LEGEA
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic


    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) administrator - autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi care asigură administrarea faunei de interes cinegetic;
b) atribuire în gestiune - acţiunea prin care administratorul dă dreptul şi obligaţia de gestionare a faunei de interes cinegetic, în condiţiile prezentei legi;
c) braconaj - acţiunea desfăşurată în vederea obţinerii aceloraşi efecte ca şi prin acţiunea de vânătoare, fără a fi îndeplinite condiţiile legale pentru desfăşurarea acesteia din urmă;

|[d)capcană autorizată - orice dispozitiv folosit în scopul capturării exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic, a cărui utilizare a fost avizată de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi aprobată de autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului; (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

[{*}] d) capcană autorizată - orice dispozitiv folosit în scopul capturării exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic, a cărui utilizare a fost avizată de autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului şi aprobată de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură; (literă modificată prin art. I pct. 1 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)
e) cotă de recoltă - numărul de exemplare din fauna de interes cinegetic stabilit anual de către administrator, care se poate vâna în cadrul unui fond cinegetic
x);
f) Consiliu Naţional de Vânătoare - organismul de avizare şi consultare, cu autoritate ştiinţifică în domeniul cinegetic, care este format din reprezentanţii instituţiilor publice şi private cu atribuţii în domeniul faunei de interes vânătoresc şi al mediului de viaţă al acesteia;
g) drept de vânătoare - dreptul persoanei fizice sau juridice, proprietară a terenurilor pe care sunt arondate fonduri cinegetice
x), de a beneficia, direct sau indirect, de gestiunea fondului cinegetic, dacă este licenţiată;
h) faună de interes cinegetic - totalitatea exemplarelor din populaţiile din speciile de faună sălbatică prevăzute în
anexele nr. 1 şi 2, existente pe teritoriul României;

|[i)fond cinegetic - fauna de interes cinegetic, împreună cu totalitatea fondurilor de vânătoare; (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

[{*}] i) fond cinegetic - unitatea de gospodărire cinegetică constituită din fauna de interes cinegetic şi suprafaţa de teren, indiferent de categoria acestuia, indiferent de proprietar şi astfel delimitată încât să asigure o stabilitate cât mai mare faunei de interes cinegetic în interiorul său. Nu se includ în fondurile cinegetice suprafeţele din intravilan, precum şi zona strict protejată şi zona tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării»; (literă modificată prin art. I pct. 1 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)

|[j) fond de vânătoare - unitatea de gospodărire cinegetică constituită indiferent de categoria de teren, indiferent de proprietar şi astfel delimitată încât să asigure o stabilitate cât mai mare faunei de interes cinegetic în interiorul său. Nu se includ în fondul de vânătoare suprafeţele din perimetrul construit sau împrejmuit din intravilan, suprafeţele rezervaţiilor ştiinţifice, suprafeţele parcurilor naţionale, suprafeţele siturilor patrimoniului natural universal şi suprafeţele strict protejate din cadrul zonelor umede de importanţă internaţională; (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

[{*}] j) fond cinegetic naţional - totalitatea fondurilor cinegetice din România; (literă modificată prin art. I pct. 1 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)
k) gestionar - persoana juridică română care a fost licenţiată în condiţiile legii şi căreia i se atribuie în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul unui fond cinegetic
x);

|[l) gestionar consacrat - organizaţia de vânătoare română, licenţiată în condiţiile prezentei legi, cu drept de a obţine gestiunea faunei cinegetice de pe un fond de vânătoare, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a avut calitatea de gestionar în contractul de gestionare anterior organizării atribuirii directe pentru fondul de vânătoare respectiv; contractul de gestionare nu a încetat din culpa sa; îşi manifestă intenţia de a gestiona în continuare fauna cinegetică de pe fondul de vânătoare respectiv şi oferă tariful de gestionare; (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|
|[l) gestionar consacrat - organizaţia de vânătoare română, licenţiată în condiţiile legii, cu drept de a obţine gestiunea faunei cinegetice de pe un fond cinegetic, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a avut calitatea de gestionar în contractul de gestionare anterior organizării atribuirii directe pentru fondul cinegetic respectiv; contractul de gestionare nu a încetat din culpa sa; îşi manifestă intenţia de a gestiona în continuare fauna cinegetică de pe fondul cinegetic respectiv şi oferă tariful de gestionare; (literă modificată prin art. I pct. 1 din
Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 3 decembrie 2010)]|

[{*}] l) gestionar consacrat - persoana juridică română, licenţiată în condiţiile legii, cu drept de a obţine gestiunea faunei cinegetice de pe un fond cinegetic, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a avut calitatea de gestionar în contractul de gestionare anterior organizării atribuirii directe pentru fondul cinegetic respectiv; contractul de gestionare nu a încetat din culpa sa; îşi manifestă intenţia de a gestiona în continuare fauna cinegetică de pe fondul cinegetic respectiv, nu înregistrează datorii privind plata tarifului de gestionare şi acceptă tariful de gestionare; (literă modificată prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)
m) gestionare - activitatea de gospodărire durabilă a faunei de interes cinegetic din fondurile cinegetice
x), realizată de gestionari în baza contractelor de gestiune, pe riscul şi răspunderea lor, pentru perioada stabilită prin contractele de gestiune;
n) jujeu - piesa de formă cilindrică, confecţionată prin strunjire, din lemn de esenţă tare, care trebuie purtată de câinii care însoţesc turmele şi cirezile de animale domestice;
o) licenţă - împuternicirea dată de către administrator unei persoane juridice de a gestiona fauna de interes cinegetic, atestată printr-un document oficial;
p) odorivector - substanţa sau produsul, natural ori de sinteză, care răspândeşte un miros ce atrage exemplarele de faună de interes cinegetic şi care permite omului determinarea direcţiei şi controlul deplasării acestora;
q) organizaţie de vânătoare - persoana juridică română constituită în condiţiile legii, pe baza principiului liberei asocieri a vânătorilor, în scopul gestionării durabile a vânatului şi al exercitării vânătorii recreativ-sportive, care poate adera la asociaţii, uniuni sau federaţii naţionale de profil pentru reprezentarea lor la nivel naţional şi internaţional;
r) populaţie optimă - numărul total de exemplare din fauna de interes cinegetic, care coabitează într-un fond cinegetic
x)într-o anumită structură de specii şi într-o anumită structură de vârste în cadrul fiecărei specii, care asigură conservarea biodiversităţii, produce minimum de pagube şi nu prezintă risc pentru populaţia umană;
s) regim cinegetic - ansamblul de norme tehnice, juridice şi economice prin care fauna de interes cinegetic este administrată şi gestionată durabil, în scopul conservării biodiversităţii, menţinerii echilibrului ecologic, exercitării vânătorii şi satisfacerii unor cerinţe social-economice;
ş) staţionar - suprafaţa de teren, împreună cu instalaţiile şi amenajările specifice existente pe aceasta, unde sunt duse exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic care, ca urmare a stării lor, nu mai pot fi lăsate în libertate, existând pericolul ca acestea să moară. Pe aceste suprafeţe sunt asigurate condiţiile de asistenţă sanitar-veterinară corespunzătoare şi condiţiile de viaţă, creştere şi dezvoltare pentru exemplarele respective;
t)tarif de gestionare - suma de bani care se plăteşte anual de către gestionar pentru exploatarea durabilă a faunei cinegetice pe care o gestionează;

|[ţ) vânat - exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes cinegetic obţinut/obţinute prin acţiunea de vânătoare. Nu constituie vânat exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes cinegetic obţinut/obţinute prin capturare sau împuşcare pe suprafeţele de teren care nu sunt incluse în fondurile de vânătoare, precum şi cele obţinute prin acţiuni de braconaj; (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

[{*}] ţ) vânat - exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes cinegetic obţinut/obţinute prin acţiunile de vânătoare sau prin acţiunile de braconaj cinegetic; (literă modificată prin art. I pct. 1 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)

|[u) vânătoare - acţiunea de pândire, căutare, stârnire, urmărire, hăituire sau orice altă activitate având ca finalitate capturarea vânatului ori uciderea acestuia, desfăşurată asupra exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, aflate în stare de libertate pe fondurile de vânătoare. Nu constituie acţiune de vânătoare capturarea exemplarelor din speciile de interes cinegetic în scop ştiinţific, urmată de eliberarea acestora; (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

[{*}] u) vânătoare - acţiunea de pândire, căutare, stârnire, urmărire, hăituire sau orice altă activitate având ca finalitate capturarea ori uciderea exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, aflate în stare de libertate. Nu constituie acţiune de vânătoare capturarea autorizată a exemplarelor din speciile de interes cinegetic în scop ştiinţific, urmată de eliberarea acestora; (literă modificată prin art. I pct. 1 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)
v) vânător - persoana fizică ce practică vânătoarea în condiţiile prezentei legi;
w)zonă de linişte - suprafaţa stabilită în cadrul unui fond cinegetic
x), delimitată şi marcată pe teren prin semne vizibile şi distinctive, destinată să asigure condiţii de viaţă optime faunei cinegetice existente în cadrul fondului cinegeticx)respectiv, indiferent de anotimp.

Art. 2. - Fauna de interes cinegetic este resursă naturală regenerabilă, bun public de interes naţional şi internaţional.

Art. 3. - Exercitarea vânătorii se face în scopul asigurării echilibrului ecologic, ameliorării calităţii populaţiilor faunei de interes cinegetic, cercetării ştiinţifice, precum şi în scop didactic sau recreativ-sportiv.

