Imprimă această pagină

Ordin de Ministru 1540_2011 privind regulile silvice

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
ORDIN
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos


    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 227.049 din 24 martie 2011 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,
    în temeiul art. 62 alin. (1) din
Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă
Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin,
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 606/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 22 octombrie 2008, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul mediului şi pădurilor,
Cristian Apostol,
secretar de stat

Bucureşti, 3 iunie 2011.
Nr. 1.540.


ANEXĂ

INSTRUCŢIUNI
privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - În sensul prezentelor instrucţiuni, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) parchet de exploatare - suprafaţa de pădure în care se fac recoltări legale de masă lemnoasă;
b) stoc pe picior - volumul arborilor pe picior dintr-o partidă, destinaţi tăierii şi nedoborâţi;
c) stoc în faze pe suprafaţa parchetului - volumul arborilor doborâţi şi aflaţi în diferite faze tehnologice pe suprafaţa parchetului, exclusiv volumul lemnului din platforma primară;
d) stoc în platforma primară - volumul lemnului din platforma primară;
e) masă lemnoasă recoltată - diferenţa dintre volumul înscris în actul de punere în valoare şi stocul pe picior.

Art. 2. - Recoltarea, colectarea şi transportul masei lemnoase se efectuează cu respectarea prevederilor Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prezentele instrucţiuni, astfel încât, indiferent de forma proprietăţii, să se asigure menţinerea integrităţii fondului forestier naţional, în condiţiile gestionării durabile a pădurilor.

Art. 3. - Prezentele instrucţiuni cuprind reglementări privind:

a) autorizarea şi predarea spre exploatare a parchetelor;
b) reguli silvice de exploatare a masei lemnoase;
c) controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase;
d) curăţirea şi reprimirea parchetelor.

CAPITOLUL II
Autorizarea şi predarea spre exploatare a parchetelor

SECŢIUNEA A
Autorizarea parchetelor

Art. 4. - (1) Exploatarea masei lemnoase se efectuează de către persoanele juridice atestate pentru exploatări forestiere, precum şi de către persoanele fizice prevăzute la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Exploatarea masei lemnoase se efectuează în baza autorizaţiei de exploatare, denumită în continuare autorizaţie, al cărei model este prevăzut în
anexa nr. 1.
(3) Autorizaţiile se emit în două exemplare de către şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, dintre care un exemplar pentru ocolul silvic, iar al doilea exemplar pentru titularul autorizaţiei.
(4) Titularii autorizaţiilor pot fi:

a) persoane juridice care au încheiat contracte de cumpărare a masei lemnoase pe picior. Persoanele juridice care nu sunt atestate pentru exploatări forestiere au obligaţia de a contracta aceste lucrări cu persoane juridice atestate;
b) persoane juridice atestate care au încheiat contracte de prestări de servicii de exploatare forestieră cu proprietarii/deţinătorii pădurilor;
c) Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin unităţile şi subunităţile sale;
d) ocoalele silvice private, atestate pentru activitatea de exploatare forestieră;
e) proprietarii de păduri, din categoria persoanelor fizice prevăzute la alin. (1).

Art. 5. - (1) Durata maximă de exploatare a masei lemnoase este prevăzută în anexa nr. 2.
(2) Este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizaţii.

Art. 6. - (1) Autorizaţiile aflate în termenul de valabilitate se retrag de către emitenţii acestora, în cazul apariţiei unor situaţii deosebite ce impun o astfel de măsură, cum sunt: litigii de proprietate aflate pe rolul instanţelor, hotărâri judecătoreşti de stopare a lucrărilor de exploatare, schimbarea ocolului silvic care administrează pădurea, rezilierea contractelor de vânzare a masei lemnoase pe picior sau de prestări de servicii de exploatare şi altele asemenea.
(2) Personalul silvic cu atribuţii de control retrage autorizaţiile în cazul în care acestea sunt emise pentru parchete situate pe suprafeţe din afara teritoriului de competenţă a ocolului silvic emitent.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), emitentul autorizaţiei dispune imediat oprirea doborârii arborilor şi inventarierea stocurilor existente - pe picior sau în faze pe suprafaţa parchetului ori în platforma primară. În funcţie de fiecare situaţie în parte, între părţile contractante sau între emitentul şi titularul autorizaţiei de exploatare se procedează la regularizarea cantitativă şi la reprimirea parţială a partizii respective.

Art. 7. - (1) În eventualitatea apariţiei pe parcursul anului de producţie a unor produse accidentale I, pentru precomptarea partizilor respective se constituie la nivelul fiecărui ocol silvic o rezervă de 20% din volumul produselor principale prevăzut la tăiere în anul respectiv, din partizi prevăzute în lista de partizi.
(2) Precomptările se fac de către ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice. Responsabilitatea operării precomptărilorîn evidenţele ocolului silvic revine şefului de ocol şi se face conform normelor tehnice silvice.
(3) După efectuarea precomptărilor, partizile care au constituit rezerva şi nu au făcut obiectul precomptărilor se autorizează la exploatare începând cu data de 15 septembrie a anului de producţie respectiv.

Art. 8. - (1) Perioadele pentru exploatarea masei lemnoase din păduri sunt prevăzute în
anexa nr. 3.
(2) În vederea pregătirii parchetului, autorizaţia se poate emite cu cel mult 30 de zile înainte de termenul de începere a exploatării masei lemnoase, numai pentru:

a) amenajarea instalaţiilor de scos - apropiat;
b) executarea lucrărilor specifice de pregătire a parchetului, respectiv: înlăturarea stâncilor şi bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninaţi, uscaţi şi a iescarilor şi altele asemenea;
c) executarea lucrărilor de organizare a şantierului de exploatare, respectiv: amenajarea adăposturilor pentru vite, a depozitelor pentru carburanţi şi altele asemenea.

(3) Perioada autorizată prevăzută la alin. (1) se înscrie în autorizaţie, cu precizarea expresă a lucrărilor ce pot fi efectuate.

