art. 33 - Construcţiile existente în PNDJ sunt alcătuite din: reţele apă, reţele electrice, reţele de telefonie,  drumuri forestiere, drum european  E 79 cu poduri şi lucrari de stabilitate a terasamentelor, cale ferată cu tuneluri, poduri, gări, cantoane şi alte amenajări aferente liniei ferate Bumbeşti – Livezeni, construcţii de corectare a torenţilor, investiția ”amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbești” aflată în execuţie, şantier de exploatare a  resurselor minerale neregenerabile la cariera Meri, Mânăstirile Vişina şi Lainici cu construcţii aferente, Schitul Locurele, antene de telefonie mobilă, cabane, cantoane silvice şi clădiri proprietatea persoanelor fizice şi juridice.

Art. 34 – (1) Regimul construcţiilor este stabilit prin planurile generale de urbanism ale localităţilor care au suprafeţe din parc incluse în teritoriile lor administrative. Aceste localităţi sunt: oraşele Bumbeşti Jiu – Gorj,  Aninoasa și Petroșani – Hunedoara.

          (2) Pe teritoriul parcului, construcţiile civile propuse vor respecta tradiţiile arhitecturale locale, iar construcţiile industriale vor fi proiectate astfel încat să se încadreze în peisajul natural.

Art. 35 - Realizarea de construcţii în zonele de protecţie integrală şi conservare durabilă ale PNDJ este interzisă, excepţie făcând cele care vizează siguranţa naţională, interesul naţional deosebit, cercetarea ştiinţifică şi administrarea ariei naturale protejate, dacă întrunesc toate celelalte condiţii prevazute de legislaţia în vigoare.

Art. 36 – (1) Pe teritoriul PNDJ construcţiile civile, industriale şi agricole, indiferent de beneficiarul şi/sau proprietarul terenului se vor realiza în zonele de dezvoltare durabilă ale parcului în conformitate cu prevederile Planurilor de Urbanism Zonal şi General şi în urma obţinerii avizului APNDJ.

(2) Pentru lucrările de reparaţii curente ale construcțiilor deținute numai de către persoane juridice se obține avizul APNDJ iar pentru cele de executat la construcții aparținînd persoanelor fizice lucrările se vor realiza după înştiinţarea administraţiei.

(3) Sunt permise activităţi pentru menţinerea în stare de funcţionare a infrastructurii de transport public şi a celei de furnizare a utilităţilor publice existente, cu avizul APNDJ în baza hotărârii CS.

Art. 37 - Înaintarea spre aprobare a planurilor de urbanism ce se suprapun total sau parţial pe suprafaţa parcului naţional, se face numai după obţinerea avizului favorabil al APNDJ.

Art. 38 - APNDJ are dreptul sa verifice existenţa acordurilor şi/sau autorizaţiilor de mediu pentru obiective realizate pe suprafaţa parcului şi să sesizeze instituţiile abilitate în cazul în care se constată încălcări ale prevederilor acestora.

Art. 39 - Lucrările de deschidere şi/sau modernizare, a instalaţiilor de alimentare cu energie electrică, gaz metan, telefonie şi a altor asemenea aflate în perimetrul PNDJ se vor face cu avizul APNDJ. Reparaţiile capitale ale instalaţiilor de alimentare cu energie electrică, gaz metan, telefonie şi altor asemenea se vor face cu avizul APNDJ, iar intervenţiile în urma calamităţilor vor fi comunicate imediat APNDJ.

Art. 40 - Lucrările de deschidere şi/sau modernizare a căilor rutiere, inclusiv cele forestiere şi a căilor feroviare se vor face cu avizul APNDJ.

Reparaţiile curente la căi rutiere, feroviare sau drumuri forestiere se vor face cu notificarea APNDJ, iar intervenţiile în urma calamităţilor vor fi comunicate imediat APNDJ.

 

 

Vizitare

 

Art. 41 -În PNDJ sunt permise activităţi de vizitare şi de educaţie, cu respectarea regulilor de vizitare ale parcului, potrivit prezentului Regulament şi actelor normative în vigoare.