Art. 4. - Nimeni nu are dreptul de a vâna pe terenul proprietatea altuia fără a avea asupra sa autorizaţia de vânătoare, care dovedeşte, în condiţiile prezentei legi, consimţământul proprietarului, al asociaţiei de proprietari sau al celui mandatat de aceştia în acest scop.
(2) Deţinătorii cu orice titlu ai terenurilor incluse în fondurile cinegetice
x)au obligaţia de a permite desfăşurarea acţiunilor de vânătoare autorizate pe terenurile ce le deţin sau aparţin, în condiţiile alin. (1). (alineat introdus prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 197/2007, în vigoare de la 16 iulie 2007)

Art. 5. - (1) Criteriile de constituire a unui fond cinegetic
x)sunt următoarele:

a) mărimea suprafeţei fondului cinegeticx);
b) stabilirea faunei sedentare de interes cinegetic;
c) limitele fondului cinegetic
x);
d) apartenenţa, de regulă, la acelaşi etaj altitudinal;
e) structura de proprietate asupra terenului. Se urmăreşte, pe cât posibil, constituirea de fonduri cinegetice
x)pe terenuri care aparţin aceluiaşi tip de proprietate;
f) existenţa diversităţii din punct de vedere al folosinţei terenurilor. Se urmăreşte ca în cadrul unui fond cinegetic
x)să existe cât mai multe categorii de folosinţă a terenului;
g) constituirea, în timp, a fondurilor cinegetice
x).

(2) Suprafaţa unui fond cinegeticx)va fi de cel puţin 5.000 ha la câmpie şi în Delta Dunării, 7.000 ha la deal şi 10.000 ha la munte.
(3) Suprafaţa minimă necesară pentru un membru vânător este de:

a) 150 ha la câmpie şi în Delta Dunării;
b) 250 ha la deal;
c) 350 ha la munte.

(4) Fondul cinegeticx)se delimitează pe limite naturale, cum ar fi: culmi, cursuri de apă şi altele asemenea, şi/sau artificiale stabile în timp, cum ar fi: drumuri, căi ferate, autostrăzi, linii electrice, canale de irigaţii sau navigabile şi altele asemenea, uşor identificabile.
(5) Pentru constituirea unui fond cinegetic
x)este necesară îndeplinirea tuturor criteriilor prevăzute la alin. (1).

CAPITOLUL II
Administrarea şi gestionarea fondului cinegetic al României

Art. 6. - (1) Principalele atribuţii ale administratorului pentru protecţia faunei de interes cinegetic şi în domeniul vânătorii sunt următoarele:

a) elaborează strategia privind fondul cinegetic al României;

|[b) stabileşte criteriile de atribuire în gestiune a fondurilor de vânătoare pe care le scoate la licitaţie; (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

[{*}] b) stabileşte criteriile de atribuire în gestiune a fondurilor cinegetice; (literă modificată prin art. I pct. 2 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)
c) stabileşte valoarea de pornire pentru licitaţiile pe care le organizează în scopul atribuirii în gestiune a fondurilor cinegetice
x);
d) stabileşte tariful de gestionare pentru fondurile cinegetice
x)atribuite direct;
e) elaborează metodologia şi reglementările de organizare şi practicare a vânătorii;

|[f) stabileşte şi aprobă cotele anuale de recoltă pentru speciile admise la vânătoare, cu avizul autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului, în funcţie de tendinţele evoluţiei populaţiei faunei cinegetice şi de populaţia optimă; (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

[{*}] f) stabileşte şi aprobă anual, până la data de 15 mai, cotele anuale de recoltă pentru speciile admise la vânătoare, cu avizul autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului; cotele de recoltă astfel aprobate devin obligatorii de realizat, fără alte avize, acorduri sau autorizări suplimentare; (literă modificată prin art. I pct. 2 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)
g) propune, în situaţii justificate, modificarea perioadelor legale de vânătoare pentru unele specii de vânat;

|[h) avizează propunerile de populare a fondurilor de vânătoare cu specii noi de vânat, pe baza studiilor de impact, avizate de Academia Română şi de autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului; (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

[{*}] h) avizează propunerile de populare a fondurilor cinegetice cu specii de vânat inexistente în libertate în România, pe baza studiilor de impact, avizate de Academia Română şi de autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului; (literă modificată prin art. I pct. 2 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)
i) stabileşte, împreună cu reprezentanţii ministerelor de resort, măsurile necesare menţinerii echilibrului ecologic şi prevenirii pagubelor cauzate de vânat şi prin vânătoare culturilor agricole, animalelor domestice şi fondului forestier;
j) ţine evidenţa şi publică anual date referitoare la populaţia de faună cinegetică, starea de sănătate a acesteia, recoltele şi trofeele de vânat;
k) colaborează cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării în vederea stabilirii programelor de învăţământ pentru instituţiile de învăţământ care au ca discipline de studiu fauna cinegetică şi vânătoarea şi în vederea stabilirii programelor de cercetare ştiinţifică în domeniul cinegetic;
l) controlează activitatea cinegetică la toate nivelurile;
m) organizează direct şi coordonează activitatea de combatere a braconajului;
n) organizează documentarea ştiinţifică în managementul cinegetic şi stabileşte sistemul informaţional în domeniul cinegetic;
o) stabileşte criteriile pentru acordarea licenţei de funcţionare gestionarilor fondurilor cinegetice
x);
p) acordă licenţa de funcţionare gestionarilor fondurilor cinegetice
x);
q) colaborează cu Ministerul Justiţiei pentru atestarea experţilor tehnici judiciari în vânătoare;
r) emite şi aprobă modelul permiselor de vânătoare şi ţine evidenţa persoanelor care au dobândit calitatea de vânător;
s) emite şi pune la dispoziţie gestionarilor fondurilor cinegetice
x)formularele autorizaţiilor de vânătoare;
ş) stabileşte rasele de câini admise la vânătoare în România;
t) stabileşte, împreună cu Autoritatea Naţională pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor, armele şi categoriile de muniţie care se pot folosi la vânătoare în România;
ţ) iniţiază acţiuni de popularizare a activităţii cinegetice şi de educare a populaţiei în domeniu;
u) participă sau sprijină, după caz, programul colaborărilor internaţionale în domeniul cinegetic;
v) înfiinţează Comisia naţională de evaluare a trofeelor de vânat, cu reprezentare în teritoriu;
x) stabileşte modelul-cadru al contractului de gestionare prin negociere cu reprezentanţii gestionarilor fondurilor cinegetice
x).

(2) În cadrul administratorului funcţionează un organ distinct, specializat în domeniul cinegetic.
(3) Pe lângă autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură funcţionează Consiliul Naţional de Vânătoare, înfiinţat prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, compus din reprezentanţi ai administratorului, ai autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului, ai autorităţii naţionale sanitare veterinare, ai unităţilor de învăţământ superior şi de cercetare cu profil cinegetic din România şi ai gestionarilor fondurilor cinegetice
x)proporţional cu suprafaţa fondurilor cinegeticex)gestionate.
(4) Administratorul adoptă orice alte măsuri necesare, în acord cu dispoziţiile legale privind regimul cinegetic.

Art. 7. - Categoriile de gestionari cu care se pot încheia contracte de gestionare a faunei de interes cinegetic sunt următoarele:

a) administratorii pădurilor proprietate privată;
b) administratorii pădurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale;
c) organizaţiile de vânătoare;
d) administratorul pădurilor proprietate publică a statului;
e) instituţiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică în domeniul cinegetic;
f) instituţiile de învăţământ care au ca discipline de studiu vânatul şi vânătoarea.

|[Art. 8. - (1) Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice se realizează de administrator pe |[fonduri de vânătoare ]| fonduri cinegeticex), prin următoarele modalităţi:

A. direct, pentru următoarele categorii de |[fonduri de vânătoare ]| fonduri cinegeticex):

|[a) fondurile de vânătoare pe care proprietarii, persoane fizice sau juridice, au în proprietate o suprafaţă de teren care reprezintă minimum 51% din suprafaţa fiecărui fond de vânătoare, individual sau într-o asociaţie constituită în acest scop. Acest tip de atribuire se realizează în favoarea gestionarului propus pentru 10 ani de persoana fizică sau juridică, după caz; (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|
a) fondurile cinegetice pe care proprietarii privaţi, persoane fizice sau juridice, au în proprietate o suprafaţă de teren care reprezintă minimum 51% din suprafaţa fiecărui fond cinegetic, individual sau într-o asociaţie legal constituită în acest scop. Acest tip de atribuire se realizează în favoarea gestionarului propus pentru 10 ani de persoana fizică sau juridică, după caz; (literă modificată prin art. I pct. 3 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)
|[b) fondurile de vânătoare pe care statul este proprietar pe minimum 51% din suprafaţa fiecărui fond de vânătoare. Acest tip de atribuire se realizează pentru categoria de gestionari prevăzută la art. 7 lit. d) şi e) şi pentru instituţiile de învăţământ de stat care au ca disciplină de studiu vânatul şi vânătoarea; (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|
b) fondurile cinegetice pe care statul este proprietar al fondului forestier pe minimum 51% din suprafaţa fiecărui fond cinegetic. Acest tip de atribuire se realizează pentru categoria de gestionari prevăzută la art. 7 lit. d) şi e) şi pentru instituţiile de învăţământ de stat care au ca disciplină de studiu vânatul şi vânătoarea; (literă modificată prin art. I pct. 3 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)
c) |[fondurile de vânătoare ]|
fondurile cinegeticex)pentru care proprietarii, individual sau în asociaţie constituită în scopul obţinerii dreptului de a gestiona |[fondurile de vânătoare ]| fondurile cinegeticex)respective prin structură licenţiată, nu au în proprietate minimum 51% din suprafaţa fiecărui fond şi pentru cele care nu au fost atribuite în condiţiile lit. a) şi b). Acest tip de atribuire se realizează în favoarea gestionarului consacrat, la cererea acestuia;

B. prin licitaţie publică, pentru |[fondurile de vânătoare ]| fondurile cinegeticex)neatribuite în condiţiile lit. A.

(2) Atribuirea dreptului de gestionare se realizează ori de câte ori este cazul, ca urmare a încetării contractelor de gestionare a |[fondurilor de vânătoare ]| fondurilor cinegeticex)anterioare, din orice motive.
    (text în vigoare până la 3 decembrie 2010) ]|

[{*}] Art. 8. - (1) Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice se realizează de către administrator pe fonduri cinegetice, prin următoarele modalităţi:

a) direct;
b) prin licitaţie publică, pentru fondurile cinegetice neatribuite în condiţiile prevăzute la lit. a).

