Imprimă această pagină

Ordin ministru 46/2008 cod silvic

MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE

ORDIN

privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca

parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

 

ANEXĂ

Având în vedere avizele Academiei Române nr. 2.256 din 25 aprilie 2007, al Ministerului Internelor şi

Reformei Administrative nr. ADŢIE/3.059 din 10 decembrie 2007, al Ministerului Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale nr. 154.370 din 26 noiembrie 2007, al Ministerului Transporturilor nr. 6.468/RT din

22 noiembrie 2007, ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nr. 51.973 din 20

noiembrie 2007, precum şi cel al Ministerului pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi

Profesii Liberale nr. 763 din 27 noiembrie 2007,

în baza prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea

Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare,

ministrul mediului şi dezvoltării durabile emite următorul ordin:

Art. 1. - Se instituie regimul de arie naturală protejată ca situri de importanţă comunitară pentru ariile

prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Delimitarea regiunilor biogeografice de pe teritoriul României, realizată la scara 1:100.000,

este prevăzută în anexa nr. 2*).

(2) Hărţile cu limitele siturilor de importanţă comunitară, delimitate la scara 1:100.000, sunt prevăzute în

anexa nr. 3*).

(3) Hărţile prevăzute la alin. (2) se pun la dispoziţie factorilor interesaţi, de către autoritatea publică

centrală pentru protecţia mediului, pentru vizualizare, prin intermediul paginii de internet

http://maps.biodiversity.ro/sci, ca serviciu ArcIMS, având ca fundal vectorii aferenţi cadastrului apelor

din România, hărţile Direcţiei topografice militare, ediţia 2000, scara 1:100.000 şi 1:50.000, precum şi

mozaicul de imagini satelitare Landsat 2000.

(4) Limitele siturilor de importanţă comunitară aprobate prin prezentul ordin, în format digital, ca vectori

cu referinţă geografică în sistemul naţional de protecţie Stereografic 1970 se pun la dispoziţie de către

autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului tuturor instituţiilor şi persoanelor interesate, prin

intermediul paginii de internet, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

(5) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, autoritatea publică centrală pentru

protecţia mediului va delimita siturile de importanţă comunitară la precizia necesară corelării cu sistemul

informaţional folosit de autoritatea publică centrală pentru agricultură şi silvicultură, pentru realizarea

plăţilor compensatorii Natura 2000, precum şi în vederea creşterii preciziei limitelor şi a calculării

suprafeţelor acestor situri.

Art. 3. -Agenţiile teritoriale pentru protecţia mediului iau măsurile necesare pentru ca autorităţile

administraţiei publice locale să prevadă în mod obligatoriu încadrarea siturilor de importanţă comunitară

declarate prin prezentul ordin în planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

Art. 4. - (1) Pentru toate planurile, programele şi proiectele care urmează să se desfăşoare în siturile de

importanţă comunitară, precum şi în vecinătatea acestora, se aplică prevederile legale în vigoare

referitoare la procedura de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi la procedura-cadru

de evaluare a impactului asupra mediului.

Ordin 1964 13-12-2007 Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile Monitorul Oficial 98 07-Feb-2008

se aplica de la: 07-Feb-2008 - Text prelucrat de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 1

(2) Raportul de mediu, respectiv raportul de evaluare a impactului asupra mediului, trebuie să evidenţieze

toate speciile şi/sau tipurile de habitate de interes comunitar pentru a căror conservare s-a desemnat situl

respectiv şi să propună măsuri de reducere a impactului asupra acestora, măsuri de conservare şi/sau

măsuri compensatorii, după caz.

(3) Lista speciilor şi/sau tipurilor de habitate de interes comunitar pentru care au fost declarate siturile de

importanţă comunitară este prevăzută în anexa nr. 4*).

(4) Tipurile de habitate de interes comunitar, împreună cu codurile aferente, corespund Manualului de

interpretare a habitatelor, versiunea EUR-27, aprobat de Comisia Europeană.

Art. 5. - Lista de referinţă a tipurilor de habitate şi a speciilor de interes comunitar pentru care au fost

propuse siturile de importanţă comunitară este prevăzută în anexa nr. 5*).

Art. 6. - (1) Se aprobă formularele standard Natura 2000 completate pentru siturile de importanţă

comunitară declarate la art. 1, prevăzute în anexa nr. 6*).

(2) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului va transmite formularele standard Natura 2000

aprobate conform alin. (1) la Direcţia Generală de Mediu din cadrul Comisiei Europene.

Art. 7. - Anexele nr. 1-6 se pot modifica prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru

protecţia mediului, în baza recomandărilor Comisiei Europene şi ca urmare a negocierilor dintre

autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi Comisia Europeană.

Art. 8. -Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului şi

dezvoltării durabile nr. 776/2007 privind declararea siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă

a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 615 şi 615 bis din 5 septembrie 2007.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Bucureşti, 13 decembrie 2007.

Nr. 1.964.

*) Anexele nr. 2-6 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 bis în afara

abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru vânzări şi relaţii cu publicul al Regiei

Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

ANEXA Nr. 1

LISTA SITURILOR DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ

Denumirea sitului, unităţile administrativ-teritoriale în care este localizat situl şi suprafaţa unităţii

administrativ-teritoriale cuprinsă în sit (în procente)

1. ROSCI0001 Aninişurile de pe Tărlung

Ordin 1964 13-12-2007 Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile Monitorul Oficial 98 07-Feb-2008

se aplica de la: 07-Feb-2008 - Text prelucrat de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 2

Judeţul Braşov: Săcele (<1%)

2. ROSCI0002 Apuseni

Judeţul Alba: Albac (32%), Arieşeni (60%), Gârda de Sus (65%), Horea (55%), Scărişoara (66%)

Judeţul Bihor: Budureasa (28%), Bunteşti (11%), Câmpani (46%), Nucet (46%), Pietroasa (84%)

Judeţul Cluj: Beliş (99%), Călăţele (1%), Măguri-Răcătău (<1%), Mărgău (30%), Mărişel (5%), Rişca

(15%), Săcuieu (7%)

3. ROSCI0003 Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare

Judeţul Maramureş: Baia Mare (8%)

4. ROSCI0004 Băgau

Judeţul Alba: Aiud (8%), Hopârta (2%), Lopadea Nouă (8%), Ocna Mureş (19%)

5. ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni

Judeţul Brăila: Galbenu (7%), Grădiştea (11%), Jirlău (9%), Vişani (17%)

Judeţul Buzău: Balta Albă (30%), Boldu (11%)

6. ROSCI0006 Balta Mică a Brăilei

Judeţul Ialomiţa: Giurgeni (2%)

Judeţul Brăila: Berţeştii de Jos (38%), Brăila (18%), Chişcani (29%), Gropeni (13%), Măraşu (5%),

Stăncuţa (35%)

Judeţul Constanţa: Hârşova (1%)

7. ROSCI0007 Bazinul Ciucului de Jos

Judeţul Harghita: Miercurea-Ciuc (<1%), Sâncrăieni (4%), Sânsimion (19%), Sântimbru (6%), Tuşnad

(11%)

8. ROSCI0008 Betfia

Judeţul Bihor: Hideşelu de Sus (3%), Oşorhei (8%), Sânmartin (16%)

9. ROSCI0009 Bisoca

Judeţul Buzău: Bisoca (14%), Mânzăleşti (2%)

10. ROSCI0010 Bistriţa Aurie

Judeţul Suceava: Cârlibaba (<1%), Ciocăneşti (3%), Iacobeni (1%)

11. ROSCI0011 Braniştea Catârilor

Judeţul Olt: Obârşia (7%)

12. ROSCI0012 Braţul Macin

Judeţul Brăila: Frecăţei (10%), Măraşu (1%)

Judeţul Constanţa: Ciobanu (3%), Gârliciu (5%), Hârşova (7%)

Judeţul Tulcea: Carcaliu (14%), Dăeni (11%), Greci (<1%), Macin (6%), Ostrov (10%), Peceneaga

(7%), Smârdan (2%), Turcoaia (27%)

Ordin 1964 13-12-2007 Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile Monitorul Oficial 98 07-Feb-2008

se aplica de la: 07-Feb-2008 - Text prelucrat de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 3