Art. 9. - (1) În cazuri de forţă majoră sau în alte situaţii obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului - inundaţii, avalanşe, alunecări de teren, precipitaţii abundente şi altele asemenea, titularii autorizaţiilor pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare prevăzut iniţial, prelungirea duratelor de exploatare a parchetelor.
(2) Forţa majoră se constată de către o comisie care are în componenţă, în mod obligatoriu, următoarele persoane:

a) delegatul ocolului silvic emitent al autorizaţiei;
b) delegatul titularului autorizaţiei.

(3) Comisia prevăzută la alin. (2) se constituie la solicitarea titularului autorizaţiei prin act administrativ al şefului ocolului silvic şi întocmeşte un proces - verbal de constatare a forţei majore.
(4) În situaţiile care nu constituie forţă majoră, oprirea activităţii de exploatare se face de către emitentul autorizaţiei, în baza unei note de constatare.
(5) La încetarea forţei majore sau a situaţiilor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare, comisia prevăzută la alin. (2) încheie un proces - verbal constatator, prin care stabileşte cu exactitate data încetării forţei majore.
(6) Prelungirea duratei înscrise iniţial în autorizaţie se face de către emitentul acesteia, cu o durată egală cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative determinate de oprirea lucrărilor de exploatare, cu respectarea perioadelor prevăzute în
anexa nr. 3, în baza proceselor - verbale prevăzute la alin. (3) şi (5), în cel mult 5 zile de la încetarea cauzelor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare.
(7) În situaţii deosebite, atunci când condiţiile meteorologice conduc la întârzierea intrării în vegetaţie, termenul de exploatare poate fi prelungit cu maximum 30 de zile peste perioadele prevăzute în
anexa nr. 3, cu notificarea inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data prelungirii.

Art. 10. - (1) Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchet, precum şi amplasarea căilor de scos - apropiat şi a instalaţiilor aferente se aprobă de emitentul autorizaţiei.
(2) Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete, precum şi amplasarea căilor de scos - apropiat şi a instalaţiilor aferente vor fi diferenţiate în funcţie de tratamentul aplicat şi de felul tăierii, astfel încât să nu se producă prejudicierea regenerărilor peste limitele admise, a arborilor care rămân pe picior, degradarea solului şi a malurilor apelor.
(3) Corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor şi arborilor care rămân pe picior şi numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este îngheţat.
(4) Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană - varianta arbori întregi.
(5) Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată parchetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, a arborilor şi seminţişului.

Art. 11. - (1) Exploatarea masei lemnoase din parchetele cu produse accidentale se autorizează cu prioritate.
(2) Tăierile în parchetele cu restricţii de exploatare, în anii de fructificaţie, se autorizează spre exploatare în primul sezon de repaus vegetativ care urmează fructificaţiei.
(3) Tăierile în parchetele fără restricţii se autorizează spre exploatare în tot cursul anului.

SECŢIUNEA B
Predarea parchetelor spre exploatare

Art. 12. - (1) Exploatarea masei lemnoase în cadrul termenelor prevăzute în autorizaţie poate începe numai după predarea spre exploatare a parchetelor.
(2) Predarea spre exploatare a parchetelor se face pe teren de către şeful ocolului silvic sau reprezentantul împuternicit al acestuia, în prezenţa pădurarului titular de canton, către titularul autorizaţiei ori către reprezentantul împuternicit al acestuia, întocmindu-se procesul - verbal de predare - primire al parchetului, al cărui model este prevăzut în
anexa nr. 4.

CAPITOLUL III
Reguli silvice privind exploatarea masei lemnoase

Art. 13. - Exploatarea masei lemnoase se realizează cu respectarea reglementărilor privitoare la regimul silvic, precum şi a următoarelor reguli specifice:

a) la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetaţia forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafeţe de probă;
b) la tăierile în crâng se recoltează şi subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia; tăierea arborilor se realizează de la suprafaţa solului, pieziş şi neted;
c) la tăierile definitive, cu regenerare naturală asigurată, se taie şi se valorifică şi seminţişurile neutilizabile prevăzute în actele de punere în valoare, evitându-se vătămarea grupelor de seminţiş utilizabil;
d) este interzisă menţinerea în pădure, în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de răşinoase necojit şi/sau netratat; cioatele de molid şi pin se cojesc în întregime, iar la celelalte specii de răşinoase, prin curelare; se exceptează de la această regulă lemnul de răşinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea condiţiei ca acesta să nu depăşească o perioadă de maximum 30 de zile de la doborâre;
e) doborârea arborilor aninaţi, uscaţi şi a iescarilor se efectuează cu prioritate, în cadrul lucrărilor de pregătire a parchetului;
f) la exploatarea masei lemnoase se va evita degradarea solului;
g) tăierea arborilor se face cât mai de jos, fără ca înălţimea cioatei, măsurată în partea din amonte, să depăşească 1/3 din diametrul secţiunii acesteia;
h) la tăierile în crâng - căzănire, exploatarea se face prin scoaterea din pământ a arborilor, tăierea rădăcinilor de lângă tulpină şi acoperirea gropilor create;
i) la tăierile în crâng - scaun, tăierile se execută la nivelul maxim al cotei apelor de inundaţii, iar înălţimea scaunului nu poate fi mai mare de 2,2 m;
j) doborârea arborilor se execută în afara suprafeţelor cu regenerare naturală sau artificială pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieţilor şi pe direcţii care să nu producă vătămări ori rupturi arborilor care rămân pe picior;
k) colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate şi materializate în teren;
l) arborii care rămân pe picior de pe marginea căilor de scos - apropiat vor fi protejaţi obligatoriu împotriva vătămărilor, prin montarea de lungoane, ţăruşi şi manşoane;
m) târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri auto forestiere este interzisă;
n) tăierea arborilor nedestinaţi exploatării este interzisă;
o) dacă prin procesul de exploatare sunt distruşi ori vătămaţi arborii care nu erau destinaţi exploatării, titularul autorizaţiei sesizează ocolul silvic pentru constatare; constatarea, inventarierea şi marcarea arborilor prejudiciaţi se poate face şi fără o sesizare prealabilă, prin controalele curente de exploatare; volumul arborilor prejudiciaţi se adaugă la volumul actului de punere în valoare;
p) dacă se constată arbori tăiaţi din categoria celor nedestinaţi exploatării aflaţi pe suprafaţa parchetului sau sustraşi, se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept;
q) volumul arborilor prejudiciaţi se determină prin inventariere, cu stabilirea volumului pentru fiecare arbore în parte; arborii prejudiciaţi se exploatează numai după aplicarea amprentei pentagonale a dispozitivului special de marcat;
r) în cazul în care partida face obiectul unui contract de vânzare pe picior, valoarea lemnului rezultat din arborii prejudiciaţi în procesul de exploatare se calculează la nivelul preţului unitar din contract; valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulţirea volumului arborilor prejudiciaţi cu preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare şi cu valoarea factorului "k" pe specii ori grupe de specii şi categorii de diametre, prevăzută în
anexa nr. 5; valoarea totală alcătuită din valoarea lemnului rezultat din arborii prejudiciaţi la care se adaugă valoarea prejudiciului se recuperează de la titularul autorizaţiei de exploatare;
s) în cazul în care partida autorizată la exploatare face obiectul unui contract de prestări servicii de exploatare având ca titular deţinătorul masei lemnoase, valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulţirea volumul arborilor prejudiciaţi cu preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare şi cu valoarea factorului "k" pe specii ori grupe de specii şi categorii de diametre, prevăzută în
anexa nr. 5, şi se recuperează de la titularul autorizaţiei; lemnul rezultat din arborii prejudiciaţi rămâne la proprietar sau administrator, după caz;
ş) prejudiciile de exploatare constituie prejudicii aduse pădurii, iar contravaloarea acestora se virează în fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, în condiţiile legii;
t) colectarea lemnului cu tractoare în perioadele cu precipitaţii abundente este interzisă;
ţ) la tăierile cu restricţii colectarea lemnului se face în afara porţiunilor cu seminţiş; scos - apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă sau este îngheţat şi prin semitârâre ori sarcină suspendată, în lipsa stratului de zăpadă sau dacă solul nu este îngheţat;
u) este interzisă folosirea albiilor pâraielor ca trasee de colectare a lemnului;
v) depozitarea de materiale lemnoase, crăci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor şi văilor ori în locuri expuse viiturilor este interzisă.