(2) Atribuirea directă prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează pentru următoarele categorii de fonduri cinegetice:

a) fondurile cinegetice pentru care proprietarii, persoane fizice şi/sau juridice, inclusiv unităţile administrativ - teritoriale, individual ori într-o asociaţie legal constituită în scopul propunerii gestionarului faunei cinegetice, fac dovada că au în proprietate terenuri care reprezintă peste 50% din suprafaţa fiecărui fond cinegetic. Acest tip de atribuire se realizează în favoarea gestionarului propus de către proprietarii terenurilor, pentru o perioadă de 10 ani;
b) fondurile cinegetice neatribuite în condiţiile prevăzute la lit. a) se atribuie, în condiţiile legii, după cum urmează:

1. organizaţiilor vânătoreşti care la data atribuirii gestionează cel puţin 5 fonduri cinegetice li se atribuie, în calitate de gestionari consacraţi, la cerere, câte 5 fonduri cinegetice dintre cele pe care le gestionează şi au rămas neatribuite. După atribuirea celor 5 fonduri cinegetice, li se mai atribuie direct încă 50% din numărul fondurilor cinegetice pe care le-au gestionat şi au rămas neatribuite;
2. organizaţiilor vânătoreşti, instituţiilor de învăţământ de stat care au ca discipline de studiu vânatul şi vânătoarea şi instituţiilor de stat care au ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică în domeniul cinegetic, care la data atribuirii gestionează până la 5 fonduri cinegetice, în calitate de gestionari consacraţi, li se atribuie în gestiune, la cerere, aceleaşi fonduri cinegetice rămase neatribuite direct;
3. administratorului pădurilor proprietate publică a statului, în calitate de gestionar consacrat, i se atribuie, la cerere, 200 de fonduri cinegetice dintre cele pe care le gestionează şi au rămas neatribuite direct şi 50% din restul fondurilor cinegetice pe care le-a gestionat şi au rămas neatribuite;

c) fondurile cinegetice care nu au fost atribuite în condiţiile prevăzute la lit. a) şi b), pentru care statul este proprietar al fondului funciar în suprafaţă mai mare de 50% din suprafaţa fiecărui fond cinegetic. Acest tip de atribuire se poate realiza pentru instituţiile de stat care au ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică în domeniul cinegetic şi pentru instituţiile de învăţământ de stat care au ca disciplină de studiu vânatul şi vânătoarea.

(3) Numărul fondurilor cinegetice rezultat prin aplicarea procentelor prevăzute la alin. (2) lit. b) se rotunjeşte în plus, dacă este cazul, până la nivel de număr întreg.
(4) Atribuirea dreptului de gestionare se realizează ori de câte ori este cazul, ca urmare a încetării contractelor anterioare de gestionare a fondurilor cinegetice, din orice motive.
    (articol modificat prin art. I pct. 2 din
O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

Art. 9.
- (1) La încredinţarea gestiunii, administratorul încheie cu gestionarul un contract de gestionare pentru 10 ani.
(2) Gestionarul este obligat să plătească tariful de gestionare anual, în două tranşe egale, prima până la data de 30 noiembrie a anului în curs şi a doua până la data de 15 mai a anului următor.
(3) Tariful de gestionare prevăzut la alin (2) nu este purtător de TVA şi se calculează pentru sezonul de vânătoare 15 mai anul curent - 14 mai anul viitor. (alineat introdus prin art. I pct. 4 din
Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)
(4) Plata tarifului de gestionare pentru situaţiile în care contractul de gestionare încetează în cursul sezonului de vânătoare se face proporţional cu numărul de zile calendaristice din sezonul de vânătoare în care fiecare gestionar are în gestiune fauna cinegetică, independent de nivelul realizării cotelor de recoltă, după cum urmează:

a) pentru perioada cuprinsă între începutul sezonului de vânătoare şi data predării - preluării gestiunii faunei cinegetice din fondul cinegetic în cauză se achită de către gestionarul titular al contractului de gestionare care a încetat;
b) pentru perioada cuprinsă între data predării - preluării gestiunii faunei cinegetice din fondul cinegetic în cauză şi sfârşitul sezonului de vânătoare se achită de către gestionarul titular al noului contract de gestionare.

    (alineat introdus prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)
(5) Gestionarii care au în gestiune fonduri cinegetice pot face, de comun acord, schimb de gestiuni, cu avizul administratorului fondului cinegetic naţional. Schimbul se realizează cu păstrarea clauzelor cuprinse în contractele iniţiale, modificându-se doar titularii de contracte prin acte adiţionale încheiate între administrator şi gestionarii în cauză. (alineat introdus prin art. I pct. 3 din
O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[Art. 10. - Administratorul pădurilor proprietate publică a statului este persoana juridică care reprezintă statul român în calitatea sa de proprietar de fond funciar, în vederea creării şi stabilirii dreptului de gestionare pentru vânatul din fondurile de vânătoare, în conformitate cu prevederile prezentei legi. (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|
|[Art. 10. - Administratorul pădurilor proprietate publică a statului este persoana juridică ce reprezintă statul român în calitatea sa de proprietar de fond forestier, în vederea creării şi stabilirii dreptului de gestionare pentru vânatul din fondurile cinegetice, în conformitate cu prevederile prezentei legi. (articol modificat prin art. I pct. 5 din
Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 3 decembrie 2010)]|

[{*}] Art. 10. - În vederea creării şi stabilirii dreptului de gestionare pentru fauna din fondurile cinegetice, în conformitate cu prevederile prezentei legi, statul român, în calitate de proprietar de fond funciar, este reprezentat de administrator, astfel cum este definit la art. 1 lit. a). (articol modificat prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[Art. 11. - (1) Fiecare instituţie de învăţământ de stat care are ca disciplină de studiu vânatul şi vânătoarea primeşte, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. A.b), câte un fond de vânătoare.
(2) Instituţiile de învăţământ superior de stat în care se realizează cel puţin 2 ani de specializare în cinegetică primesc, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. A.b), câte 3 fonduri de vânătoare.
    (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

|[Art. 11. - (1) Fiecare instituţie de învăţământ de stat care are disciplină de studiu vânatul şi vânătoarea are dreptul de a primi în scop didactic, în condiţiile art.8 alin.(1) lit.A.b), câte un fond cinegetic.
(2) Instituţiile de învăţământ superior de stat în care se realizează cel puţin 2 ani de specializare cinegetică au dreptul de a primi în scop didactic, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. A.b), 3 |[fonduri de vânătoare ]| fonduri cinegetice
x).
(3) Atribuirea în gestiune a faunei cinegetice în condiţiile alin. (1) şi (2) se realizează prin ordin al administratorului, la solicitarea instituţiilor de învăţământ.
    (articol modificat prin art. I pct. 6 din
Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 3 decembrie 2010)]|

[{*}] Art. 11. - (1) Fiecare instituţie de învăţământ de stat care are ca disciplină de studiu vânatul şi vânătoarea are dreptul de a gestiona în scop didactic câte un fond cinegetic din judeţul în care aceasta îşi are sediul sau din judeţele limitrofe.
(2) Instituţiile de învăţământ superior de stat care au în programă, ca disciplină de studiu, cel puţin 2 ani, vânatul şi vânătoarea au dreptul de a gestiona în scop didactic maximum 3 fonduri cinegetice din judeţul în care acestea îşi au sediul sau din judeţele limitrofe.
    (articol modificat prin art. I pct. 5 din
O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