13. ROSCI0013 Bucegi

Judeţul Prahova: Azuga (28%), Buşteni (64%), Comarnic (18%), Sinaia (50%)

Judeţul Braşov: Bran (47%), Moeciu de Jos (16%), Predeal (8%), Râşnov (21%)

Judeţul Dâmboviţa: Moroeni (58%)

14. ROSCI0014 Bucşani

Judeţul Dâmboviţa: Bucşani (2%), I. L. Caragiale (3%)

15. ROSCI0015 Buila-Vânturariţa

Judeţul Vâlcea: Bărbăteşti (15%), Costeşti (20%), Olăneşti (11%)

16. ROSCI0016 Buteasa

Judeţul Bihor: Budureasa (1%)

17. ROSCI0017 Căian

Judeţul Cluj: Cojocna (1%), Suatu (1%)

18. ROSCI0018 Căldările Zăbalei

Judeţul Vrancea: Nereju (2%)

19. ROSCI0019 Călimani-Gurghiu

Judeţul Bistriţa-Năsăud: Bistriţa Bârgăului (4%)

Judeţul Harghita: Bilbor (3%), Joseni (5%), Praid (2%), Topliţa (6%)

Judeţul Mureş: Chiheru de Jos (67%), Deda (38%), Eremitu (19%), Gurghiu (15%), Hodac (1%),

Ibăneşti (71%), Lunca Bradului (99%), Răstoliţa (99%), Ruşii-Munţi (<1%), Sovata (68%), Stânceni

(94%), Vătava (25%)

Judeţul Suceava: Dorna Candrenilor (8%), Panaci (<1%), Poiana Stampei (27%), Şaru Dornei (9%)

20. ROSCI0020 Câmpia Careiului

Judeţul Satu Mare: Ciumeşti (59%), Foieni (52%), Pişcolt (52%), Sanislău (67%), Urziceni (46%)

Judeţul Bihor: Curtuişeni (28%), Simian (41%), Valea lui Mihai (47%)

21. ROSCI0021 Câmpia Ierului

Judeţul Bihor: Cherechiu (59%), Curtuişeni (14%), Diosig (2%), Săcueni (18%), Sălacea (50%),

Simian (3%), Tarcea (51%), Valea lui Mihai (<1%)

Judeţul Satu Mare: Andrid (42%), Căuaş (7%), Pir (22%), Pişcolt (1%), Santău (19%), Tiream (37%)

22. ROSCI0022 Canaralele Dunării

Judeţul Călăraşi: Borcea (9%), Călăraşi (5%), Dichiseni (9%), Jegălia (6%), Modelu (1%), Roseţi

(6%), Unirea (9%)

Judeţul Constanţa: Aliman (6%), Cernavodă (5%), Crucea (1%), Ghindăreşti (22%), Hârşova (11%),

Horia (4%), Ion Corvin (1%), Lipniţa (6%), Oltina (14%), Ostrov (22%), Rasova (10%), Seimeni (14%),

Topalu (19%) Judeţul Ialomiţa: Borduşani (5%), Făcăeni (12%), Giurgeni (10%), Stelnica (4%)

23. ROSCI0023 Cascada Mişina

Ordin 1964 13-12-2007 Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile Monitorul Oficial 98 07-Feb-2008

se aplica de la: 07-Feb-2008 - Text prelucrat de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 4

Judeţul Vrancea: Nistoreşti (1%)

24. ROSCI0024 Ceahlău

Judeţul Neamţ: Bicaz (14%), Bicazu Ardelean (16%), Ceahlău (35%), Taşca (7%)

25. ROSCI0025 Cefa

Judeţul Bihor: Cefa (37%), Mădăraş (12%), Salonta (<1%), Sânnicolau Român (22%)

26. ROSCI0026 Cenaru

Judeţul Vrancea: Andreiaşu de Jos (4%)

27. ROSCI0027 Cheile Bicazului-Hăşmaş

Judeţul Harghita: Gheorgheni (10%), Sândominic (9%), Tulgheş (<1%)

Judeţul Neamţ: Bicaz-Chei (13%), Dămuc (16%)

28. ROSCI0028 Cheile Cernei

Judeţul Hunedoara: Lunca Cernii de Jos (2%), Topliţa (3%)

29. ROSCI0029 Cheile Glodului, Cibului şi Măzii

Judeţul Alba: Almaşu Mare (4%)

Judeţul Hunedoara: Balşa (2%)

30. ROSCI0030 Cheile Lăpuşului

Judeţul Maramureş: Boiu Mare (1%), Coaş (2%), Copalnic-Mănăştur (<1%), Remetea Chioarului

(4%), Şomcuta Mare (3%), Târgu Lăpuş (<1%), Vima Mică (9%)

31. ROSCI0031 Cheile Nerei-Beuşniţa

Judeţul Caraş-Severin: Anina (41%), Bozovici (22%), Cărbunari (42%), Ciclova Română (39%),

Lăpuşnicu Mare (74%), Oraviţa (20%), Sasca Montană (37%), Şopotu Nou (22%)

32. ROSCI0032 Cheile Rudăriei

Judeţul Caraş-Severin: Eftimie Murgu (3%)

33. ROSCI0033 Cheile Şugăului-Munticelu

Judeţul Neamţ: Bicaz-Chei (3%), Bicazu Ardelean (<1%)

34. ROSCI0034 Cheile Turenilor

Judeţul Cluj: Sănduleşti (2%), Tureni (<1%)

35. ROSCI0035 Cheile Turzii

Judeţul Cluj: Mihai Viteazu (2%), Petreştii de Jos (3%), Sănduleşti (1%)

36. ROSCI0036 Cheile Vârghişului

Judeţul Covasna: Vârghiş (3%)

Judeţul Harghita: Mereşti (6%)

Ordin 1964 13-12-2007 Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile Monitorul Oficial 98 07-Feb-2008

se aplica de la: 07-Feb-2008 - Text prelucrat de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 5

37. ROSCI0037 Ciomad-Balvanyos

Judeţul Covasna: Bixad (30%), Turia (29%)

38. ROSCI0038 Ciucaş

Judeţul Braşov: Săcele (19%), Tărlungeni (17%), Vama Buzăului (30%)

Judeţul Prahova: Ceraşu (17%), Măneciu-Ungureni (29%)

39. ROSCI0039 Ciuperceni-Desa

Judeţul Dolj: Calafat (53%), Ciupercenii Noi (99%), Desa (>99%), Ghidici (51%), Piscu Vechi (69%),

Poiana Mare (49%), Rast (12%)

40. ROSCI0040 Coasta Lunii

Judeţul Cluj: Luna (7%), Viişoara (5%)

Judeţul Mureş: Cheţani (3%)

41. ROSCI0041 Coasta Rupturile Tanacu

Judeţul Vaslui: Tanacu (<1%)

42. ROSCI0042 Codru Moma

Judeţul Arad: Archiş (6%), Dezna (6%), Hăşmaş (4%), Igneşti (4%), Moneasa (45%)

Judeţul Bihor: Finiş (63%), Lazuri de Beiuş (53%), Lunca (29%), Rieni (40%), Şoimi (3%), Tărcaia

(63%)

43. ROSCI0043 Comana

Judeţul Giurgiu: Băneasa (20%), Călugăreni (33%), Colibaşi (<1%), Comana de Jos (83%), Gostinari

(27%), Greaca (2%), Hotarele (14%), Isvoarele (<1%), Mihai Bravu (66%), Prundu (18%), Singureni

(18%)

44. ROSCI0044 Corabia-Turnu Măgurele

Judeţul Olt: Corabia (9%), Gârcov (33%), Giuvărăşti (1%)

Judeţul Teleorman: Islaz (38%), Turnu Măgurele (10%)

45. ROSCI0045 Coridorul Jiului

Judeţul Dolj: Almăj (4%), Bechet (27%), Bistreţ (42%), Brădeşti (6%), Braloştiţa (14%), Bratovoeşti

(23%), Breasta (5%), Bucovăţ (41%), Călăraşi (10%), Calopăr (21%), Cârna (79%), Coţofenii din Dos

(10%), Coţofenii din Faţă (13%), Craiova (3%), Dăbuleni (7%), Dobreşti (47%), Drănic (17%), Filiaşi