Art. 14. - (1) Pentru instalarea de funiculare, înlăturarea vegetaţiei forestiere de pe culoar se realizează cu avizul emitentului autorizaţiei, titularul fiind obligat să respecte următoarele condiţii:

a) lăţimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două cărucioare şi 6 m la cele cu un singur cărucior;
b) punctele de încărcare şi de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafeţelor cu seminţiş;
c) arborii folosiţi pentru ancorare nu pot fi elagaţi şi vor fi protejaţi prin manşoane, iar arborii - suport se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular.

(2) Drumurile de tractor folosite la scos - apropiatul masei lemnoase se amplasează evitându-se afectarea zonelor cu seminţiş utilizabil. Lăţimea drumului este de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare şi de stabilizare a taluzurilor.
(3) Drumurile de scos - apropiat se pot realiza şi pe versanţi cu pantă de până la 25 de grade.
(4) Aprobarea realizării drumurilor de scos - apropiat se face de şeful ocolului silvic.
(5) Traseele de funicular şi cele ale drumurilor de tractor folosite pentru scos - apropiatul masei lemnoase reprezintă căi de acces interior şi nu schimbă categoria de folosinţă silvică a terenurilor pe care se amplasează.
(6) Pentru produsele accidentale I rezultate prin realizarea căilor de acces, se întocmesc acte de punere în valoare care se aprobă de către şeful ocolului silvic.

Art. 15. - (1) În cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea seminţişului ca urmare a desfăşurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafaţa cu seminţiş prevăzută în procesul - verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare ori de lărgire a ochiurilor, şi de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare.
(2) Valoarea pagubelor pentru seminţişul prejudiciat peste limitele prevăzute la alin. (1) se calculează conform prevederilor legale privind modalităţile de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere.
(3) Pe suprafeţele cu seminţiş prejudiciat peste limitele precizate la alin. (1) şi pe taluzurile drumurilor de tractor, ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, receparea puieţilor prejudiciaţi, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cauţiunea depusă de titularul autorizaţiei, pe bază de deviz.

Art. 16. - (1) În parchetele aflate în curs de exploatare, aşezarea grămezilor de crăci şi a resturilor de exploatare se face, de regulă, pe cioate sau în locuri fără seminţiş.
(2) Dacă nu există posibilitatea evitării suprafeţelor cu seminţiş, seminţişul acoperit cu resturi de exploatare şi crăci se include în procentul de pierderi maxim admis conform prevederilor art. 15 alin. (1).

Art. 17. - Este interzisă lăsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizaţie, de arbori marcaţi şi netăiaţi, de lemn de lucru ori de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul.

Art. 18. - La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizaţiei de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului.

CAPITOLUL IV
Controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase

Art. 19. - (1) Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, denumit în continuare control, se urmăreşte verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor instrucţiuni, în scopul prevenirii şi limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier naţional prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.
(2) Controlul se realizează de către personal silvic împuternicit, în prezenţa reprezentantului împuternicit al titularului autorizaţiei. Cu ocazia controlului se estimează şi stadiul exploatării masei lemnoase.
(3) Procesul - verbal de control al exploatării parchetului se încheie în două exemplare, dintre care unul pentru titularul autorizaţiei, iar al doilea exemplar pentru ocolul silvic emitent al autorizaţiei.
(4) Modelul procesului - verbal de control al exploatării parchetului este prevăzut în
anexa nr. 6.

Art. 20. - (1) Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizaţiei, însuşit de titularul autorizaţiei, precum şi ori de câte ori este necesar.
(2) Fiecare parchet trebuie controlat în mod obligatoriu cel puţin o dată la un interval de 60 de zile.