Art. 12. - (1) Atribuirea în gestiune se realizează în maximum 60 de zile de la data încetării din orice cauză a contractului de gestionare anterior.
(2) Pe perioada de încetare a contractului de gestionare anterior şi până la preluarea efectivă în gestiune de către noul gestionar a fondului cinegetic
x), în baza noului contract de gestionare, gestionarul fondului cinegeticx)se asigură de fostul gestionar.
(3) Pe durata prevăzută la alin. (2) drepturile şi obligaţiile gestionarului sunt cele prevăzute în contractul de gestionare anterior.
(4) Fondurile cinegetice
x)pentru care din culpa câştigătorului licitaţiei nu a fost încheiat contractul de gestionare în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestui drept se scot din nou la licitaţie, în termen de maximum 60 de zile. Licitaţia se repetă până se asigură atribuirea în gestiune, în condiţiile art. 8.
(5) În situaţia în care în timpul derulării unui contract de gestionare, pe suprafaţa unui fond cinegetic
x)se constituie, în condiţiile legii, arie naturală protejată din categoria căreia suprafaţa nu se include în suprafaţa fondurilor cinegeticex), contractul de gestionare încheiat iniţial se modifică prin act adiţional, până la începerea următorului sezon de vânătoare, la iniţiativa administratorului, prin derogare de la prevederile art. 5, chiar dacă suprafaţa sa are minimum jumătate din suprafaţa minimă prevăzută de prezenta lege pentru etajul altitudinal respectiv.
(6) În cazurile în care suprafaţa fondului cinegetic
x)rezultat în condiţiile alin. (5) este mai mică decât jumătatea suprafeţei minime prevăzute de prezenta lege pentru etajul altitudinal respectiv, fondul cinegeticx)se desfiinţează, suprafaţa rezultată rearondându-se, după caz, unuia sau mai multor fonduri cinegeticex)vecine, cu respectarea principiilor de constituire a fondurilor cinegeticex).
(7) Fondurile cinegetice
x)rezultate în condiţiile alin. (6) se scot la licitaţie dacă gestionarul acestora nu este de acord cu modificarea limitelor fondului cinegeticx)pentru care are contract de gestionare şi cu modificarea sumei de plată, în conformitate cu suprafaţa rezultată ca urmare a aplicării prevederilor alin. (6).
(8) Fauna cinegetică din fondurile cinegetice
x)pentru care, din diverse motive, nu se încheie contracte de gestionare înăuntrul perioadei prevăzute la alin. (1) se încredinţează pentru gestionare administratorului pădurilor proprietate publică a statului, continuându-se procedura de scoatere la licitaţie.
(9) În perioada în care gestionează fauna cinegetică în condiţiile alin. (8), administratorul pădurilor proprietate publică a statului este scutit de plata tarifului de gestionare.
(10) Organizaţiile vânătoreşti care încheie contracte de gestionare a faunei cinegetice în condiţiile prezentei legi au obligaţia ca în termen de maximum 90 de zile de la încheierea contractelor de gestionare să deţină un număr de vânători, înscrişi în evidenţele proprii, de cel puţin 50% din numărul maxim de vânători determinat în funcţie de suprafaţa fondului de vânătoare în cauză şi de suprafaţa minimă prevăzută la art. 5 alin. (3). (alineat introdus prin art. I pct. 6 din
O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)
(11) Neîndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (10) determină rezilierea de drept a contractului de gestionare, fără alte proceduri prealabile. (alineat introdus prin art. I pct. 6 din
O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[Art. 13. - (1) În cazul pagubelor produse culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, se acordă despăgubiri.
(2) Modalitatea de acordare a despăgubirilor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(3) Răspunderea civilă pentru pagubele cauzate de vânatul din speciile strict protejate cuprinse în anexa nr. 2 revine autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului. Procedura de stabilire a răspunderii civile se reglementează prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

[{*}] Art. 13. - (1) Pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, cuprinse în anexele nr. 1 şi 2, se acordă despăgubiri.
(2) Despăgubirile pentru pagubele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 1 se suportă după cum urmează:

a) pentru pagubele produse în fondurile cinegetice şi în intravilan - de gestionarul faunei cinegetice de pe cuprinsul fondurilor cinegetice în cauză, dacă acesta nu şi-a îndeplinit obligaţiile pentru prevenirea pagubelor;
b) pentru pagubele produse în ariile naturale protejate, neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă - de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, din bugetul aprobat cu această destinaţie.

(3) Pentru situaţiile în care atât gestionarul, cât şi proprietarii de culturi agricole, silvice şi de animale domestice şi-au îndeplinit toate obligaţiile pentru prevenirea pagubelor, despăgubirile se suportă de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, din bugetul aprobat cu această destinaţie.
(4) Despăgubirile pentru pagubele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 2 se suportă de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, din bugetul aprobat cu această destinaţie.
    (articol modificat prin art. I pct. 7 din
Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)

Art. 14. - (1) Gestionarul este obligat la repararea prejudiciului produs din culpa sa faunei cinegetice pe care o gestionează.
(2) Prejudiciul prevăzut la alin. (1) constă în scăderea nivelului calitativ şi/sau numeric al faunei cinegetice şi se calculează conform valorilor de despăgubiri prevăzute în
anexele nr. 1 şi 2.
(3) Pagubele cauzate faunei de interes cinegetic sau pierderile de orice natură cauzate acesteia, care se înregistrează prin gestionarea necorespunzătoare a vânatului, se investighează de către experţi tehnici în vânătoare sau de către experţi tehnici judiciari în vânătoare, după caz.

Art. 15. - (1) În cazul fondurilor cinegetice
x)pentru care s-au încheiat contracte de gestionare a faunei de interes cinegetic, gestionarul asigură plata tarifului de gestionare după cum urmează:

a) 81% din tarif, proprietarilor terenurilor;
b) 16% din tarif, bugetului de stat;
c) 3% din tarif, Fondului pentru mediu.

|[(2) Tariful de gestionare pentru fondurile de vânătoare care se atribuie direct, în condiţiile art. 8 lit. A, precum şi tariful de pornire la licitaţie pentru fondurile de vânătoare care se atribuie prin licitaţie publică, în condiţiile art. 8 lit. B, se stabilesc prin însumarea produselor dintre media cotelor de recoltă aprobate pe ultimii 5 ani, pe specii, şi 10% din valoarea de despăgubire a acestora în perioada admisă la vânătoare, prevăzută în anexa nr. 1, cu suma produselor dintre media cotelor de recoltă aprobate pe ultimii 5 ani, pe specii, şi 10% din valoarea de despăgubire a acestora prevăzută în anexa nr. 2, pentru situaţiile în care se aprobă vânarea speciilor.
(3) Contractele de gestionare în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică potrivit prevederilor alin. (1) şi (2).
    (text original în vigoare până la 16 iulie 2007) ]|

|[(2) Tariful de gestionare pentru fondurile de vânătoare care se atribuie direct, în condiţiile art. 8 lit. A, precum şi tariful de pornire la licitaţie pentru fondurile de vânătoare care se atribuie prin licitaţie publică, în condiţiile art. 8 lit. B, se stabilesc prin însumarea produselor dintre media cotelor de recoltă aprobate pe ultimii 2 ani, pe specii, şi 10% din valoarea de calcul al tarifului de gestionare, înscrisă în
anexele nr. 1 şi 2.
(3) Contractele de gestionare în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică anual, prin acte adiţionale, până la data de 15 august, potrivit prevederilor alin. (1) şi (2).
    (alineatele (2) - (3) modificate prin art. unic pct. 2 din
Legea nr. 197/2007, în vigoare de la 16 iulie 2007 până la 13 noiembrie 2008) ]|
|[(2) Tariful de gestionare pentru fondurile cinegetice care se atribuie direct, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. A, precum şi tariful de pornire la licitaţie pentru fondurile cinegetice care se atribuie prin licitaţie publică, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. B, se stabilesc prin însumarea produselor dintre media numărului de exemplare aprobate a fi recoltate pe ultimele două sezoane de vânătoare încheiate, pe specii, şi 10% din valoarea de calcul al tarifului de gestionare, înscrise în
anexele nr. 1 şi 2. (alineat modificat prin art. I pct. 8 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 3 decembrie 2010)]|

[{*}] (2) Tariful de gestionare pentru fondurile cinegetice care se atribuie direct, în condiţiile art. 8 alin. (2), precum şi tariful de pornire la licitaţie pentru fondurile cinegetice care se atribuie prin iicitaţie publică, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. b), se stabilesc potrivit modului de calcul prevăzut în anexa nr. 3. (alineat modificat prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[(3) Tarifele de gestionare înscrise în contractele de gestionare în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică pentru fiecare sezon de vânătoare, prin acte adiţionale, până la data de 15 martie, după cum urmează:

a) pentru fondurile cinegetice atribuite direct, tariful de gestionare va reprezenta valoarea rezultată din calculul realizat potrivit prevederilor alin. (2);
b) pentru fondurile cinegetice atribuite prin licitaţie publică, tariful de gestionare va reprezenta valoarea calculată, conform prevederilor lit. a), înmulţită cu raportul dintre valoarea rezultată din licitaţie publică şi valoarea de pornire a licitaţiei.