(7%), Gângiova (28%),Ghindeni (4%), Gighera (39%), Goicea (<1%), Işalniţa (<1%), Măceşu de Jos

(41%), Malu Mare (5%), Mârşani (2%), Ostroveni (63%), Podari (10%), Rojişte (4%), Sadova (29%),

Scăeşti (4%), Segarcea (<1%), Teasc (18%), Ţuglui (76%), Ţuglui (14%), Valea Standului (19%),

Vârvoru de Jos (14%)

judeţul Olt: Ianca (4%)

Judeţul Mehedinţi: Butoieşti (3%)

Judeţul Gorj: Aninoasa (23%), Bâlteni (23%), Bălteni (33%), Bărbăteşti (9%), Borăscu (<1%), Brăneşti

(35%), Dăneşti (6%), Drăguteşti (14%), Ioneşti (13%), Negomir (<1%), Plopsoru (54%), Săuleşti (<1%),

Târităreni (9%), Ţicleni (24%), Turburea (3%), Turceni (28%), Urdari (99%), Urdari (33%)

Ordin 1964 13-12-2007 Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile Monitorul Oficial 98 07-Feb-2008

se aplica de la: 07-Feb-2008 - Text prelucrat de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 6

46. ROSCI0046 Cozia

Judeţul Vâlcea: Berislăveşti (14%), Brezoi (29%), Călimăneşti (46%), Perişani (12%), Racoviţa (22%),

Sălătrucel (31%)

47. ROSCI0047 Creasta Nemirei

Judeţul Bacău: Dârmăneşti (6%), Dofteana (5%), Slănic Moldova (9%)

Judeţul Covasna: Lemnia (<1%), Poian (<1%)

48. ROSCI0048 Crişul Alb

Judeţul Arad: Chişineu-Criş (2%), Pilu (5%), Socodor (6%)

49. ROSCI0049 Crişul Negru

Judeţul Arad: Mişca (2%), Zerind (3%)

Judeţul Bihor: Avram Iancu (5%), Batăr (5%), Căpâlna (7%), Ciumeghiu (2%), Cociuba Mare (2%),

Şoimi (1%), Tinca (5%)

50. ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea

Judeţul Bihor: Alsed (3%), Astileu (2%), Auseu (2%), Ineu (1%), Lugaşu de Jos (11%), Măgeşti

(<1%), Oradea (<1%), Oşorhei (3%), Sacadat (4%), Ţeţchea (3%), Tileagd (4%), Vadu Crişuiui (1%)

51. ROSCI0051 Cuşma

Judeţul Mureş: Răstoliţa (<1%), Vătava (<1%)

Judeţul Suceava: Poiana Stampei (<1%)

Judeţul Bistriţa-Năsăud: Bistriţa Bârgăului (96%), Dumitriţa (52%), Josenii Bârgăului (42%), Livezile

(40%), Prundu Bârgăului (33%), Satu Nou-Cetate (65%), Tiha Bârgăului (34%)

52. ROSCI0052 Dăncioanea

Judeţul Caraş-Severin: Băutar (2%)

53. ROSCI0053 Dealul Alah Bair

Judeţul Constanţa: Crucea (1%)

54. ROSCI0054 Dealul Cetăţii Deva

Judeţul Hunedoara: Deva (2%)

55. ROSCI0055 Dealul Cetăţii Lempeş-Mlaştina Hărman

Judeţul Braşov: Hărman (1%), Sânpetru (10%)

56. ROSCI0056 Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului

Judeţul Braşov: Bod (<1%), Hărman (1%)

Judeţul Covasna: Ilieni (<1%), Vâlcele (14%)

57. ROSCI0057 Dealul Istriţa

Judeţul Buzău: Breaza (9%) Pietroasele (3%)

Ordin 1964 13-12-2007 Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile Monitorul Oficial 98 07-Feb-2008

se aplica de la: 07-Feb-2008 - Text prelucrat de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 7

58. ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu

Judeţul Iaşi: Leţcani (1%), Movileni (<1%), Rediu (5%), Româneşti (6%)

59. ROSCI0059 Dealul Perchiu

Judeţul Bacău: Oneşti (4%)

60. ROSCI0060 Dealurile Agighiolului

Judeţul Tulcea: Frecăţei (1%), Mihail Kogălniceanu (2%), Sarichioi (1%), Tulcea (1%), Valea

Nucarilor (4%)

61. ROSCI0061 Defileul Crişuiui Negru

Judeţul Bihor: Şoimi (20%), Uileacu de Beiuş (8%)

62. ROSCI0062 Defileul Crişuiui Repede-Pădurea Craiului

Judeţul Bihor: Aştileu (25%), Bratca (4%), Budureasa (4%), Bulz (49%), Căbeşti (14%), Ceica (<1%),

Curăţele (<1%), Dobreşti (44%), Măgeşti (37%), Pomezeu (6%), Remetea (25%), Roşia (52%), Şuncuiuş

(82%), Vadu Crişuiui (70%), Vârciorag (22%)

Judeţul Cluj: Poieni (<1%)

63. ROSCI0063 Defileul Jiului

Judeţul Gorj: Bumbeşti-Jiu (51%), Schela (12%)

Judeţul Hunedoara: Aninoasa (21%), Petroşani (2%), Vulcan (1%)

64. ROSCI0064 Defileul Mureşului Inferior

Judeţul Arad: Bârzava (10%), Bata (11%), Birchiş (7%), Petriş (20%), Săvârşin (33%), Ususău (11%)

Vărădia de Mureş (63%)

Judeţul Hunedoara: Burjuc (55%), Gurasada (24%), Zam (29%)

Judeţul Timiş: Margina (1%)

65. ROSCI0065 Delta Dunării

Judeţul Tulcea: Babadag (21%), Baia (1%), Bestepe (45%), CA. Rosetti (>99%), Ceamurlia de Jos

(47%), Ceatalchioi (99%), Chilia Veche (>99%), Crişan (99%), Grindu (9%), Isaccea (25%), Jurilovca

(67%), Luncaviţa (1%), Mahmudia (66%), Maliuc (98%), Marea Neagră (<1%), Mihai Bravu (1%),

Murighiol (88%), Niculiţel (1%), Nufăru (40%), Pardina (>99%), Sarichioi (50%), Sfântu Gheorghe

(>99%), Somova (54%), Sulina (99%), Tulcea (31%), Valea Nucarilor (28%)

Judeţul Constanţa: Corbul (48%), Istria (60%), Mihai Viteazu (59%), Săcele (10%)

Judeţul Galaţi: Galaţi (<1%)

66. ROSCI0066 Delta Dunării-zona marină

Judeţul Tulcea: Marea Neagră (<1%)

67. ROSCI0067 Deniz Tepe

Judeţul Tulcea: Mihai Bravu (<1%), Mihail Kogălniceanu (3%)

68. ROSCI0068 Diosig

Ordin 1964 13-12-2007 Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile Monitorul Oficial 98 07-Feb-2008

se aplica de la: 07-Feb-2008 - Text prelucrat de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 8

Judeţul Bihor: Diosig (5%), Săcueni (<1%)

69. ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei

Judeţul Caraş-Severin: Băile Herculane (80%), Cornereva (55%), Mehadia (27%), Teregova (<1%),

Topleţ (<1%), Zăvoi (<1%)

Judeţul Gorj: Padeş (71%), Tismana (10%)

Judeţul Hunedoara: Râu de Mori (<1%)

Judeţul Mehedinţi: Balta (16%), Isverna (19%), Obârşia-Cloşani (56%), Podeni (2%)

70. ROSCI0070 Drocea

Judeţul Arad: Almaş (33%), Bârzava (35%), Brazii (24%), Buteni (11%), Chisindia (47%), Gurahonţ

(3%), Săvârşin (17%), Vărădia de Mureş (1%)

71. ROSCI0071 Dumbrăveni-Valea Urluia-Lacul Vederoasa

Judeţul Constanţa: Adamclişi (18%), Aliman (46%), Chirnogeni (5%), Cobadin (5%), Deleni (14%),

Dobromir (1%), Dumbrăveni (26%), Independenţa (6%), Ion Corvin (6%), Rasova (4%)

72. ROSCI0072 Dunele de nisip de la Hanul Conachi

Judeţul Galaţi: Fundeni (5%)