         Art. 42 - În PNDJ este interzisă camparea în alte locuri decât cele special amenajate. Amenajarea locurilor de campare se poate face şi de către persoane fizice şi juridice, dar  numai cu avizul APNDJ.

         Art. 43 - Întreţinerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee şi amplasarea panourilor indicatoare şi informative se face doar cu avizul APNDJ.

         Art. 44 - Pe teritoriul APNDJ, prevenirea incendiilor și a calamităților naturale precum și modul de acțiune în cazul apariției unor astfel de fenomene,  se reglementează astfel:

Art. 45 – (1)Accesul câinilor în PNDJ este permis doar în cazul în care aceştia sunt ţinuţi permanent în lesă,  proprietarul avand obligaţia să facă dovada vaccinării şi dehelmintizării acestora ;

         Art. 46 - Accesul persoanelor în afara drumului public este interzis, excepţie făcând:

 

    Art. 47 – (1) Vizitarea parcului, este permisă numai pe traseele turistice marcate cu semne convenţionale sau pe drumurile forestiere principale, pe baza achitării unui tarif.

(2) Tariful se stabileşte anual de către APNDJ cu aprobarea comitetului directorşi se avizează de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Tariful  se percepe pe loc sau la sediul administraţiei parcului şi nu se va percepe persoanelor aflate în tranzit pe drumurile publice.

         (4) Exceptie de la plata tarifului fac:

Art. 48 – (1) Accesul în parcul naţional cu vehicule motorizate în afara drumurilor publice este interzis.

(2) Accesul motorizat în afara drumurilor publice, este liber pentru autoritățile cu atribuții de control și intervenții aflate în exercițiul funcțiunii.

(3) Pentru proprietarii din interiorul ariei protejate, deplasarea motorizată în afara drumurilor publice din PNDJ este permisă numai pentru accesul la/de la proprietatea deținută.

Art. 49 - Practicarea raftingului pe râul Jiu se face cu acordul administraţiei şi cu achitarea unui tarif stabilit de către APNDJ.

Art. 50– (1) Camparea şi folosirea refugiilor pe teritoriul PNDJ se reglementează astfel:

(2) Pentru descurajarea faptelor ilegale ce se petrec pe suprafața PNDJ și pentru acoperirea pagubelor produse patrimoniului natural, pe lângă sancțiunile ce se propun de agenții constatatori,  se stabilesc despăgubiri valorice ce se vor constitui venit pentru administrația ariei protejate, după cum urmează:

 

Sumele se consemnează în actul de constatare de către agenții constatatori, făptuitorii fiind obligați să le plătească în termen de 15 zile de la comunicare/luarea la cunoștință, prin virament bancar în contul APNDJ sau prin casieria unității.

Dovada plății acestora se face pe bază de documente justficative, ordine de plată, facturi și bonuri fiscale.

Sumele încasate din depăgubiri se vor folosi de catre APNDJ atât pentru reducerea efectelor faptelor ilegale săvârșite cât și pentru activitățile de supraveghere și protecție a capitalului natural.

Neplata acestor sume în termenul prevăzut se sancționează cu amendă contravențională egală cu valoarea stabilită ca despăgubire a capitalului natural.

Anexa nr. 3 Harta turistică  a PNDJ

 

 

Regimul deşeurilor

 

Art. 51 - Regimul deşeurilor pe teritoriul PNDJ se reglementează astfel:

 

 

Serviciul Salvamont

 

Art. 52 - Pe teritoriul PNDJ funcţionează formaţii salvamont care asigură permanenţa, patrulează pe traseele turistice, sunt calificate şi intervin în caz de accidentare a turiştilor aflaţi în parcul naţional: Serviciul Salvamont Gorj şi Serviciul Salvamont Hunedoara.

 

Exercitarea controlului

 

Art. 53 – (1) Controlul aplicării prevederilor prezentului regulament se exercită de către personalul cu atribuţii de control din cadrul structurilor proprii ale:

(2) În vederea realizării corespunzatoare a controlului în perimetrul şi în vecinătatea ariilor naturale protejate, accesul personalului cu atribuţii de control din cadrul structurilor proprii ale autorităţilor prevăzute la alin. (1) se exercită în condițiile legii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 3.