    (alineat modificat prin art. I pct. 8 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 3 decembrie 2010)]|

[{*}] (3) Dacă suprafaţa productivă din cuprinsul fondurilor cinegetice suferă modificări, tarifele de gestionare se actualizează prin acte adiţionale până la data de 15 martie a sezonului de vânătoare în curs. (alineat modificat prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)
(31) Neîncheierea actelor adiţionale potrivit prevederilor alin. 3 din vina gestionarului conduce la pierderea dreptului acestuia de a practica vânătoarea pentru sezonul de vânătoare următor. (alineat introdus prin art. I pct. 9 din
Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)
(4) Plata sumei datorate proprietarilor se realizează după cum urmează:

|[a) direct, proprietarilor privaţi persoane fizice sau persoane juridice ale căror proprietăţi/persoană au suprafeţe de teren mai mari de 50 ha; (text original în vigoare până la 3 decembrie 2010) ]|

[{*}] a) direct, proprietarilor persoane fizice sau persoane juridice care deţin individual suprafeţe de teren mai mari de 50 ha; (literă modificată prin art. I pct. 8 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)
b) direct, administratorilor terenurilor proprietate a statului, care administrează suprafeţe de teren mai mari de 50 ha;
c) direct, asociaţiilor de proprietari constituite în scopul dobândirii dreptului de gestionare;
d) primăriilor, pe teritoriul administrativ-teritorial al cărora se găsesc terenurile, în cazul proprietăţilor persoanelor fizice sau persoanelor juridice mai mici de 50 ha.

|[(5) Plata directă se face de către gestionar, în temeiul facturilor emise de persoanele juridice sau pe baza dispoziţiei de plată către casieria gestionarului, în cazul persoanelor fizice. (text original în vigoare până la 3 decembrie 2010) ]|

[{*}] (5) Plata se face de către gestionar, la solicitarea persoanelor fizice şi/sau juridice care fac dovada proprietăţii terenurilor, în condiţiile legii. (alineat modificat prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[(6) Sumele datorate proprietarilor privaţi, persoane fizice sau persoane juridice, şi administratorilor terenurilor proprietate a statului se stabilesc în funcţie de:

a) categoria de teren avută în proprietate sau în administrare;
b) ponderea suprafeţei categoriei de teren avute în proprietate sau în administrare în suprafaţa totală a categoriei de teren respective din |[fondul de vânătoare ]|
fondul cinegeticx);
c) valoarea corespunzătoare a tarifului de gestionare pentru suprafaţa totală a categoriei de teren respectiv din |[fondul de vânătoare ]|
fondul cinegeticx).

    (text în vigoare până la 3 decembrie 2010) ]|

[{*}] (6) Sumele datorate proprietarilor şi administratorilor terenurilor proprietate publică a statului se stabilesc în funcţie de:

a) categoria de folosinţă a terenului avut în proprietate sau în administrare;
b) ponderea suprafeţei de teren avute în proprietate sau în administrare în suprafaţa totală a categoriei de folosinţă respective din fondul cinegetic;
c) valoarea corespunzătoare tarifului de gestionare pentru suprafaţa totală a categoriei de folosinţă respective din fondul cinegetic

    (alineat modificat prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)
.

|[(7) Administratorul pădurilor statului are obligaţia să asigure, cu titlu gratuit, în fondul forestier proprietate publică a statului, terenuri libere de vegetaţie forestieră, destinate cultivării, depozitării şi distribuirii hranei complementare a vânatului şi amplasării construcţiilor şi instalaţiilor vânătoreşti, inclusiv a fazaneriilor existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, după cum urmează:

a) în etajul altitudinal de munte: 1 ha pentru 1.000 ha de pădure;
b) în etajul altitudinal de deal: 2 ha pentru 1.000 ha de pădure;
c) în etajul altitudinal de câmpie: 3 ha pentru 1.000 ha de pădure.

    (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

[{*}] (7) Administratorul pădurilor proprietate publică a statului are obligaţia să asigure, cu titlu gratuit, în fondul forestier proprietate publică a statului, terenuri libere de vegetaţie forestieră dintre cele existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, destinate, prin amenajamentul silvic, cultivării, depozitării şi distribuirii hranei complementare a vânatului sau amplasării construcţiilor şi instalaţiilor vânătoreşti, inclusiv a fazaneriilor existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, în suprafaţă de minimum:

a) 1 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de munte;
b) 2 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de deal;
c) 3 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de câmpie.

    (alineat modificat prin art. I pct. 8 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)
(71) Gestionarii au obligaţia de a prelua terenurile asigurate potrivit prevederilor alin. (7) pe baza unui document de predare-preluare, în prezenţa reprezentantului administratorului. (alineat introdus prin art. I pct. 10 din
Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)
(8) Proprietarii şi deţinătorii de terenuri cu orice titlu, precum şi executanţii de lucrări de orice natură pe terenurile din fondurile cinegetice
x)sunt obligaţi să ia măsurile prevăzute de lege pentru protecţia faunei cinegetice şi a mediului său de viaţă şi răspund pentru pagubele pe care le produc acestora prin acţiuni ilicite săvârşite cu intenţie sau din culpă.

 

 

 

CAPITOLUL III
Protecţia faunei de interes cinegetic

 

Art. 16. - (1) În vederea creării bazei ştiinţifice pentru gestionarea durabilă a faunei de interes cinegetic se înfiinţează, în cadrul institutului care realizează cercetarea ştiinţifică pentru silvicultură, o secţie de cercetări cinegetice.
(2) În subordinea institutului prevăzut la alin. (1) funcţionează câte un staţionar în fiecare regiune de dezvoltare economică.
(3) Atribuţiile şi regulamentul de funcţionare a institutului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 17.

 

|[(1) Gestionarii sunt obligaţi să asigure gospodărirea faunei de interes cinegetic, cu respectarea principiului durabilităţii, pe baza studiilor de evaluare şi a planurilor de management de specialitate, întocmite pentru fiecare fond de vânătoare, pentru perioada de valabilitate a contractului de gestionare. (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] (1) Gestionarii sunt obligaţi să asigure gospodărirea faunei de interes cinegetic, cu respectarea principiului durabilităţii, pe baza studiilor de evaluare şi a planurilor de management cinegetic întocmite pentru fiecare fond cinegetic, pentru perioada de valabilitate a contractului de gestionare. (alineat modificat prin art. I pct. 11 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)

 

|[(2) Studiile vor fi întocmite de specialişti atestaţi şi vor fi supuse aprobării administratorului. (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] (2) Studiile de evaluare a efectivelor speciilor admise la vânătoare se întocmesc anual de către personalul cu specializare silvică sau cinegetică angajat al gestionarului fondurilor cinegetice şi vor fi supuse aprobării administratorului. (alineat modificat prin art. I pct. 11 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)
(21) Planurile de management cinegetic se întocmesc pentru o perioadă de 10 ani de către personalul cu specializare superioară silvică sau cinegetică angajat al gestionarului şi se supun aprobării administratorului în termen de 6 luni de la primirea în gestiune a fondurilor cinegetice
x).
(22) În situaţia fondurilor cinegetice care se suprapun peste ariile naturale protejate, planurile de management cinegetic vor fi corelate cu planurile de management al ariilor naturale protejate.
(23) În fondurile cinegetice care cuprind şi arii naturale protejate, evaluarea populaţiilor din speciile prevăzute în
anexele nr. 1 şi 2 se realizează împreună cu reprezentanţii administraţiilor ariilor naturale protejate.
    (alineatele (21) - (23) introduse prin art. I pct. 12 din
Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)
(3) Managementul populaţiei faunei de interes cinegetic din suprafeţele neincluse în fondurile cinegetice
x)se face de către consiliile locale, pentru intravilanul localităţilor, în baza hotărârilor proprii, aprobate de agenţia locală de protecţie a mediului, respectiv de către administraţiile ariilor protejate, în baza hotărârilor consiliilor ştiinţifice ale acestora, conform prevederilor din planul de management şi, după caz, din regulamentul ariilor naturale protejate respective.
(4) Managementul populaţiei faunei de interes cinegetic din parcuri naţionale, rezervaţii ştiinţifice, zone cu protecţie strictă sau zone de protecţie integrală din celelalte arii naturale protejate incluse în fonduri cinegetice se face de către administraţiile ariilor protejate, în baza hotărârilor consiliilor ştiinţifice ale acestora, conform prevederilor din planul de management şi, după caz, din regulamentul ariilor naturale protejate respective. (alineat introdus prin art. I pct. 13 din
Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)

Art. 18. - Gestionarii sunt obligaţi să asigure paza faunei de interes cinegetic, în condiţiile legii, cu cel puţin un paznic de vânătoare pe fond.

Art. 19.

 

|[(1) În scopul conservării biodiversităţii, mamiferele şi păsările admise la vânătoare se vânează numai în cadrul cotei de recoltă aprobate, cu respectarea reglementărilor tehnice privind organizarea şi practicarea vânătorii. (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] (1) În scopul conservării biodiversităţii, regimul juridic al vânării mamiferelor şi păsărilor, inclusiv a celor migratoare, este reglementat de prezenta lege şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. (alineat modificat prin art. I pct. 14 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)

 

|[(2) Exemplarele din speciile prevăzute în anexa nr. 2 pot fi vânate numai dacă se constată necesitatea reducerii populaţiilor sau, în situaţii excepţionale, dacă sunt degenerate ori dacă produc daune, în baza reglementărilor emise de autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului. (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|
|[(2) Speciile de mamifere şi păsări, inclusiv cele migratoare, la care vânarea este interzisă, prevăzute în
anexa nr. 2, se supun derogărilor adoptate de către autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului, cu avizul conform al administratorului. (alineat modificat prin art. I pct. 14 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 25 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] (2) Speciile de mamifere şi păsări, inclusiv cele migratoare, la care vânarea este interzisă, se supun derogărilor stabilite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare. (alineat modificat prin art. II pct. 1 din O.U.G. nr. 154/2008, în vigoare de la 25 noiembrie 2008)
(21) Evaluarea populaţiilor din speciile prevăzute în
anexa nr. 2 se realizează de către gestionar, sub coordonarea autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului şi a administratorului. (alineat introdus prin art. I pct. 15 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)
(3) Pisicile şi câinii sălbăticiţi sau hoinari găsiţi pe suprafeţele fondurilor cinegetice
x)se împuşcă fără restricţii şi fără obligarea la despăgubiri, iar fapta nu constituie infracţiune.
(4) Pisicile şi câinii care sunt în situaţia prevăzută la alin. (3) se împuşcă de către personalul de specialitate al gestionarului fondului cinegetic
x)sau de vânători, cu ocazia acţiunilor organizate în acest scop, la care participă şi personal de specialitate al gestionarului sau cu ocazia vânătorilor organizate.
(5) Vânatul recoltat în condiţiile alin. (1) şi (2), în baza autorizaţiei de vânătoare individuale, se crotaliază după recoltare, înainte de părăsirea fondului cinegetic
x)conform normelor stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

Art. 20.