73. ROSCI0073 Dunele marine de la Agigea

Judeţul Constanţa: Agigea (<1%)

74. ROSCI0074 Făgetul Clujului-Valea Morii

Judeţul Cluj: Ciurila (2%), Cluj-Napoca (7%), Feleacu (3%), Floreşti (1%), Tureni (<1%)

75. ROSCI0075 Făgetul Dragomirna

Judeţul Suceava: Mitocu Dragomirnei (3%)

76. ROSCI0076 Făgetul Humosu

Judeţul Iaşi: Deleni (1%)

77. ROSCI0077 Fânaţele Bârca

Judeţul Iaşi: Mogoşeşti (2%), Voineşti (1%)

78. ROSCI0078 Fânaţele Clujului-Copârşaie

Judeţul Cluj: Apahida (<1%), Cluj-Napoca (1%)

79. ROSCI0079 Fânaţele de pe Dealul Corhan-Săbed

Judeţul Mureş: Ceauşu de Câmpie (6%), Şincai (<1%)

80. ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni

Judeţul Vaslui: Rebricea (<1%)

81. ROSCI0081 Fâneţele seculare Frumoasa

Ordin 1964 13-12-2007 Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile Monitorul Oficial 98 07-Feb-2008

se aplica de la: 07-Feb-2008 - Text prelucrat de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 9

Judeţul Suceava: Moara Nica (1%)

82. ROSCI0082 Fâneţele seculare Ponoare

Judeţul Suceava: Bosanci (1%)

83. ROSCI0083 Fântâniţa Murfatlar

Judeţul Constanţa: Basarabi (10%)

84. ROSCI0084 Ferice-Plai

Judeţul Bihor: Budureasa (6%), Curăţele (<1%)

85. ROSCI0085 Frumoasa

Judeţul Vâlcea: Brezoi (5%), Câineni Mari (6%), Malaia (4%), Voineasa (48%)

Judeţul Sibiu: Boiţa (88%), Cisnădie (52%), Cristian (78%), Gura Râului (54%), Jina (84%), Orlat

(29%), Poplaca (30%), Răşinari (42%), Râu Sadului (44%), Sadu (19%), Sălişte (22%), Tălmaciu (85%),

Tilişca (15%)

Judeţul Alba: Cugir (22%), Pianu de Sus (1%), Şugag (72%)

Judeţul Hunedoara: Beriu (<1%), Orăştioara de Sus (10%), Petrila (<1%), Petroşani (<1%)

86. ROSCI0086 Găina-Lucina

Judeţul Suceava: Cârlibaba (<1%), Moldova-Suliţa (8%)

87. ROSCI0087 Grădiştea Muncelului-Ciclovina

Judeţul Alba: Cugir (<1%)

Judeţul Hunedoara: Baniţa (62%), Baru (41%), Beriu (<1%), Bosorod (42%), Orăştioara de Sus (59%),

Petrila (2%), Petroşani (5%), Pui (38%)

88. ROSCI0088 Gura Vedei-Şaica-Slobozia

Judeţul Giurgiu: Găujani (7%), Malu (14%), Slobozia (6%), Vedea (12%)

Judeţul Teleorman: Bragadiru (1%), Năsturelu (13%), Pietroşani (16%)

89. ROSCI0089 Gutâi-Creasta Cocoşului

Judeţul Maramureş: Budeşti (1%), Cavnic (2%), Deseşti (2%), Ocna Şugatag (1%), Şişeşti (2%)

90. ROSCI0090 Harghita Mădăraş

Judeţul Harghita: Căpâlniţa (20%), Cârţa (2%), Dăneşti (34%), Mădăraş (46%), Racu (15%), Siculeni

(5%), Suseni (6%), Vlăhiţa (11%), Zetea(17%)

91. ROSCI0091 Herculian

Judeţul Covasna: Băţani Mari (23%), Brăduţ (46%)

92. ROSCI0092 Igniş

Judeţul Maramureş: Baia Mare (<1%), Câmpulung la Tisa (3%), Deseşti (25%), Giuleşti (32%), Ocna

Şugatag (33%), Săpânţa (35%), Sarasău (1%), Sighetu Marmaţiei (39%)

93. ROSCI0093 Insulele stepice de lângă Slimnic

Ordin 1964 13-12-2007 Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile Monitorul Oficial 98 07-Feb-2008

se aplica de la: 07-Feb-2008 - Text prelucrat de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 10

Judeţul Sibiu: Slimnic (<1%), Şura Mare (<1%)

94. ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia

Judeţul Constanţa: Marea Neagră (<1%)

95. ROSCI0095 La Sărătura

Judeţul Bistriţa-Năsăud: Şintereag (<1%)

96. ROSCI0096 Lacul Bâlbâitoarea

Judeţul Prahova: Starchiojd (<1%)

97. ROSCI0097 Lacul Negru

Judeţul Vrancea: Nistoreşti (<1%)

98. ROSCI0098 Lacul Peţea

Judeţul Bihor: Oradea (<1%), Sânmartin (1%)

99. ROSCI0099 Lacul Ştiucilor-Sic-Puini-Valea Legiilor

Judeţul Cluj: Fizeşu Gherlii (3%), Geaca (6%), Gherla (2%), Sic (12%), Ţaga (4%)

100. ROSCI0100 Lacurile Fărăgău-Glodeni

Judeţul Mureş: Fărăgău (1%), Glodeni (3%), Voivodeni (2%)

101. ROSCI0101 Larion

Judeţul Suceava: Coşna (<1%), Poiana Stampei (<1%)

Judeţul Bistriţa-Năsăud: Lunca Ilvei (23%)

102. ROSCI0102 Leaota

Judeţul Dâmboviţa: Moroeni (1%)

Judeţul Argeş: Dragoslavele (3%)

Judeţul Braşov: Fundata (1%), Moeciu de Jos (6%)

103. ROSCI0103 Lunca Buzăului

Judeţul Buzău: Berea (2%), Buzău (6%), C.A. Rosetti (2%), Cilibia (4%), Cislău (2%), Gălbinaşi (4%),

Măgura (6%), Mărăcineni (12%), Nehoiu (<1%), Pănătău (2%), Pârscov (2%), Pătârlagele (2%), Săgeata

(2%), Săpoca (13%), Unguriu (9%), Vadu Paşii (6%), Verneşti (2%), Vipereşti (2%)

104. ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede

Judeţul Bihor: Borş (1%), Girişu de Criş (6%), Oradea (<1%), Sântandrei (9%)

105. ROSCI0105 Lunca Joasă a Prutului

Judeţul Galaţi: Cavadineşti (11%), Folteşti (3%), Frumuşiţa (5%), Galaţi (7%), Măstăcani (3%),

Oancea (15%), Suceveni (6%), Tuluceşti (1%), Vlădeşti (9%)

Judeţul Vaslui: Murgeni (<1%)

Ordin 1964 13-12-2007 Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile Monitorul Oficial 98 07-Feb-2008

se aplica de la: 07-Feb-2008 - Text prelucrat de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 11

106. ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeşului

Judeţul Dâmboviţa: Corbii Mari (3%), Costeştii din Vale (6%), Găeşti (<1%), Mătăsaru (5%),

Mogoşani (11%), Odobeşti (15%), Petreşti (10%), Potlogi (5%), Ulieşti (7%)

Judeţul Giurgiu: Floreşti (1%), Găiseni (8%), Vânătorii Mici (3%)

107. ROSCI0107 Lunca Mirceşti

Judeţul Iaşi: Mirceşti (2%)

108. ROSCI0108 Lunca Mureşului Inferior

Judeţul Timis: Cenad (12%), Periam (2%), Sânnicolau Mare (1%), Sânpetru Mare (9%), Saravale (3%)

Judeţul Arad: Arad (7%), Felnac (30%), Nădiac (3%), Pecica (16%), Secusigiu (38%), Şeitin (11%),

Şemlac (9%), Zădăreni (17%)

109. ROSCI0109 Lunca Timişului

Judeţul Timiş: Buziaş (3%), Cheveresu Mare (17%), Ciacova (5%), Foeni (2%), Ghilad (3%), Giera

(1%), Giroc (11%), Giulvăz (4%), Moşniţa Nouă (13%), Pădureni (29%), Parţa (4%), Peciu Nou (1%),