Sancțiuni

 

Art. 54– (1)Implementarea prezentului Regulament se face de către personalul APNDJ şi persoane cu atribuţii de control şi protecţie a mediului din cadrul RNP - Romsilva, Gărzii de Mediu, Poliţiei Române, Jandarmeriei Române şi de către persoane împuternicite ale administraţiei.

         (2) Personalul împuternicit să aplice regulamentul îşi va dovedi identitatea cu legitimaţii emise şi vizate anual de către administraţia ariei protejate şi/sau autoritatea publică centrală responsabilă pentru buna administrare a ariei naturale protejate, iar personalul Ministerului Administrației și Internelor își va dovedi identitatea cu legitimație de serviciu.

Art. 55 - Nerespectarea prevederilor art. 18 alin (1), art. 19 alin  (2) lit. a), art. 23, art. 25 alin (1) şi (2), art. 32, art. 36 alin. (3), art. 42, art. 43, art. 44 alin (1), (2),(4)  și  (5),  art. 45,  art. 46, art. 47, art. 48, art. 49,  art. 50 alin. (1) lit a)-g), i),j),k),l),  art. 50 alin. (2), art. 51 lit. a) - f) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 la 1000 lei pentru persoane fizice în funcţie de gravitatea faptei, iar pentru persoane juridice cuantumul amenzilor se majorează de 5  ori.

Art. 56 - Nerespectarea prevederilor art. 9, art. 11 alin (1), art. 15, art. 16, art. 17 alin (2) şi (3), art. 19 alin (2) lit. b), c), d) şi e), art. 21, alin (1),   art. 22 alin (1), art. 37 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 la 5000 lei pentru persoane fizice în funcţie de gravitatea faptei, iar pentru persoane juridice cuantumul amenzilor se majorează de 5 ori.

Art. 57 - Nerespectarea prevederilor art. 26 aliniatul 1 şi art. 35, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5000 la 10000 lei pentru persoane fizice în funcţie de gravitatea faptei, iar pentru persoane juridice cuantumul amenzilor se majorează de 5 ori.

Art. 58 – (1) Dispoziţiile art. 55, art. 56 şi art. 57 referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002 cu modificările şi completările ulterioare.

   (2) Contravenientul poate achita la circumscripţia financiară de care aparţine, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii stabilite de agentul constatator, acesta făcând menţiune despre această posibilitate în procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

   (3) Actele de constatare a contravenţiilor întocmite de agenţii constatatori din cadrul autorităţilor prevazute la art. 54 sunt acte procedurale, potrivit reglementărilor legale, cu toate efectele prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

Dispoziţii finale

 

Art. 59 - Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea APNDJ sau CŞ, întrunind condiţiile legale de modificare şi aprobare.

Art. 60 - Regulamentul ariei naturale protejate ”Parcul Naţional Defileul Jiului” se completează cu prevederile legislaţiei naţionale care au legătură cu acesta sau cu activităţile ce se desfăşoară în aria naturala protejată PNDJ.

Art. 61 - Unde este prevăzut, nu se va acorda avizul APNDJ solicitat, dacă nu se achită tariful de avizare specific.      

Art. 62 - Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul Regulament.      

 

 

 

 

 

Capitolul 4.

Anexe

    

 

Anexa nr. 1  Harta generală

 

 

Anexa nr. 2  Harta zonării interne

 

 

Anexa nr. 3 Harta turistică     

 


 [APNDJ1]Eliminat ???

 [APNDJ2]De unde provin studiile ? care e organismul care certifica ?

Articole înrudite

Mai multe din această categorie: « Concluzii

Informatii

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informații detaliate despre celelalte programe coofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.
Site realizat prin proiectul: Măsuri de îmbunătățire a managementului şi conştientizare publică în Parcul Național Defileul Jiului.

Abonare la Newsletter

Prin abonare la stiriile noastre, nu veti ramane niciodata neinformat.
Noi nu trimitem spamuri!