 

|[(1) În vederea conservării faunei de interes cinegetic, administratorul împreună cu autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului şi gestionarul delimitează în fiecare fond de vânătoare una sau mai multe zone de linişte a faunei cinegetice în care exercitarea vânătorii este interzisă. (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] (1) În vederea conservării faunei de interes cinegetic, administratorul, împreună cu autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului şi cu gestionarul fondului cinegetic, delimitează în fiecare fond cinegetic una sau mai multe zone de linişte a faunei cinegetice, în care se iau măsuri suplimentare de protecţie prin planurile de management cinegetic. (alineat modificat prin art. I pct. 16 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)
(2) Suprafaţa zonelor de linişte a faunei cinegetice însumează minimum 10% din suprafaţa totală a fiecărui fond cinegetic
x).
(3) Acolo unde există arii naturale protejate încadrate în alte categorii de management decât cele prevăzute la art. 1 lit. j) sau coridoare ecologice de migraţie ori habitate naturale de interes comunitar, zonele de linişte se constituie integral sau parţial, după caz, în suprafaţa acestora.

Art. 21. - (1) Popularea cu exemplare din speciile de vânat inexistente în fondurile cinegetice
x)din România se poate face numai dacă:

 

a) anterior acţiunii de populare au fost realizate experimente în România de către sau sub supravegherea unei instituţii de cercetare ori de învăţământ superior cu activitate cinegetică;
b) ulterior experimentelor au fost realizate studii de impact avizate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi aprobate de autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului.

 

|[(2) Popularea cu exemplare importante din speciile din fauna de interes cinegetic indigene se realizează pe baza aprobării date de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în baza certificării calităţii genetice a acestora, dată de o instituţie ştiinţifică cu activitatea cinegetică, cu acordul autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului. (text original în vigoare până la 16 iulie 2007) ]|

 

[{*}] (2) Popularea cu exemplare importate din speciile din fauna de interes cinegetic indigene se realizează pe baza aprobării date de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în baza certificării calităţii genetice a acestora, dată de o instituţie ştiinţifică cu activitate cinegetică, cu acordul autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului. (alineat modificat prin art. unic pct. 3 din Legea nr. 197/2007, în vigoare de la 16 iulie 2007)
(3) În funcţie de rezultatul experimentelor şi al studiilor de impact, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură face propuneri de completare a
anexei nr. 1 sau 2, după caz, cu acordul autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.

Art. 22. - (1) Acţiunea de capturare a vânatului viu este admisă în cadrul cotei de recoltă aprobate, prin metode şi mijloace reglementate care nu vatămă exemplarul/exemplarele, numai sub directa îndrumare a personalului de specialitate.
(2) Capturarea exemplarelor de faună de interes cinegetic în scop de cercetare ştiinţifică se poate face şi în perioadele în care vânătoarea este interzisă, cu condiţia eliberării exemplarului/exemplarelor capturat/capturate în teritoriul de unde a/au fost capturat/capturate şi cu înştiinţarea autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului. În acest caz, numărul exemplarelor eliberate nu diminuează cota de recoltă.

Art. 23. - (1) În scopul gestionării durabile a faunei de interes cinegetic, se interzic:

 

a) popularea fondurilor cinegeticex)cu exemplare bolnave, degenerate sau provenind din crescătoriile de vânat destinate altor scopuri;

 

|[b) păşunatul în păduri; (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] b) lăsarea animalelor domestice libere sau păşunatul cu acestea în fondul forestier; (literă modificată prin art. I pct. 17 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)

 

|[c) tulburarea liniştii faunei de interes cinegetic în perioadele de înmulţire şi de creştere a puilor; (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] c) tulburarea liniştii faunei de interes cinegetic în perioadele de înmulţire şi de creştere a puilor; (literă abrogată de la 13 noiembrie 2008 prin art. I pct. 18 din Legea nr. 215/2008)
d) înfiinţarea, întreţinerea sau recoltarea culturilor agricole, fără asigurarea protecţiei faunei de interes cinegetic;

 

|[e) deţinerea neautorizată în captivitate a exemplarelor din fauna de interes cinegetic; (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] e) deţinerea neautorizată în captivitate a exemplarelor din fauna de interes cinegetic; (literă abrogată de la 13 noiembrie 2008 prin art. I pct. 18 din Legea nr. 215/2008)
f) distrugerea sau degradarea instalaţiilor vânătoreşti de orice fel ori a culturilor pentru vânat;
g) lăsarea liberă a câinilor de vânătoare sau a celor însoţitori de turme sau cirezi în fondurile cinegetice
x), altfel decât vaccinaţi sau dehelmintizaţi;
h) circulaţia persoanelor sau a mijloacelor de transport însoţite de câini liberi, legaţi ori captivi, care aparţin altor categorii decât câinii de vânătoare sau însoţitorii de turme ori cirezi, altfel decât vaccinaţi sau dehelmintizaţi;
i) permiterea însoţirii, în fondurile cinegetice
x), a turmelor şi cirezilor, precum şi a mijloacelor de transport de orice fel, de câini care nu poartă jujeu;
j) circulaţia, pe fondurile cinegetice
x), a persoanelor însoţite de câini, fără a fi purtaţi în lesă, din alte rase decât cele admise la vânătoare în România;
k) permiterea însoţirii turmelor şi cirezilor de către câini însoţitori al căror număr este mai mare de 3 în zona de munte, de 2 în zona de deal şi de 1 la câmpie. În acest număr se includ şi câinii care asigură paza stânei;
l) hrănirea complementară a vânatului, cu încălcarea reglementărilor în vigoare;
m) mutarea de către personal neautorizat a hranei destinate vânatului;
n) distrugerea sau sustragerea hranei destinate vânatului;

 

|[o) deteriorarea cuiburilor sau culegerea ouălor păsărilor sălbatice; (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] o) deteriorarea cuiburilor sau culegerea ouălor păsărilor sălbatice; (literă abrogată de la 13 noiembrie 2008 prin art. I pct. 18 din Legea nr. 215/2008)
p) nepredarea către gestionar sau către un reprezentant al acestuia, în termen de 7 zile de la momentul găsirii, a coarnelor lepădate de cervide;
q) neanunţarea celei mai apropiate primării despre existenţa în fondurile cinegetice
x)a unor cadavre de animale din speciile de faună de interes cinegetic;
r) naturalizarea exemplarelor de vânat sau prelucrarea celorlalte produse ale vânatului, altele decât carnea, în scop de comercializare sau ca prestare de servicii, fără ţinerea evidenţei potrivit modelului stabilit de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;
s) depozitarea în teren sau utilizarea în combaterea dăunătorilor vegetali şi animali ai culturilor agricole sau silvice a substanţelor chimice toxice pentru fauna de interes cinegetic, fără luarea măsurilor de protecţie a acestora;
ş) lăsarea în libertate a animalelor domestice sau a metişilor acestora, în scopul sălbăticirii;
t) lăsarea în libertate în fondurile cinegetice
x)a exemplarelor din specii de animale sălbatice care nu sunt incluse în anexa nr. 1 sau 2;
ţ) producerea, procurarea, comercializarea şi deţinerea curselor de orice fel destinate capturării sau uciderii vânatului, fără aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
u) nerespectarea prevederilor referitoare la vânătoare cuprinse în planurile de management şi în regulamentele ariilor naturale protejate, altele decât cele aflate în categoriile pe suprafeţele cărora nu se constituie fonduri cinegetice
x);
v) distrugerea materialelor de conştientizare privind fauna de interes cinegetic şi vânătoarea, a indicatoarelor pentru orientarea în fondurile cinegetice
x);
w) deranjarea exemplarelor de faună de interes cinegetic în scopul fotografierii sau filmării, în afara traseelor turistice sau a căilor de comunicaţie.

 

|[x) incendierea miriştilor şi a tufărişurilor din fondurile cinegetice. (literă introdusă prin art. I pct. 19 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 25 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] x) incendierea miriştilor şi a tufărişurilor din fondurile cinegetice. (literă abrogată de la 25 noiembrie 2008 prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 154/2008)

 

(11) Prevederile art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. (alineat introdus prin art. II pct. 3 din O.U.G. nr. 154/2008, în vigoare de la 25 noiembrie 2008)
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. b), este permis păşunatul vitelor mari dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

 

a) suprafeţele pe care se păşunează sunt suprafeţe în care arboretele rezultate prin regenerare naturală au vârsta mai mare de 15 ani sau suprafeţe pe care plantaţiile realizate au starea de masiv încheiată şi înălţime mai mare de 3 metri;
b) nu există păşune comunală.

 

|[(3) În situaţiile prevăzute la alin. (2), păşunatul este permis cu acordul scris al gestionarului. (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] (3) În situaţiile prevăzute la alin. (2), păşunatul este permis cu acordul scris al proprietarului pădurii şi al gestionarului fondului cinegetic. (alineat modificat prin art. I pct. 20 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)
(4) Pentru asigurarea scopului prevăzut la alin. (1), gestionarii fondurilor cinegetice
x)sunt obligaţi să predea exemplarele din speciile de faună cinegetică găsite, rănite sau bolnave în fondurile cinegeticex)pe care le gestionează, staţionarului care funcţionează în cadrul regiunii de dezvoltare economică.
(5) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (4), gestionarilor fondurilor cinegetice
x)din care provin exemplarele predate la staţionare nu li se reduc cotele de recoltă aprobate.