Racoviţa (13%), Recaş (1%), Remetea Mare (<1%), Sacoşu Turcesc (5%), Şag (9%), Topolovăţu Mare

(<1%)

110. ROSCI0110 Măgurile Băiţei

Judeţul Hunedoara: Băiţa (2%)

111. ROSCI0111 Mestecănişul de la Reci

Judeţul Covasna: Ozun (16%), Reci (16%)

112. ROSCI0112 Mlaca Tătarilor

Judeţul Sibiu: Arpaşu de Jos (<1%)

113. ROSCI0113 Mlaştina după Luncă

Judeţul Harghita: Suseni (1%), Voşlăbeni (3%)

114. ROSCI0114 Mlaştina Hergheliei-Obanul Mare şi Peştera Movilei

Judeţul Constanţa: Mangalia (4%)

115. ROSCI0115 Mlaştina Satchinez

Judeţul Arad: Vinga (2%)

Judeţul Timiş: Biled (1%), Orţişoara (1%), Satchinez (14%), Variaş (2%)

116. ROSCI0116 Molhaşurile Căpăţânei

Judeţul Alba: Bistra (4%)

Judeţul Cluj: Măguri-Răcătău (1%)

117. ROSCI0117 Movila lui Burcel

Judeţul Vaslui: Micleşti (<1%)

Ordin 1964 13-12-2007 Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile Monitorul Oficial 98 07-Feb-2008

se aplica de la: 07-Feb-2008 - Text prelucrat de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 12

118. ROSCI0118 Movilele de la Păucea

Judeţul Sibiu: Blăjel (<1%)

119. ROSCI0119 Muntele Mare

Judeţul Cluj: Valea Ierii (3%)

Judeţul Alba: Bistra (4%), Lupşa (<1%), Posaga de Jos (5%)

120. ROSCI0120 Muntele Tâmpa

Judeţul Braşov: Braşov (1%)

121. ROSCI0121 Muntele Vulcan

Judeţul Alba: Ciuruleasa (<1%)

Judeţul Hunedoara: Blăjeni (<1%), Buceş (<1%)

122. ROSCI0122 Munţii Făgăraş

Judeţul Argeş: Arefu (89%), Berevoieşti (<1%), Brăduleţ (7%), Lereşti (38%), Nucşoara (85%), Rucăr

(55%), Sălătrucu (62%), Valea Mare-Pravăţ (4%)

Judeţul Braşov: Drăguş (42%), Hârseni (58%), Lisa (55%), Recea (48%), Sâmbăta de Sus (50%), Şinca

Nouă (5%), Şinca Veche (35%), Ucea de Jos (39%), Viştea de Sus (29%), Zărneşti (17%)

judeţul Sibiu: Arpaşu de Jos (36%), Avrig (25%), Cârţişoara (65%), Porumbacu de Jos (41%),

Racoviţa (23%), Turnu Roşu (51%)

Judeţul Vâlcea: Boişoara (33%), Câineni Mari (45%), Perişani (51%), Ţiţeşti (<1%)

123. ROSCI0123 Munţii Măcinului

Judeţul Brăila: Macin (18%)

Judeţul Tulcea: Cerna (26%), Greci (51%), Hamcearca (36%), Jijila (5%), Luncaviţa (16%), Turcoaia

(2%)

124. ROSCI0124 Munţii Maramureşului

Judeţul Suceava: Cârlibaba (<1%)

Judeţul Maramureş: Bistra (80%), Borşa (49%), Leordina (2%), Moisei (1%), Petrova (1%), Poienile

de Sub Munte (88%), Repedea (81%), Ruscova (26%), Viseu de Jos (1%), Viseu de Sus (81%)

125. ROSCI0125 Munţii Rodnei

Judeţul Bistriţa-Năsăud: Maieru (56%), Parva (17%), Rebrişoara (32%), Rodna (55%), Romuli (8%),

Sângeorz-Băi (39%), Şanţ (31%), Telciu (11%)

judeţul Maramureş: Borsa (10%), Moisei (42%), Săcel (9%)

126. ROSCI0126 Munţii Ţarcu

Judeţul Caraş-Severin: Armeniş (34%), Băuţar (<1%), Bolvaşniţa (63%), Cornereva (1%), Marga (1%),

Slatina-Timiş (25%), Teregova (43%), Turnu Ruieni (40%), Zăvoi (60%)

127. ROSCI0127 Muntioru Ursoaia

Judeţul Buzău: Bisoca (2%)

128. ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est

Ordin 1964 13-12-2007 Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile Monitorul Oficial 98 07-Feb-2008

se aplica de la: 07-Feb-2008 - Text prelucrat de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 13

Judeţul Gorj: Baia de Fier (83%), Bumbeşti-Jiu (13%), Crasna (62%), Muşeteşti (58%), Novaci (53%)

Judeţul Vâlcea: Malaia (<1%), Polovragi (76%), Vaideeni (12%)

129. ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest

Judeţul Gorj: Bumbeşti-Jiu (4%), Godineşti (8%), Padeş (23%), Peştişani (69%), Runcu (86%), Schela

(73%), Stăneşti (67%), Tismana (82%), Turcineşti (2%)

Judeţul Hunedoara: Uricani (3%), Vulcan (<1%)

130. ROSCI0130 Oituz-Ojdula

Judeţul Covasna: Breţcu (53%), Ghelinţa (<1%), Lemnia (14%), Ojdula (70%)

131. ROSCI0131 Olteniţa-Mostiştea-Chiciu

Judeţul Călăraşi: Alexandru Odobescu (2%), Chiselet (13%), Ciocăneşti (10%), Cuza Vodă (2%),

Dorobanţu (13%), Frăsinet (10%) Grădiştea (8%), Independenţa (1%), Mănăstirea (18%), Olteniţa (8%),

Spanţov (8%), Ulmu (12%), Valea Argovei (10%)

132. ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu

Judeţul Vâlcea: Câineni Mari (1%), Racoviţa (<1%)

Judeţul Sibiu: Alţina (<1%), Avrig (1%), Bârghiş (<1%), Boiţa (1%), Cisnădie (2%), Marpod (<1%),

Nocrich (<1%), Racoviţa (2%), Roşia (<1%), Sadu (9%), Şelimbăr (4%), Tălmaciu (<1%), Turnu Roşu

(1%)

133. ROSCI0133 Pădurea Bădeana

Judeţul Vaslui: Tutova (1%)

134. ROSCI0134 Pădurea Balta-Munteni

Judeţul Galaţi: Negrileşti (2%)

135. ROSCI0135 Pădurea Bârnova-Repedea

Judeţul Iaşi: Bârnova (32%), Ciurea (27%), Comarna (<1%), Dobrovăţ (50%), Grajduri (35%), Schitu

Duca (31%)

Judeţul Vaslui: Tăcuta (2%)

136. ROSCI0136 Pădurea Bejan

Judeţul Hunedoara: Cârjiţi (<1%), Deva (1%)

137. ROSCI0137 Pădurea Bogăţii

Judeţul Braşov: Apaţa (<1%), Crizbav (<1%), Hoghiz (22%), Măieruş (38%)

138. ROSCI0138 Pădurea Bolintin

Judeţul Giurgiu: Bolintin-Vale (21%), Crevedia Mare (26%), Găiseni (37%), Vânătorii Mici (6%)

139. ROSCI0139 Pădurea Breana-Roşcani

Judeţul Galaţi: Băneasa (2%)

140. ROSCI0140 Pădurea Călugărească

Ordin 1964 13-12-2007 Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile Monitorul Oficial 98 07-Feb-2008

se aplica de la: 07-Feb-2008 - Text prelucrat de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 14

Judeţul Olt: Dăneasa (12%), Drăgăneşti-Olt (<1%)

141. ROSCI0141 Pădurea Ciornohal

Judeţul Botoşani: Călăraşi (5%)

142. ROSCI0142 Pădurea Dălhăuţi

Judeţul Vrancea: Cârligele (5%)

143. ROSCI0143 Pădurea de gorun şi stejar de la Dosul Fânaţului

Judeţul Braşov: Şoarş (1%)

144. ROSCI0144 Pădurea de gorun şi stejar de pe Dealul Purcăretului

Judeţul Braşov: Beclean (1%)