Art. 21. - Pe timpul efectuării controlului, reprezentantul titularului autorizaţiei este obligat să prezinte autorizaţia, procesul - verbal de predare - primire a parchetului, documentele încheiate cu ocazia controalelor efectuate anterior, situaţia la zi a exploatării şi transportului materialelor lemnoase, precum şi orice alte documente care dovedesc modul de respectare a regimului silvic, solicitate de persoanele împuternicite care execută controlul.

Art. 22. - (1) În cazul în care reprezentanţii titularului autorizaţiei nu se prezintă la control la data stabilită prin grafic, convocare sau de comun acord cu personalul silvic împuternicit, această acţiune se efectuează în prezenţa pădurarului titular al cantonului silvic în care este amplasat parchetul.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), procesul - verbal de control al exploatării se transmite în termen de 3 zile titularului autorizaţiei.

Art. 23. - În cazul în care personalul silvic împuternicit întocmeşte cu ocazia controlului acte de constatare pentru contravenţii şi/sau infracţiuni, acestea se menţionează în procesul - verbal de control.

CAPITOLUL V
Curăţarea şi reprimirea parchetelor

SECŢIUNEA A
Curăţarea parchetelor de exploatare

Art. 24. - La terminarea exploatării, curăţarea parchetului de resturi de exploatare - crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios - se face de către titularii autorizaţiilor de exploatare, cu respectarea următoarelor reguli:

a) la tăierile rase, precum şi la toate tăierile fără restricţie care sunt urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în şiruri - martoane - cu o lăţime maximă de 1,0 - 1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanţa dintre şiruri pe curba de nivel de 15 - 20 m. La tăierile rase de plop şi salcie, urmate de pregătirea integrală a terenului, resturile de exploatare se strâng în martoane la marginea parchetelor;
b) la tăierile de produse principale cu restricţii şi la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanşată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu seminţiş natural, fără a ocupa suprafeţe mari - cel mult 10% din suprafaţa parchetului;
c) în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice şi de agrement, în cele cu rol de protecţie din jurul oraşelor şi staţiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naţionale şi judeţene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor şi cărărilor de interes turistic, a văilor şi pâraielor din interiorul parchetului.

SECŢIUNEA B
Reprimirea parchetelor

Art. 25. - (1) Reprimirea parchetelor se realizează de către emitentul autorizaţiei de exploatare până cel târziu la data expirării termenului de exploatare prevăzut în autorizaţie, prin întocmirea unui proces - verbal de reprimire a parchetului.
(2) Modelul procesului - verbal de reprimire/reprimire parţială a parchetului este prevăzut în
anexa nr. 7.
(3) Reprimirea parchetelor se face de către şeful ocolului silvic sau de reprezentantul împuternicit al acestuia, în prezenţa pădurarului titular al cantonului în care este amplasat parchetul, şi de către reprezentantul împuternicit al titularului autorizaţiei, la o dată convenită de comun acord.
(4) În cazul absenţei reprezentantului împuternicit al titularului autorizaţiei, reprimirea parchetului se efectuează în lipsa acestuia, fără a fi exonerat de plata prejudiciilor constatate, precum şi a eventualelor penalităţi.
(5) Procesul - verbal de reprimire a parchetului se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar pentru ocolul silvic, iar al doilea exemplar pentru titularul autorizaţiei. În situaţia prevăzută la alin. (4), un exemplar al procesului - verbal de reprimire a parchetului se trimite în termen de 5 zile de la data reprimirii titularului autorizaţiei.

Art. 26. - (1) În cazul în care la verificarea pe teren se constată că reprimirea parchetului nu se poate realiza, întrucât nu sunt întrunite toate condiţiile cerute de prezentele instrucţiuni, se încheie un act de constatare, al cărui model este prevăzut în
anexa nr. 8.
(2) În actul de constatare prevăzut la alin. (1) se menţionează că exploatarea poate continua după termenul de reprimire prevăzut în autorizaţie, cu plata penalităţilor stipulate în contract, pentru fiecare zi din acest interval, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, şi cu respectarea obligatorie a perioadelor de restricţie şi a termenelor prevăzute de prezentele instrucţiuni. Actul de constatare se înscrie în autorizaţie la rubrica privind prelungirea autorizaţiei.
(3) Reprimirea parchetelor de exploatare cu încălcarea prevederilor prezentelor instrucţiuni este interzisă.

Art. 27. - În scopul evidenţierii statistice a masei lemnoase recoltate anual, precum şi pentru urmărirea aplicării prevederilor amenajamentelor silvice în parchetele nereprimite, se va încheia un act de constatare a masei lemnoase recoltate până la data de 31 decembrie, pe baza actelor privind controlul exploatării, a documentelor de transport al lemnului şi a altor documente din care rezultă stadiul exploatării masei lemnoase.

CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale

Art. 28. - (1) Volumul de lemn prevăzut în actul de punere în valoare pentru parchetele amânate de la exploatare cel puţin un sezon de vegetaţie se recalculează prin adăugarea creşterii curente, potrivit normelor tehnice în vigoare, recalculându-se şi valoarea aferentă.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru masa lemnoasă pe picior din partizi autorizate la exploatare, dacă până la data începerii exploatării a trecut un sezon de vegetaţie.

Art. 29. - (1) Titularul autorizaţiei este obligat să ia toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor în parchetele, platformele primare, precum şi la alte obiective care îi aparţin, situate în pădure, precum şi cele de prevenire a apariţiei focarelor de infestare a lemnului şi pădurilor.
(2) În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizaţiilor sunt obligaţi să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii şi personalul muncitor existent şi să anunţe emitentul autorizaţiei.
(3) În cazul în care titularii autorizaţiilor refuză să sprijine acţiunile de stingere a incendiilor din pădurile în care au parchete în exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, fără posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.