 

CAPITOLUL IV
Exercitarea vânătorii

 

|[Art. 24. - Vânătoarea este permisă la speciile de interes cinegetic, în condiţiile, în locurile, în perioadele şi cu mijloacele stabilite potrivit prezentei legi. (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] Art. 24. - Speciile de interes cinegetic admise la vânătoare se vânează în numărul, în locurile, în perioadele şi cu mijloacele admise de lege, cu respectarea reglementărilor privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii. (articol modificat prin art. I pct. 21 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)

Art. 25. - Speciile de interes cinegetic sunt prevăzute în
anexele nr. 1 şi 2.

Art. 26.

 

|[(1) Perioadele în care se poate practica vânătoarea sunt precizate în anexa nr. 1. (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] (1) Perioadele în care se poate practica vânătoarea la speciile de mamifere sunt precizate în anexa nr. 1 lit. A. (alineat modificat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)
(11) Perioadele în care se poate practica vânătoarea la păsări, inclusiv cele migratoare, stabilite în concordanţă cu prevederile art. 33 alin. (4) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, sunt precizate în anexa nr. 1 lit. B.
(12) Prin excepţie de la prevederile alin. (11), vânătoarea la păsări migratoare în fondurile cinegetice care se suprapun pe teritoriul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» începe cu 15 zile mai târziu fată de datele înscrise în anexa nr. 1 lit. B.
    (alineatele (11) şi (12) introduse prin art. I pct. 23 din
Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)
(2) În situaţii de excepţie, motivate de menţinerea biodiversităţii faunei sălbatice şi de păstrarea echilibrului ecologic, bazate pe cercetări ştiinţifice, administratorul împreună cu autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului propun restrângerea sau extinderea perioadei de vânătoare la unele specii de interes cinegetic.
(3) În vederea prelevării de probe biologice necesare stabilirii statusului de sănătate a animalelor sălbatice, administratorul poate aproba, la solicitarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu avizul autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului, recoltarea de către gestionarii fondurilor cinegetice
x)a unor exemplare, în număr limitat, din speciile cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 în orice perioadă a anului. (alineat introdus prin art. unic pct. 4 din Legea nr. 197/2007, în vigoare de la 16 iulie 2007)

Art. 27. - (1) Vânătoarea se exercită numai de către vânători care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 

a) posedă permis de vânătoare cu arma;

 

|[b) posedă autorizaţii eliberate de gestionar în limitele cotei de recoltă şi ale reglementărilor tehnice privind organizarea şi practicarea vânătorii; (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] b) posedă autorizaţii eliberate de gestionar; (literă modificată prin art. I pct. 24 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)

 

|[c) posedă documente care atestă dreptul titularului de a purta şi de a folosi arme destinate pentru vânătoare, eliberate în condiţiile legii; (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] c) posedă permis de armă tip B; (literă modificată prin art. I pct. 24 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)
d) posedă asigurare obligatorie împotriva accidentelor.

 

|[(2) Vânătoarea cu şoimi se va reglementa printr-o lege specială. (text original în vigoare până la 16 iulie 2007) ]|
|[(2) Vânătoarea cu păsări răpitoare şi vânatul cu arcul se vor reglementa prin lege specială. (alineat modificat prin art. unic pct. 5 din
Legea nr. 197/2007, în vigoare de la 16 iulie 2007 până la 13 noiembrie 2008) ]|

 

[{*}] (2) Vânătoarea cu păsări răpitoare şi vânatul cu arcul se vor reglementa prin lege specială. (alineat abrogat de la 13 noiembrie 2008 prin art. I pct. 25 din Legea nr. 215/2008)

Art. 28. - (1) Permisele de vânătoare prevăzute la art. 27 pot fi:

 

a) permanente;
b) temporare.

 

(2) Permisele de vânătoare permanente se tipăresc, se înseriază, se gestionează şi se eliberează cetăţenilor cu domiciliul sau rezidenţa în România de către organizaţiile vânătoreşti care au în gestiune fonduri de vânătoare, conform modelului aprobat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.
(3) Condiţiile pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească, cumulativ, pentru a se încadra în una dintre categoriile prevăzute la alin. (2) sunt următoarele:

 

a) vârsta minimă de 18 ani;
b) să fi efectuat un an de stagiatură sub îndrumarea organizaţiei vânătoreşti care gestionează cel puţin un fond cinegetic
x), la care solicită să fie înscris;
c) să fi luat parte la minimum o instruire practică într-un poligon de tir;
d) să fi fost declarat admis la examenul organizat pentru obţinerea permisului de vânătoare permanent, susţinut în faţa unei comisii mixte, constituită din reprezentanţii autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi ai asociaţiilor, uniunilor sau federaţiilor naţionale de profil recunoscute la nivel naţional şi internaţional şi înfiinţate prin lege;
e) în ultimii 3 ani să nu fi săvârşit fapte care sunt încadrate ca infracţiuni, conform prezentei legi

 

|[(4) Permisul de vânătoare temporar se eliberează de către organizaţiile vânătoreşti, la cererea: (text original în vigoare până la 3 decembrie 2010) ]|

 

[{*}] (4) Permisul de vânătoare temporar se eliberează de către gestionarii fondurilor cinegetice, la cererea: (parte introductivă modificată prin art. I pct. 10 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

 

a) apatrizilor cu domiciliul în străinătate care în ţara de domiciliu sunt vânători şi dacă sunt veniţi în România pentru acţiuni de vânătoare, dacă în ţara de unde vin aceştia vânătorii români pot practica vânătoarea numai pe baza unei licenţe emise de autorităţile competente;
b) cetăţenilor străini care în ţara de domiciliu sunt vânători şi dacă sunt veniţi în România pentru acţiuni de vânătoare, dacă în ţara de unde vin aceştia vânătorii români pot practica vânătoarea numai pe baza unei licenţe emise de autorităţile competente.

 

|[(5) Regulamentul pentru preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz şi pentru obţinerea permiselor de vânătoare în condiţiile prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] (5) Regulamentul pentru preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz şi pentru obţinerea permiselor de vânătoare în condiţiile prezentei legi se aprobă prin ordin al administratorului. (alineat modificat prin art. I pct. 26 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)

 

|[(6) Examenul pentru obţinerea calităţii de vânător se organizează anual, pe judeţe, în conformitate cu regulamentul aprobat prin hotărâre a Guvernului. (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] (6) Examenul pentru obţinerea calităţii de vânător se organizează pe judeţe, în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al administratorului. (alineat modificat prin art. I pct. 26 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)

Art. 29. - Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care au calitatea de vânător în ţara de domiciliu, atestată prin document specific ţării respective, au dreptul de a practica vânătoarea în România dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. b), c) şi d).


Art. 30. - (1) Permisul de vânătoare se anulează dacă posesorul lui a săvârşit o faptă sancţionată ca infracţiune de prezenta lege.
(2) Anularea permisului de vânătoare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Art. 31. - (1) Autorizaţiile de vânătoare sunt:

 

a) individuale;
b) colective.

 

|[(2) Formularele autorizaţiilor de vânătoare, individuale sau colective, sunt documente cu regim special, emise şi înseriate de administrator, conform modelului şi reglementărilor emise de acesta. (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] (2) Autorizaţiile de vânătoare individuale sau colective sunt documente cu regim special, emise şi înseriate de gestionari printr-un sistem informatic, conform modelului şi reglementărilor stabilite prin ordin al conducătorului administratorului. (alineat modificat prin art. I pct. 27 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)

 

|[(3) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi obţinute şi folosite de gestionari, în condiţiile stabilite prin reglementările referitoare la organizarea şi practicarea vânătorii. (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] (3) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi folosite de gestionari, în condiţiile stabilite prin reglementările referitoare la organizarea şi practicarea vânătorii. (alineat modificat prin art. I pct. 27 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)
(4) Autorizaţia de vânătoare eliberată de gestionar dă dreptul titularului acesteia de a vâna exemplarele pentru care a fost eliberată autorizaţia, pe terenurile incluse în fondul cinegetic
x)respectiv, indiferent de categoria de proprietate şi de proprietarul acestora.

Art. 32. - Prin excepţie de la prevederile art. 27, pot exercita vânătoarea numai pe bază de autorizaţii de vânătoare eliberate de gestionar următoarele categorii de persoane:

 

a) elevii şi studenţii din unităţile de învăţământ abilitate, în care se studiază ca disciplină, în cadrul programului de instruire, vânatul şi vânătoarea, pe fondurile cinegeticex)gestionate de acestea;
b) personalul tehnic de vânătoare, angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice
x), dar numai în limita atribuţiilor de serviciu pe fondurile cinegeticex)ale gestionarului.

 

|[Art. 33. - (1) Vânătoarea se practică cu:

 

a) câini din rasele admise la vânătoare;
b) gonaşi;
c) arme de foc de vânătoare;
d) capcane autorizate, definite de prezenta lege.

 

(2) Caracteristicile mijloacelor prevăzute la alin. (1) lit. d) se stabilesc prin ordin al conducătorului administratorului.
    (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] Art. 33. - (1) Vânătoarea se practică cu:

 

a) arme de foc de vânătoare;
b) capcane autorizate.