145. ROSCI0145 Pădurea de la Alparea

Judeţul Bihor: Copăcel (<1%), Oşorhei (6%)

146. ROSCI0146 Pădurea de stejar pufos de la Hoia

Judeţul Cluj: Baciu (<1%), Floreşti (<1%)

147. ROSCI0147 Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău

Judeţul Alba: Mirăslău (1%)

148. ROSCI0148 Pădurea de stejar pufos de la Petiş

Judeţul Sibiu: Şeica Mare (1%)

149. ROSCI0149 Pădurea Eseschioi-Lacul Bugeac

Judeţul Constanţa: Lipniţa (2%), Ostrov (18%)

150. ROSCI0150 Pădurea Frumuşica

Judeţul Iaşi: Mădârjac (2%)

151. ROSCI0151 Pădurea Gârboavele

Judeţul Galaţi: Tuluceşti (4%)

152. ROSCI0152 Pădurea Gheorghiţoaia

Judeţul Iaşi: Sineşti (3%)

153. ROSCI0153 Pădurea Glodeasa

Judeţul Prahova: Trăisteni-Valea Doftanei (2%)

154. ROSCI0154 Pădurea Glodeni

Judeţul Mureş: Ceauşu de Câmpie (1%), Glodeni (18%), Sântana de Mureş (1%)

Ordin 1964 13-12-2007 Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile Monitorul Oficial 98 07-Feb-2008

se aplica de la: 07-Feb-2008 - Text prelucrat de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 15

155. ROSCI0155 Pădurea Goronişte

Judeţul Bihor: Tinca (6%)

156. ROSCI0156 Pădurea Goşman

Judeţul Neamţ: Tarcău (<1%)

157. ROSCI0Î57 Pădurea Hagieni-Cotul Văii

Judeţul Constanţa: Albeşti (17%), Limanu (11%), Mangalia (1%), Negru Vodă (4%), Pecineaga (<1%)

158. ROSCI0158 Pădurea Hârboanca

Judeţul Vaslui: Deleşti (1%)

159. ROSCI0159 Pădurea Homiţa

Judeţul Iaşi: Cristeşti (1%), Moţca (<1%)

160. ROSCI0160 Pădurea Icuşeni

Judeţul Iaşi: Golăieşti (<1%)

161. ROSCI0161 Pădurea Medeleni

Judeţul Iaşi: Golăieşti (1%), Victoria (2%)

162. ROSCI0162 Pădurea Merişor-Cotul Zătuanului

Judeţul Galaţi: Movileni (1%)

Judeţul Vrancea: Bilieşti (<1%), Garoafa (3%), Vânători (4%)

163. ROSCI0163 Pădurea Mogoş-Mâţele

Judeţul Galaţi: Scânteieşti (1%)

164. ROSCI0164 Pădurea Plopeni

Judeţul Prahova: Băicoi (1%), Cocorăştii Mislii (<1%)

165. ROSCI0165 Pădurea Pogăneşti

Judeţul Galaţi: Suceveni (2%)

166. ROSCI0166 Pădurea Reşca Hotărani

Judeţul Olt: Dobrosloveni (14%), Fălcoiu (<1%), Fărcaşele (16%), Mărunţei (<1%)

167. ROSCI0167 Pădurea Roşcani

Judeţul Iaşi: Roşcani (2%)

168. ROSCI0168 Pădurea Sarului

Judeţul Olt: Bobiceşti (21%), Găneasa (22%), Morunclav (64%), Piatra-Olt (8%), Pleşoiu (<1%)

169. ROSCI0169 Pădurea Seaca-Movileni

Ordin 1964 13-12-2007 Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile Monitorul Oficial 98 07-Feb-2008

se aplica de la: 07-Feb-2008 - Text prelucrat de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 16

Judeţul Vaslui: Coroieşti (1%)

170. ROSCI0170 Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer

Judeţul Braşov: Hărman (2%), Prejmer (4%)

171. ROSCI0171 Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti

Judeţul Iaşi: Popricani (1%) Rediu (4%)

172. ROSCI0172 Pădurea şi Valea Canaraua Fetii-Iortmac

Judeţul Constanţa: Aliman (8%), Băneasa (26%), Dobromir (1%), Ion Corvin (18%), Lipniţa (18%),

Oltina (39%)

173. ROSCI0173 Pădurea Stârmina

Judeţul Mehedinţi: Devesel (<1%), Hinova (2%)

174. ROSCI0174 Pădurea Studiniţa

Judeţul Olt: Studina (2%)

175. ROSCI0175 Pădurea Tălăşmani

Judeţul Galaţi: Bereşti (1%)

Judeţul Vaslui: Vinderei (<1%)

176. ROSCI0176 Pădurea Tătăruşi

Judeţul Iaşi: Cristeşti (<1%), Tătăruşi (1%)

177. ROSCI0177 Pădurea Topana

Judeţul Olt: Topana (25%)

178. ROSCI0178 Pădurea Torceşti

Judeţul Galaţi: Umbrăreşti (2%)

179. ROSCI0179 Pădurea Troianu

Judeţul Teleorman: Troianul (1%)

180. ROSCI0180 Pădurea Tudora

Judeţul Botoşani: Tudora (3%)

181. ROSCI0181 Pădurea Uricani

Judeţul Iaşi: Miroslava (1%)

182. ROSCI0182 Pădurea Verdele

Judeţul Vrancea: Nistoreşti (1%)

183. ROSCI0183 Pădurea Vlădila

Ordin 1964 13-12-2007 Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile Monitorul Oficial 98 07-Feb-2008

se aplica de la: 07-Feb-2008 - Text prelucrat de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 17

Judeţul Olt: Vlădila (16%)

184. ROSCI0184 Pădurea Zamostea-Lunca

Judeţul Suceava: Zamostea (3%)

185. ROSCI0185 Păduricea de la Santău

Judeţul Bihor: Borş (3%)

186. ROSCI0186 Pădurile de stejar pufos de pe Târnava Mare

Judeţul Mureş: Bălăuşeri (<1%), Daneş (1%), Nadeş (<1%), Sighişoara (<1%)

Judeţul Sibiu: Dumbrăveni (1%), Hoghilag (1%)

187. ROSCI0187 Pajiştile lui Suciu

Judeţul Alba: (<1%)

188. ROSCI0188 Parâng

Judeţul Gorj: Baia de Fier (<1%), Bumbeşti-Jiu (5%), Crasna (13%), Novaci (29%)

Judeţul Hunedoara: Petrila (18%), Petroşani (26%)

Judeţul Vâlcea: Malaia (11%), Voineasa (12%)

189. ROSCI0189 Pârâul Barlangos

Judeţul Harghita: Suseni (<1%)

190. ROSCI0190 Penteleu

Judeţul Covasna: Comandău (<1%), Zagon (<1%)

Judeţul Buzău: Gura Teghii (24%)

191. ROSCI0191 Peştera Limanu

Judeţul Constanţa: Limanu (<1%)

192. ROSCI0192 Peştera Măgurici

Judeţul Sălaj: Ileanda (1%)

193. ROSCI0193 Peştera Tăuşoare

Judeţul Bistriţa-Năsăud: Rebrişoara (1%)

194. ROSCI0194 Piatra Craiului

Judeţul Argeş: Dâmbovicioara (75%), Dragoslavele (9%), Rucăr (15%)

Judeţul Braşov: Bran (2%), Fundata (13%), Moeciu de Jos (20%), Zărneşti (17%)

195. ROSCI0195 Piatra Mare

Judeţul Braşov: Predeal (9%), Săcele (10%)

196. ROSCI0196 Pietrosul Broştenilor-Cheile Zugrenilor

Judeţul Suceava: Crucea (1%), Dorna-Arni (2%)

Ordin 1964 13-12-2007 Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile Monitorul Oficial 98 07-Feb-2008

se aplica de la: 07-Feb-2008 - Text prelucrat de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 18

197. ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord-Eforie Sud

Judeţul Constanţa: Marea Neagră (<1%)

198. ROSCI0198 Platoul Mehedinţi

Judeţul Caraş-Severin: Băile Herculane (<1%), Topleţ (1%)

Judeţul Gorj:Padeş (5%)

Judeţul Mehedinţi: Baia de Aramă (74%), Băla (3%), Balta (74%), Bâlvăneşti (<1%), Cireşu (>99%),