Art. 30. - (1) Amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operaţiunilor de secţionat, manipulat, stivuit şi încărcat, se stabileşte împreună cu titularul autorizaţiei, mărimea acestora fiind de până la 500 m2 pentru parchetele dotate cu instalaţii de transport permanente şi de maximum 1.000 m2 în cazurile în care nu sunt instalaţii de transport permanente.
(2) Suprafeţele prevăzute la alin. (1) se cuprind în autorizaţie şi în procesul - verbal de predare - primire şi se reprimesc în cel mult 30 de zile de la reprimirea parchetului.
(3) Depăşirea termenului de 30 de zile constituie ocupare fără drept a terenurilor forestiere respective.

Art. 31. - În pădurile certificate, în cele situate în arii protejate, în cele de interes ştiinţific şi în cele de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier, precum şi în arboretele destinate să producă lemn de rezonanţă şi claviatură, în funcţie de importanţa acestora şi de modul specific de gospodărire, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizaţii, măsuri speciale pentru derularea corespunzătoare a exploatării masei lemnoase.

Art. 32. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentelor instrucţiuni atrage răspunderea disciplinară, materială, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi.
(2) Pentru persoanele juridice atestate pentru activitatea de exploatare forestieră care încalcă în mod repetat prevederile prezentelor instrucţiuni, comisia de atestare a persoanelor juridice în activitatea de exploatare forestieră aplică măsurile de suspendare/anulare a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, la solicitarea entităţilor din care fac parte persoanele care constată încălcarea prezentelor instrucţiuni prin controale de exploatare.

Art. 33. - (1) Titularii autorizaţiilor, cu excepţia persoanelor fizice, sunt obligaţi să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare a parchetului.
(2) Modelul panoului cu elementele de identificare a parchetului este prevăzut în
anexa nr. 9.
(3) Panoul prevăzut la alin. (1) se menţine pe toată durata lucrărilor de exploatare şi poate fi ridicat după reprimirea platformei primare, potrivit prevederilor art. 30 alin. (2).

Art. 34. - Doborârea arborilor în perioada de suspendare sau după retragerea autorizaţiei ori în afara termenelor de exploatare înscrise în autorizaţie constituie tăiere fără drept şi se sancţionează potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 35. - Masa lemnoasă din suprafeţele pe care există vegetaţie forestieră din afara fondului forestier se recoltează pe bază de autorizaţie eliberată, la cerere, contra cost, de ocolul silvic cu care proprietarul a încheiat un contract de prestaţii silvice.

Art. 36. -
Anexele nr. 1 - 9 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.


SUMAR:

  • ANEXA Nr. 1 Autorizaţie de exploatare
  • ANEXA Nr. 2 Durata maximă de exploatare a masei lemnoase
  • ANEXA Nr. 3 Perioadele pentru exploatarea masei lemnoase din păduri
  • ANEXA Nr. 4 Proces - verbal de predare - primire a parchetului
  • ANEXA Nr. 5 Valoarea factorului "k" pe specii sau grupe de specii şi categorii de diametre
  • ANEXA Nr. 6 Proces - verbal de control al exploatării parchetului
  • ANEXA Nr. 7 Proces - verbal de reprimire/reprimire parţială a parchetului
  • ANEXA Nr. 8 Act de constatare
  • ANEXA Nr. 9 Panou cu elementele de identificare ale parchetului

ANEXA Nr. 1
la instrucţiuni

Ocolul Silvic. . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . din. . . . . . . . . .

AUTORIZAŢIE DE EXPLOATARE
Nr. . . . . . . . . . din. . . . . . . . . .

    1. Subsemnatul, . . . . . . . . . . , şeful Ocolului Silvic. . . . . . . . . . , C.U.I./CNP . . . . . . . . . . , prin . . . . . . . . . . , C.U.I/C.N.P . . . . . . . . . . , în calitate de reprezentant/împuternicit al titularului autorizaţiei de exploatare conform . . . . . . . . . . , să exploateze masa lemnoasă din partida. . . . . . . . . . , proprietatea. . . . . . . . . . , U.P. . . . . . . . . . , u.a. . . . . . . . . . , având un volum brut de. . . . . . . . . . m3 pe o suprafaţă de. . . . . . . . . . ha şi un număr de. . . . . . . . . . arbori marcaţi cu. . . . . . . . . . , destinat producţiei anului. . . . . . . . . . , conform Contractului de furnizare a masei lemnoase pe picior/prestări de servicii de exploatare nr. . . . . . . . . . din. . . . . . . . . . , pentru efectuarea unei tăieri de. . . . . . . . . .
    Parchetul este delimitat prin: semne amenajistice, limite naturale, dispozitiv de marcat. . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . , aplicat pe un număr de. . . . . . . . . . arbori. . . . . . . . . .
    2. În intervalul . . . . . . . . . . , titularul autorizaţiei poate să execute lucrări de pregătire a parchetului, care constau în:

a) instalarea unui număr de. . . . . . . . . . linii de funiculare/alte instalaţii cu cablu, cu lungimile de:. . . . . . . . . . ;
b) amenajarea drumurilor de tractor în lungime de. . . . . . . . . . ;
c) amenajarea căilor de acces pentru atelaje în lungime de. . . . . . . . . . ;
d) amenajarea culoarelor de corhănit în lungime de. . . . . . . . . . ;
e) asigurarea condiţiilor pentru respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii. . . . . . . . . . ;
f) alte lucrări de organizare a şantierului. . . . . . . . . .

    3. Tehnologia de exploatare. . . . . . . . . .
    4. Măsuri de protejare a regenerării naturale prin. . . . . . . . . .
    5. Măsuri de protejare a arborilor care rămân pe picior de pe marginea traseelor de scos - apropiat prin
    6. Platforma primară în suprafaţă de. . . . . . . . . . m2 (amplasare, materializare pe teren), delimitată, după caz, cu dispozitivul de marcat nr. . . . . . . . . . , aplicat pe un număr de. . . . . . . . . . arbori. . . . . . . . . .
    7. Măsuri speciale conform art. 30 din Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011 . . . . . . . . . .
    8. Parchetul se va exploata în termenele de recoltare şi colectare de la. . . . . . . . . . până la. . . . . . . . . . şi de la. . . . . . . . . . până la. . . . . . . . . .
    9. Reprimirea parchetului se va face până la data de. . . . . . . . . .
    10. Alte menţiuni
*). . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

    11. Nerespectarea regulilor de exploatare şi a termenelor prevăzute în prezenta autorizaţie atrage, după caz, răspunderea titularului autorizaţiei de exploatare, conform reglementărilor în vigoare.