Godeanu (71%), Iloviţa (35%), Isverna (77%), Izvoru Barzii (12%), Obârşia-Cloşani (44%), Podeni

(98%), Ponoarele (65%)

199. ROSCI0199 Platoul Meledic

Judeţul Buzău: Lopătari (<1%), Mânzăleşti (1%)

200. ROSCI0200 Platoul Vaşcău

Judeţul Bihor: Cărpinet (54%), Criştioru de Jos (2%), Vaşcău (14%)

201. ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean

Judeţul Constanţa: Vulturii (<1%)

Judeţul Tulcea: Babadag (38%), Baia (30%), Beidaud (23%), Casimcea (24%), Ceamurlia de Jos (2%),

Cerna (9%), Ciucurova (68%), Dăeni (<1%), Dorobantu (47%), Frecătei (12%), Hamcearca (39%), Horia

(31%), Isaccea (22%), Izvoarele (53%), Jurilovca (2%), Luncaviţa (14%), Mihai Bravu (6%), Nalbant

(42%), Niculiţel (47%), Ostrov (5%), Peceneaga (14%), Sarichioi (11%), Slava Cercheză (66%), Somova

(4%), Stejaru (46%), fopolog (25%), Valea Teilor (59%)

202. ROSCI0202 Poiana Bujorului din Pădurea Pleniţa

Judeţul Dolj: Pleniţa (1%)

203. ROSCI0203 Poiana cu narcise de la Negraşi

Judeţul Argeş: Negraşi (<1%)

204. ROSCI0204 Poiana Muntioru

Judeţul Vrancea: Andreiaşu de Jos (<1%), Vintileasca (<1%)

205. ROSCI0205 Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului

Judeţul Braşov: Sercaia (4%), Sinea Veche (<1%)

206. ROSCI0206 Porţile de Fier

Judeţul Caraş-Severin: Bănia (<1%), Berzasca (93%), Cărbunari (36%), Gârnic (>99%), Moldova

Nouă (88%), Naidăş (<1%j, Pojejena (98%), Sfânta Elena (98%), Sicheviţa (84%), Socol (19%), Şopotu

Nou (28%), Topleţ (9%)

Judeţul Mehedinţi: Brezniţa-Ocol (22%), Drobeta-Turnu Severin (51%), Dubova (93%), Eşelniţa

(58%), Iloviţa (65%), Orşova (82%), Şviniţa (99%)

207. ROSCI0207 Postăvarul

Judeţul Braşov: Braşov (3%), Predeal (6%), Râşnov (<1%), Săcele (<1%)

Ordin 1964 13-12-2007 Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile Monitorul Oficial 98 07-Feb-2008

se aplica de la: 07-Feb-2008 - Text prelucrat de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 19

208. ROSCI0208 Putna-Vrancea

Judeţul Bacău: Mănăstirea Caşin (1%)

Judeţul Vrancea: Dragosloveni-Soveja (<1%), Nistoreşti (9%), Păuleşti (86%), Tulnici (92%)

209. ROSCI0209 Racâş-Hida

Judeţul Sălaj: Bălan (1%), Hida (1%)

210. ROSCI0210 Râpa Lechinţa

Judeţul Mureş: Iernut (2%)

211. ROSCI0211 Râpa Roşie

Judeţul Alba: Sebeş (<1%)

212. ROSCI0212 Rarău-Giumalău

Judeţul Suceava: Câmpulung Moldovenesc (4%), Crucea (4%), Dorna-Arni (<1%), Pojorâta (3%),

Stulpicani (5%)

213. ROSCI0213 Râul Prut

Judeţul Galaţi: Cavadineşti (<1%)

Judeţul Iaşi: Bivolari (5%), Golăieşti (8%), Gorban (16%), Grozeşti (8%), Prisăcani (16%), Probota

(1%), Trifeşti (10%), Ţuţora (15%), Ungheni (6%), Victoria (11%)

Judeţul Vaslui: Berezeni (3%), Drânceni (6%), Duda-Epureni (1%), Fălciu (13%), Lunca Banului (6%),

Murgeni (13%), Stănileşti (9%), Vetrişoaia (11%)

214. ROSCI0214 Râul Tur

Judeţul Satu Mare: Agriş (21%), Călinesti-Oaş (43%), Gherţa Mică (35%), Halmeu (3%), Lazuri

(21%), Livada (44%), Medieşu Aurit (15%), Micula (57%), Oraşu Nou (25%), Porumbeşti (23%), Turţ

(1%), Turulung (42%)

215. ROSCI0215 Recitii Jurasici Cheia

Judeţul Constanţa: Cogealac (<1%), Grădina (16%), Mihail Kogălniceanu (1%), Pantelimon (5%),

Siliştea (<1%), Târguşor (28%)

216. ROSCI0216 Reghiu Scruntar

Judeţul Vrancea: Reghiu (2%)

217. ROSCI0217 Retezat

Judeţul Hunedoara: Pui (1%), Râu de Mori (54%), Sălaşu de Sus (40%), Uricani (17%)

Judeţul Caraş-Severin: Teregova (<1%), Zăvoi (22%)

Judeţul Gorj: Padeş (<1%), Tismana (2%)

218. ROSCI0218 Rovina-Ineu

Judeţul Arad: Ineu (7%)

219. ROSCI0219 Rusca Montană

Ordin 1964 13-12-2007 Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile Monitorul Oficial 98 07-Feb-2008

se aplica de la: 07-Feb-2008 - Text prelucrat de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 20

Judeţul Caraş-Severin: Marga (<1%), Rusca Montană (82%)

220. ROSCI0220 Săcueni

Judeţul Bihor: Săcueni (5%)

221. ROSCI0221 Săraturile din Valea Ilenei

Judeţul Iaşi: Dumeşti (2%), Leţcani (<1%), Româneşti (<1%)

222. ROSCI0222 Săraturile Jijia Inferioară-Prut

Judeţul Iaşi: Andrieşeni (3%), Gropniţa (15%), Movileni (15%), Popricani (19%), Probota (14%),

Ţigănaşi (46%), Trifeşti (2%), Victoria (6%), Vlădeni (30%)

223. ROSCI0223 Săraturile Ocna Veche

Judeţul Cluj: Turda (2%)

224. ROSCI0224 Scroviştea

Judeţul Ilfov: Ciolpani (27%), Periş (29%)

225. ROSCI0225 Seaca-Optăşani

Judeţul Olt: Cungrea (1%), Leleasca (1%), Poboru (22%), Spineni (7%)

226. ROSCI0226 Semenic-Cheile Caraşului

Judeţul Caraş-Severin: Anina (34%), Bozovici (23%), Caraşova (68%), Goruia (4%), Mehadica (<1%),

Prigor (24%), Reşiţa (8%), Teregova (8%), Văliug (59%)

227. ROSCI0227 Sighişoara-Târnava Mare

Judeţul Sibiu: Agnita (8%), Atei (<1%), Bârghiş (3%), Biertan (87%), Brădeni (2%), Dumbrăveni

(20%), Hoghilag (41%), Iacobeni (<1%), Laslea (92%), Moşna (<1%)

Judeţul Mureş: Albeşti (36%), Apold (89%), Daneş (71%), Saschiz (98%), Sighişoara (39%), Vânători

(81%)

Judeţul Braşov: Buneşti (97%), Caţa (<1%), Jibert (17%), Rupea (9%)

Judeţul Harghita: Dârjiu (4%)

228. ROSCI0228 Şindriliţa

Judeţul Vrancea: Nereju (5%), Nistoreşti (<1%)

229. ROSCI0229 Siriu

Judeţul Buzău: Chiojdu (7%), Gura Siriului (22%)

230. ROSCI0230 Slănic

Judeţul Bacău: Dofteana (2%), Slănic Moldova (9%)

231. ROSCI0231 Solurile sărăturate Socodor

Judeţul Arad: Socodor (1%)

Ordin 1964 13-12-2007 Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile Monitorul Oficial 98 07-Feb-2008

se aplica de la: 07-Feb-2008 - Text prelucrat de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 21

232. ROSCI0232 Someşul Mare Superior

Judeţul Bistriţa-Năsăud: Feldru (<1%), Ilva Mică (<1%), Năsăud (<1%), Rebrişoara (<1%)

233. ROSCI0233 Someşul Rece

Judeţul Cluj: Măguri-Răcătău (31%), Valea Ierii (1%)

234. ROSCI0234 Stânca-Ştefăneşti

Judeţul Botoşani: Ştefăneşti (<1%)

235. ROSCI0235 Stânca Tohani

Judeţul Prahova: Gura Vadului (1%)

236. ROSCI0236 Strei-Haţeg

Judeţul Hunedoara: Baru (46%), Bretea Română (<1%), Haţeg (33%), Lupeni (<1%), Pui (33%),

Sălaşu de Sus (32%), Sântămaria-Orlea (4%), Unirea (9%)

237. ROSCI0237 Structuri submarine metanogene-Sf. Gheorghe

Judeţul Tulcea: Marea Neagră (<1%)

238. ROSCI0238 Suatu-Ghiriş

Judeţul Cluj: Mociu (2%), Suatu (10%)

239. ROSCI0239 Târnovu Mare-Latoriţa

Judeţul Vâlcea: Malaia (3%)

240. ROSCI0240 Tăşad

Judeţul Bihor: Copăcel (4%), Drăgeşti (24%)

241. ROSCI0241 Tinovul Apa Lina-Honcsok

Judeţul Covasna: Poian (<1%)

Judeţul Harghita: Plăieşii de Jos (1%)

242. ROSCI0242 Tinovul Apa Roşie

Judeţul Covasna: Mereni (<1%), Poian (<1%)

243. ROSCI0243 Tinovul de la Dealul Albinelor

Judeţul Harghita: Joseni (<1%)

244. ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor

Judeţul Harghita: Corund (<1%)

245. ROSCI0245 Tinovul de la Româneşti

Judeţul Suceava: Cosna (<1%)

Ordin 1964 13-12-2007 Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile Monitorul Oficial 98 07-Feb-2008

se aplica de la: 07-Feb-2008 - Text prelucrat de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 22

246. ROSCI0246 Tinovul Luci

Judeţul Harghita: Miercurea-Ciuc (1%), Sâncrăieni (3%)

247. ROSCI0247 Tinovul Mare Poiana Stampei

Judeţul Suceava: Poiana Stampei (2%)

248. ROSCI0248 Tinovul Mohoş-Lacul Sf. Ana

Judeţul Harghita: Cozmeni (6%)

249. ROSCI0249 Tinovul Şaru Dornei

Judeţul Suceava: Şaru Dornei (<1%)

250. ROSCI0250 Ţinutul Pădurenilor

Judeţul Hunedoara: Bătrâna (10%), Bunila (4%), Cerbăl (6%), Lăpugiu de Jos (<1%), Lunca Cernii de

Jos (14%)

Judeţul Timiş: Pietroasa (5%), Tomeşti (1%)

251. ROSCI0251 Tisa Superioară

Judeţul Maramureş: Bârsana (<1%), Bistra (1%), Bocicoiu Mare (22%), Câmpulung la Tisa (19%),

Remeţi (10%), Rona de Jos (<1%), Rona de Sus (47%), Săpânţa (4%), Sarasău (18%), Sighetu Marmaţiei

(2%)

252. ROSCI0252 Topliţa-Scaunul Rotund Borsec

Judeţul Harghita: Borsec (19%), Sărmaş (19%), Topliţa (7%)

253. ROSCI0253 Trascău

Judeţul Alba: Aiud (23%), Bucium (1%), Cricău (1%), Galda de Jos (41%), Ighiu (13%), Întregalde

(34%), Livezile (67%), Meteş (15%), Mirăslău (11%), Mogoş (1%), Ocoliş (73%), Ponor (10%), Posaga

de Jos (30%), Râmet (74%), Râmetea (79%), Sălciua de Jos (10%), Stremţ (15%), Zlatna (18%)

Judeţul Cluj: Iara (6%), Moldoveneşti (7%)

254. ROSCI0254 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna

Judeţul Hunedoara: Rapoltu Mare (<1%)

255. ROSCI0255 Turbăria de la Dersca

Judeţul Botoşani: Lozna (<1%)

256. ROSCI0256 Turbăria Ruginosu Zagon

Judeţul Covasna: Zagon (1%)

257. ROSCI0257 Tusa-Barcău

Judeţul Sălaj: Şag (<1%)

258. ROSCI0258 Văile Brătiei şi Brătioarei

Ordin 1964 13-12-2007 Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile Monitorul Oficial 98 07-Feb-2008

se aplica de la: 07-Feb-2008 - Text prelucrat de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 23

Judeţul Argeş: Albeştii de Muscel (2%), Berevoieşti (1%), Bughea de Jos (1%)

259. ROSCI0259 Valea Călmăţuiului

Judeţul Brăila: Bordei Verde (7%), Cireşu (18%), Însurăţei (12%), Surdila-Greci (3%), Ulmu (16%),

Zăvoaia (15%)

Judeţul Buzău: CA. Rosetti (2%), Cilibia (12%), Costeşti (16%), Gălbinaşi (2%), Gherăseni (14%),

Largu (21%), Luciu (34%), Rusetu (11%), Smeeni (15%), Ţinteşti (6%)

260. ROSCI0260 Valea Cepelor

Judeţul Alba: Arieşeni (6%), Avram Iancu (1%)

Judeţul Bihor: Cristioru de Jos (<1%)

261. ROSCI0261 Valea Florilor

Judeţul Cluj: Ploscoş (5%)

262. ROSCI0262 Valea Iadei

Judeţul Bihor: Budureasa (6%), Curăţele (12%)

263. ROSCI0263 Valea Ierii

Judeţul Cluj: Băişoara (12%), Valea Ierii (33%)

264. ROSCI0264 Valea Izei şi Dealul Solovan

Judeţul Bistriţa-Năsăud: Romuli (<1%), Telciu (<1%), Zagra (<1%)

Judeţul Maramureş: Băiuţ (<1%), Bârsana (15%), Bogdan Vodă (15%), Botiza (99%), Budeşti (<1%),

Călineşti (1%), Dragomireşti (95%), Groşii Ţibleşului (2%), Ieud (>99%), Lăpuş (<1%), Moisei (<1%),

Onceşti (20%), Poienile Izei (>99%), Rozaviea (39%), Săcel (69%), Săliştea de Sus (72%), Sieu (>99%),

Sighetu Marmaţiei (15%), Strâmtura (27%), Vadu Izei (14%)

265. ROSCI0265 Valea lui David

Judeţul Iaşi: Miroslava (3%)

266. ROSCI0266 Valea Olteţului

Judeţul Olt: Balş (2%), Barza (5%), Dobrun (3%), Fălcoiu (5%), Osica de Sus (4%), Osica de Sus

(4%), Pârşcoveni (2%), Şopârliţa (7%), Voineasa (11%)

267. ROSCI0267 Valea Roşie

Judeţul Bihor: Ineu (1%), Oradea (<1%), Paleu (16%)

268. ROSCI0268 Valea Vâlsanului

Judeţul Argeş: Brăduleţ (81%), Corbeni (1%), Corbi (10%), Domneşti (2%), Muşăteşti (50%),

Nucşoara (1%), Pietroşani (4%)

269. ROSCI0269 Vama Veche-2 Mai

Judeţul Constanţa: Marea Neagră (<1%)

270. ROSCI0270 Vânători-Neamţ

Ordin 1964 13-12-2007 Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile Monitorul Oficial 98 07-Feb-2008

se aplica de la: 07-Feb-2008 - Text prelucrat de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 24

Judeţul Neamţ: Agapia (58%), Bălţăteşti (41%), Brusturi (33%), Crăcăoani (80%), Pipirig (1%),

Răuceşti (9%), Târgu Neamţ (9%), Vânători-Neamţ (75%)

Judeţul Suceava: Boroaia (<1%)

271. ROSCI0271 Vorona

Judeţul Botoşani: Vorona (5%)

272. ROSCI0272 Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici

Judeţul Buzău: Berea (<1%), Scorţoasa (1%)

273. ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla

Judeţul Constanţa: Marea Neagră (<1%)

Ordin 1964 13-12-2007 Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile Monitorul Oficial 98 07-Feb-2008

se aplica de la: 07-Feb-2008 - Text prelucrat de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 25__