 

Şeful ocolului silvic
    
Data. . . . . . . . . .
    
Semnătura. . . . . . . . . .

Titularul autorizaţiei
    
Ridicat autorizaţia astăzi,. . . . . . . . . .
    
Semnătura. . . . . . . . . .


    12. Autorizaţia s-a prelungit, în temeiul. . . . . . . . . . din. . . . . . . . . . , până la data de. . . . . . . . . .

 

Şeful ocolului silvic
    
Data. . . . . . . . . .
    
Numele, prenumele şi semnătura. . . . . . . . . .

Titularul autorizaţiei/Împuternicit
    
Data. . . . . . . . . .
    
Numele, prenumele şi semnătura. . . . . . . . . .


    13. Autorizaţia s-a prelungit, în temeiul. . . . . . . . . . din. . . . . . . . . . , până la data de. . . . . . . . . .

 

Şeful ocolului silvic
    
Data. . . . . . . . . .
    
Numele, prenumele şi semnătura. . . . . . . . . .

Titularul autorizaţiei/Împuternicit
    
Data. . . . . . . . . .
    
Numele, prenumele şi semnătura. . . . . . . . . .


    14. Autorizaţia s-a prelungit, în temeiul. . . . . . . . . . din. . . . . . . . . . , până la data de. . . . . . . . . .

 

Şeful ocolului silvic
    
Data. . . . . . . . . .
    
Numele, prenumele şi semnătura. . . . . . . . . .

Titularul autorizaţiei/Împuternicit
    
Data. . . . . . . . . .
    
Numele, prenumele şi semnătura. . . . . . . . . .


    15. În baza Notificării nr. . . . . . . . . . , adresată Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare. . . . . . . . . . , autorizaţia s-a prelungit, în temeiul. . . . . . . . . . din. . . . . . . . . . , până la data de. . . . . . . . . .


*) Se referă la situaţiile de retragere a autorizaţiei de exploatare.


ANEXA Nr. 2
la instrucţiuni

DURATA MAXIMĂ DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE

Volumul parchetelor

Durata maximă de recoltare şi colectare a lemnului
- luni -

tăieri cu restricţie

tăieri fără restricţie

A. Pentru parchete din zona de câmpie

sub 300 m3

2

2,5

de la 301 până la 600 m3

2,5

3

de la 601 până la 1.000 m3

3

3,5

peste 1.000 m3

3,5

4

B. Pentru parchetele din zonele de deal şi de munte

sub 500 m3

3

4

de la 501 până la 1.000 m3

4

5,5

de la 1.001 până la 3.500 m3

5,5

6,5

peste 3.501 m3

6,5

7,0


    NOTE:

1. Prin excepţie, în cazul producerii unor fenomene naturale deosebite, ce afectează suprafeţe mari (doborâturi şi rupturi produse de vânt şi de zăpadă, atacuri de insecte, uscări în masă), duratele de recoltare şi colectare se stabilesc pentru fiecare situaţie de emitentul autorizaţiei, astfel încât să se evite deprecierea materialelor lemnoase, precum şi extinderea atacului de dăunători.
2. Durata de exploatare pentru masa lemnoasă provenită din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional nu poate depăşi un an.


ANEXA Nr. 3
la instrucţiuni

PERIOADELE PENTRU EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE DIN PĂDURI

Nr.
crt.

Tratamentul şi felul tăierii

Perioada permisă pentru recoltare şi colectare

1

2

3

1.

Codru cu tăieri succesive

 

a) tăieri preparatorii (înaintea anului de fructificaţie)

tot anul

b) tăieri de însămânţare în anul de fructificaţie

15. IX - 15. IV

c) tăieri de dezvoltare şi tăieri definitive:

 

- la deal şi câmpie

15. IX - 15. IV

- la munte

15. IX - 30. IV

2.

Codru cu tăieri progresive

 

2a) cvercinee şi amestecuri de foioase

 

a)1. tăieri de însămânţare în afara anului de fructificaţie

tot anul

a)2. tăieri de însămânţare în anul de fructificaţie

15. IX - 15. IV

a)3. tăieri de punere în lumină şi lărgire a ochiurilor, precum şi de racordare a acestora

15. IX - 15. IV

2b) răşinoase, foioase şi amestecuri de răşinoase cu foioase

 

b)1. tăieri de însămânţare

tot anul

b)2. tăieri de punere în lumină a ochiurilor, precum şi de racordare a acestora

15. IX - 30. IV

3.

Codru grădinărit, cvasigrădinărit, tăieri de transformare spre codru grădinărit şi tăieri de conservare

 

- în arboretele cu seminţiş sub 25% din suprafaţa parchetului

tot anul

- în arboretele cu seminţiş peste 25% din suprafaţa parchetului

15. IX - 30. IV

4.

Codru cu tăieri rase

tot anul

5.

Crâng - tăieri de jos

15.IX - 31.111

6.

Crâng - tăieri în scaun

15.IX - 31.111

7.

Crâng simplu (la răchitării)

1.X - 15.111

8.

Crâng - tăieri căzănire

15.IX - 31.III

9.

Tăieri de îngrijire în păduri tinere:

 

• curăţiri:

 

- în foioase

tot anul

- în răşinoase

1.VIII - 31.IV

• rărituri:

 

- gorunete, stejărete şi şleauri

tot anul

- zăvoaie şi plantaţii de plop euroamerican

tot anul

- fag şi răşinoase

tot anul

10.

Tăieri de produse accidentale şi tăieri de igienă

tot anul

11.

Tăieri de substituire şi tăieri de refacere:

 

- când se urmăreşte regenerarea parţială din lăstari sau seminţişul existent (sau când urmează a fi făcute semănături direct sub masiv)

15.IX - 31.111

- când pădurea se regenerează artificial

tot anul


ANEXA Nr. 4
la instrucţiuni

Ocolul Silvic. . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . din. . . . . . . . . .

 

Se aprobă
Şeful ocolului silvic,
. . . . . . . . . .

PROCES - VERBAL
de predare - primire a parchetului. . . . . . . . . .
Partida nr. . . . . . . . . . , încheiat astăzi,. . . . . . . . . .

    Subsemnatul,. . . . . . . . . . , reprezentant al Ocolului Silvic. . . . . . . . . . , în prezenţa. . . . . . . . . . , pădurar titular de canton,. . . . . . . . . . şi a. . . . . . . . . . , având CNP. . . . . . . . . . , reprezentantul împuternicit al titularului autorizaţiei de exploatare. . . . . . . . . . , am procedat la predarea - primirea spre exploatare a parchetului. . . . . . . . . . , partida nr. . . . . . . . . . , constituită în U.P./U.B.*). . . . . . . . . . , u.a. . . . . . . . . . , proprietatea. . . . . . . . . . , conform Autorizaţiei de exploatare nr. . . . . . . . . . din. . . . . . . . . . , după cum urmează:

a) Parchetul este delimitat pe teren prin: semne amenajistice/limite naturale/dispozitiv de marcat pătrat cu indicativul. . . . . . . . . . , aplicat pe un număr de. . . . . . . . . . arbori, cu vopsea de culoare. . . . . . . . . .
b) Arborii din partidă sunt în număr de. . . . . . . . . . , marcaţi cu. . . . . . . . . . , vopsea de culoare. . . . . . . . . . , în volum total de. . . . . . . . . . m3.
c) Căile de scos - apropiat existente şi cele noi sunt/nu sunt delimitate cu dispozitivul de marcat. . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . , aplicat pe un număr de. . . . . . . . . . arbori.
d) Suprafeţele regenerate se prezintă astfel:

U.a.

Felul regenerării
(naturală, artificială, mixtă)

Compoziţia seminţişului utilizabil

Suprafaţa ocupată

Mod de răspândire

Vârsta
(ani)

Înălţimea
(m)

ha

%
din u.a.

               
               
               
               
               
               
               


    Datele înscrise în tabelul de mai sus corespund/nu corespund cu cele din fişele pentru controlul anual al regenerărilor.

e) Platforma primară în suprafaţă de. . . . . . . . . . m2 este/nu este materializată pe teren, cu dispozitivul de marcat. . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . , aplicat pe un număr de. . . . . . . . . . arbori.
f) Postatele în numărde. . . . . . . . . . , materializate pe teren prin. . . . . . . . . . , vor fi parcurse cu lucrări numai după predarea lor la exploatare, aplicându-se următoarele procese tehnologice:. . . . . . . . . .
g) În vederea evitării prejudicierii arborilor din vecinătatea căilor de acces şi a celor de scos - apropiat se vor lua următoarele măsuri:. . . . . . . . . .
h) Pentru transportul materialului lemnos vor fi utilizate drumurile auto forestiere. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

i) Alte recomandări:. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

Am predat
Reprezentantul ocolului silvic,
. . . . . . . . . .

Pădurar,
. . . . . . . . . .

Am primit
Reprezentantul împuternicit al titularului autorizaţiei,
. . . . . . . . . .

SCHIŢA PARCHETULUI

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


*) U.P./U.B. - Unitatea de producţie/Unitatea de bază.


ANEXA Nr. 5
la instrucţiuni

VALOAREA
factorului "k" pe specii sau grupe de specii şi categorii de diametre

Nr.
crt.

Categoria de diametre*

Valoarea factorului "k"*) pe specii sau grupe de specii, pentru categoria de diametre de:

răşinoase

cvercinee, paltin, frasin, cireş, sorb

alte foioase

0

1

2

3

4

1.

2.1 - 4.0

0.018

0.036

0.018

2.

4.1 - 8.0

0.036

0.054

0.018

3.

8.1 - 12.0

0.054

0.090

0.018

4.

12.1 - 16.0

0.072

0.117

0.054

5.

16.1 - 20.0

0.108

0.153

0.072

6.

20.1 - 24.0

0.117

0.207

0.090

7.

24.1 - 28.0

0.207

0.378

0.144

8.

28.1 - 32.0

0.351

0.522

0.270

9.

32.1 - 36.0

0.522

1.071

0.459

10.

36.1 - 40.0

0.738

1.665

0.720

11.

40.1 - 44.0

0.945

2.223

0.963

12.

44.1 - 48.0

1.215

2.880

1.233

13.

48.1 - 52.0

1.656

3.861

1.656

14.

52.1 - 56.0

2.016

4.824

2.232

15.

56.1 - 60.0

2.394

6.138

2.970

16.

60.1 - 64.0

2.952

7.848

3.924

17.

64.1 - 68.0

3.366

9.126

4.815

18.

68.1 - 72.0

3.717

10.530

5.760

19.

72.1 - 76.0

4.212

12.609

7.047

20.

76.1 - 80.0

4.563

14.337

8.019

21.

80.1 - 84.0

4.860

15.930

9.045

22.

84.1 - 88.0

4.932

17.010

10.080

23.

88.1 - 92.0

5.040

18.090

11.475

24.

92.1 - 96.00

5.148

29.980

13.230

25.

96.1 - 100.0

5.247

22.122

14.985

26.

> 100

5.310

23.085

16.830

 


*) Diametrul de bază măsurat la 1,30 m.


ANEXA Nr. 6
la instrucţiuni

Ocolul Silvic. . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . din. . . . . . . . . .

PROCES - VERBAL
de control al exploatării parchetului
încheiat astăzi,. . . . . . . . . .

    Subsemnatul, . . . . . . . . . . , având funcţia de . . . . . . . . . . delegat, împreună cu . . . . . . . . . . , în prezenţa (absenţa). . . . . . . . . . , am efectuat controlul parchetului. . . . . . . . . . U.P. . . . . . . . . . u.a. . . . . . . . . . , partida nr. . . . . . . . . . de produse. . . . . . . . . . , cu un volum brut pe picior de. . . . . . . . . . , a cărui exploatare se execută în baza Autorizaţiei nr. . . . . . . . . . din. . . . . . . . . . , făcând următoarele constatări privind:

1. Respectarea regulilor silvice de exploatare:

. . . . . . . . . .

2. Protecţia seminţişului şi curăţarea parchetului:

. . . . . . . . . .

3. Stadiul exploatării masei lemnoase:

. . . . . . . . . .

4. Tabel estimativ al prejudiciilor constatate:

Specificarea prejudiciilor şi calculul penalităţilor

U/M

Valoarea unitară
- lei -

Valoarea totală
- lei -

       
       
       
       
       
       

5. Pentru încălcarea prevederilor legale au fost încheiate acte de contravenţie cu amenzi în valoare de. . . . . . . . . . , urmând ca titularul autorizaţiei să achite suma de. . . . . . . . . . , reprezentând valoarea pagubelor.
6. Alte constatări şi măsuri:. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

Reprezentantul ocolului silvic/Agent constatator,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi semnătura)

Pădurar,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi semnătura)

Reprezentantul împuternicit al titularului autorizaţiei,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi semnătura)


ANEXA Nr. 7
la instrucţiuni

Ocolul Silvic. . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . din. . . . . . . . . .

 

Se aprobă
Şeful ocolului silvic,
. . . . . . . . . .

PROCES - VERBAL
de reprimire/reprimire parţială a parchetului
încheiat astăzi,. . . . . . . . . .

    Subsemnatul,. . . . . . . . . . , având funcţia de. . . . . . . . . . , împreună cu. . . . . . . . . . , din partea Ocolului Silvic. . . . . . . . . . , în prezenţa/absenţa reprezentantului împuternicit al titularului autorizaţiei de exploatare, am efectuat reprimirea/reprimirea parţială a parchetului. . . . . . . . . . u.a. . . . . . . . . . , partida nr. . . . . . . . . . de produse. . . . . . . . . . , cu un volum brut pe picior de. . . . . . . . . . m3, a cărui exploatare s-a făcut în baza Autorizaţiei nr. . . . . . . . . . din. . . . . . . . . . , făcând următoarele constatări privind:

1. Respectarea regulilor silvice de exploatare:. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

2. Protecţia seminţişului şi curăţarea parchetului:. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

3. La reprimirea parchetului regenerarea se prezintă astfel:

U.a.

Felul regenerării
(naturală sau artificială)

Compoziţia seminţişului utilizabil

Modul de răspândire

Suprafaţa ocupată cu seminţiş utilizabil

         
         
         
         

4. Tabel estimativ al prejudiciilor constatate:

Specificarea prejudiciilor şi calculul penalităţilor

U/M

Valoarea unitară
- lei -

Valoarea totală
- lei -

       
       
       
       
       
       

5. Pentru încălcarea prevederilor legale au fost încheiate acte de contravenţie cu amenzi în valoare de. . . . . . . . . . , urmând ca titularul autorizaţiei să achite suma de. . . . . . . . . . , reprezentând valoarea pagubelor.
6. Alte constatări şi măsuri:. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

7. La reprimirea/reprimirea parţială a parchetului s-au consemnat următoarele stocuri:

Tipul de stoc*)

Specii/Grupe de specii

Sortimentul

Cantitatea

%

         
         
         
         
         

 

Personal silvic împuternicit,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi semnătura)

Pădurar titular de canton,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi semnătura)

Titularul autorizaţiei,
(reprezentant)
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi semnătura)

 


*) Stoc pe picior, stoc în faze pe suprafaţa parchetului, stoc în platforma primară.


ANEXA Nr. 8
la instrucţiuni

Ocolul Silvic. . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . din. . . . . . . . . .

 

Se aprobă
Şeful ocolului silvic

ACT DE CONSTATARE
încheiat astăzi,. . . . . . . . . .

    Subsemnatul,. . . . . . . . . . , reprezentantul ocolului silvic, în prezenţa. . . . . . . . . . , reprezentant al titularului autorizaţiei de exploatare, având CNP. . . . . . . . . . , şi în prezenţa. . . . . . . . . . , pădurar titular al cantonului, ne-am deplasat în parchetul . . . . . . . . . . partida nr. . . . . . . . . . U.P. . . . . . . . . . . u.a. . . . . . . . . . , la care termenul de exploatare a expirat la data de . . . . . . . . . . , şi am constatat următoarele:

1. Parchetul nu poate fi reprimit deoarece masa lemnoasă autorizată spre exploatare se află pe picior sau în faze, după cum urmează:

Nr.
crt.

Specificări

Total

din care pe grupe de specii:

     

Răşinoase

Fag

Stejari

Diverse tari

Diverse moi

1.

Volum pe picior

           

2.

Volum în faze pe suprafaţa parchetului

           
               
               
               
 

TOTAL:

           

2. Parchetul nu este curăţat de crăci şi resturi de exploatare pe suprafaţa de. . . . . . . . . . ha.
3. Alte constatări:. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

4. Pentru terminarea exploatării, inclusiv curăţarea parchetului, se permite continuarea activităţii până la data de . . . . . . . . . . , cu plata penalităţilor prevăzute în contract.
5. Alte măsuri:. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

Reprezentantul ocolului silvic,
. . . . . . . . . .

Pădurar,
. . . . . . . . . .

Reprezentantul titularului autorizaţiei,
. . . . . . . . . .


ANEXA Nr. 9
la instrucţiuni

PANOU
cu elementele de identificare ale parchetului

    Ocolul Silvic. . . . . . . . . .
    Autorizaţie nr. . . . . . . . . . din. . . . . . . . . .
    Titular autorizaţie. . . . . . . . . .
    C.U.I. . . . . . . . . .
    Partida nr. . . . . . . . . .
    Felul tăierii. . . . . . . . . .
    Termenul de exploatare
            de la. . . . . . . . . . până la. . . . . . . . . .


    NOTĂ:

    Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60x90 cm, literele având o înălţime de cel puţin 5 cm, confecţionat din materiale rezistente la intemperii şi afişat la loc vizibil pe toată perioada lucrărilor.