 

(2) Caracteristicile mijloacelor prevăzute la alin. (1) lit. b) se stabilesc prin ordin al conducătorului administratorului.
    (articol modificat prin art. I pct. 28 din
Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)

 

|[Art. 34. - În terenurile neincluse în fondurile de vânătoare, recoltarea exemplarelor din speciile de interes cinegetic, dacă este necesară, se realizează de către un gestionar, pe bază de contract de prestări de servicii încheiat în condiţiile legii, după caz, cu consiliul local sau cu administraţia ariei protejate. (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|
|[Art. 34. - În interesul protejării faunei şi florei sălbatice şi al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătăţii şi securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, în terenurile neincluse în fondurile cinegetice recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică şi a câinilor fără stăpân se realizează de gestionarul din zona respectivă sub formă de prestări de servicii, la solicitarea consiliului local sau a administraţiei ariei naturale protejate, cu avizul consiliului ştiinţific al acesteia, după caz. (articol modificat prin art. I pct. 29 din
Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 25 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] Art. 34. - Pe suprafeţele din intravilan, în zona strict protejată şi în zona tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică şi a câinilor fără stăpân se realizează, în condiţiile legii, de gestionarul din zona respectivă pe baza unui contract de prestări de servicii, la solicitarea consiliului local sau a administraţiei ariei naturale protejate, cu avizul consiliului ştiinţific al acesteia, după caz. (articol modificat prin art. II pct. 4 din O.U.G. nr. 154/2008, în vigoare de la 25 noiembrie 2008)

 

|[Art. 35. - (1) Vânătoarea în parcurile naturale este permisă numai în afara zonelor de conservare specială, care se constituie şi ca zone de linişte pentru fauna de interes cinegetic, în limita cotei de recoltă, avizată de consiliile ştiinţifice ale parcurilor pentru fiecare fond de vânătoare care se suprapune parţial sau total unui parc natural, anterior aprobării acestora de către administrator şi cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute în planurile de management şi în regulamentele ariilor naturale protejate, prioritar vântorilor care au domiciliul în unităţile administrativ-teritoriale aflate, total sau parţial, în parcul natural.
(2) Vânătoarea în rezervaţiile naturale de tip faunistic este permisă numai la acele specii care nu fac obiectul protecţiei în aria naturală protejată şi cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute în planurile de management şi în regulamentul ariei naturale protejate.
(3) Vânătoarea în ariile de protecţie specială avifaunistică şi în ariile speciale de conservare constituite în baza directivelor Uniunii Europene, precum şi în celelalte categorii de arii naturale protejate de interes naţional, altele decât cele menţionate anterior, se poate face numai cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute în planurile de managament şi în regulamentele acestora.
(4) Hrănirea sau nădirea exemplarelor din speciile de interes cinegetic la distanţe mai mici de 1 km la limita ariilor naturale protejate neincluse în fondurile de vânătoare este interzisă.
    (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] Art. 35. - (1) Vânătoarea în fondurile cinegetice care cuprind şi arii naturale protejate este admisă numai cu respectarea condiţiilor prevăzute în planurile de management cinegetic şi în planurile de management al ariilor naturale respective.

 

|[(2) Vânătoarea în zonele tampon, admise la vânătoare, din cuprinsul ariilor naturale protejate se practică doar la speciile care nu fac obiectul protecţiei în aria naturală respectivă. (text în vigoare până la 25 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] (2) Vânătoarea în zonele tampon, admise la vânătoare, din cuprinsul ariilor naturale protejate se practică doar la speciile care nu fac obiectul protecţiei în aria naturală respectivă. (alineat abrogat de la 25 noiembrie 2008 prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 154/2008)

 

|[(3) Vânătoarea în zonele de dezvoltare durabilă din cadrul rezervaţiilor biosferei este permisă numai membrilor asociaţiilor locale de vânători. (text în vigoare până la 25 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] (3) Vânătoarea în zonele de dezvoltare durabilă din cadrul rezervaţiilor biosferei este permisă numai membrilor asociaţiilor locale de vânători. (alineat abrogat de la 25 noiembrie 2008 prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 154/2008)
(4)Hrănirea sau nădirea exemplarelor din speciile de interes cinegetic la distanţe mai mici de 1 km de limita ariilor naturale protejate în care vânătoarea este interzisă sau în cele neincluse în fondurile cinegetice este interzisă.
    (articol modificat prin art. I pct. 30 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)

 

|[Art. 36.
|[(1) Mistreţii care produc pagube culturilor agricole şi silvice pot fi vânaţi la pândă şi în afara perioadei legale de vânătoare, pe baza aprobării administratorului. (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|
(1) Exemplarele din speciile admise la vânătoare, care produc pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice, pot fi vânate şi în afara perioadei legale de vânătoare, în condiţiile aprobării administratorului. (alineat modificat prin art. I pct. 31 din
Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)
|[(2) Urşii, lupii, râşii, pisicile sălbatice, vidrele, nurcile şi hamsterii se vânează în condiţiile legii speciale. (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|
(2) Urşii, lupii, râşii, pisicile sălbatice, vidrele, nurcile şi hamsterii se vânează în condiţiile legii speciale. (alineat abrogat de la 13 noiembrie 2008 prin art. I pct. 32 din
Legea nr. 215/2008)
    (text în vigoare până la 25 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] Art. 36. - Exemplarele din speciile de mamifere admise la vânătoare, care produc pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice, pot fi vânate şi în afara perioadei legale de vânătoare, în condiţiile aprobării administratorului. (articol modificat prin art. II pct. 6 din O.U.G. nr. 154/2008, în vigoare de la 25 noiembrie 2008)

 

|[Art. 37. - Pentru acţiunile care se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) şi ale art. 35 se eliberează autorizaţii de capturare în scop ştiinţific sau autorizaţii de recoltare, după caz, documente cu regim special, emise şi înseriate de administrator. (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|
|[Art. 37. - Pentru acţiunile care se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) se eliberează autorizaţii de vânătoare, în condiţiile aprobării emise de administrator. (articol modificat prin art. I pct. 33 din
Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 25 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] Art. 37. - Pentru acţiunile care se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) se eliberează autorizaţii de capturare, emise de administrator în condiţiile legii. (articol modificat prin art. II pct. 7 din O.U.G. nr. 154/2008, în vigoare de la 25 noiembrie 2008)

 

|[Art. 38. - (1) În afara perioadei legale de vânătoare, vânzarea, cumpărarea şi transportul vânatului sunt interzise.
|[
(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) vânatul congelat în sezonul de vânătoare, precum şi cel împuşcat în condiţiile art. 36. (text original în vigoare până la 16 iulie 2007) ]|
(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) vânatul congelat în sezonul de vânătoare, cel împuşcat în condiţiile art. 36, precum şi vânatul viu destinat populărilor. (alineat modificat prin art. unic pct. 6 din Legea nr. 197/2007, în vigoare de la 16 iulie 2007)
    (text în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] Art. 38. - (1) Cu respectarea prevederilor art. 33 alin. (1) lit. f) şi ale art. 33 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 sunt permise următoarele:

 

a) mamiferele şi păsările admise la vânătoare sau părţi ori produse provenite de la acestea, dobândite legal prin acţiuni de vânătoare, pot face obiectul transportului pentru nevoile proprii ale vânătorilor;
b) mamiferele admise la vânătoare în stare vie ori moartă sau orice părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat, recoltate cu respectarea prevederilor legale, pot face obiectul comercializării, deţinerii şi/sau transportului în scopul comercializării sau popularii de către persoane juridice autorizate, potrivit legii;
c) comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării speciilor de păsări cuprinse în anexele nr. 5D şi 5E la
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 se realizează în conformitate cu prevederile art. 33 al acestei ordonanţe de urgenţă.

 

(2) Transportul, comercializarea, naturalizarea şi orice operaţiuni privind vânatul sau părţi ori produse uşor identificabile provenite de la acesta, dobândite fără respectarea condiţiilor legii, sunt interzise.
    (articol modificat prin art. I pct. 34 din
Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)

Art. 39.

 

|[    În scopul exercitării vânătorii în condiţii de etică vânătorească, de protecţie a faunei de interes cinegetic, sunt interzise: (text original în vigoare până la 25 noiembrie 2008)]|

 

[{*}]     Fără a se aduce atingere prevederilor art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sunt interzise şi următoarele: (parte introductivă modificată prin art. II pct. 8 din O.U.G. nr. 154/2008, în vigoare de la 25 noiembrie 2008)

 

|[a) depăşirea cotei de recoltă aprobate la nivel de gestionar; (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] a) depăşirea cotei de recoltă care a fost aprobată la nivel de gestionar; (literă modificată prin art. I pct. 35 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)
b) depăşirea numărului de piese aprobate pentru recoltă/vânător/zi de vânătoare;
c) furnizarea de către gestionar de informaţii eronate referitoare la nivelul populaţiei speciilor de faună de interes cinegetic, estimate la nivelul fondului cinegetic
x);

 

|[d) nerealizarea cotei de recoltă pentru vânatul sedentar, pe fond de vânătoare, fără motive justificate; (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] d) nerealizarea cotei de recoltă pentru vânatul sedentar ori depăşirea cotei de recoltă pe fond cinegetic, fără motive justificate; (literă modificată prin art. I pct. 35 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)
e) vânătoarea pe alt fond cinegetic
x)decât cel pe care vânătorul este autorizat să vâneze;

 

|[f) urmărirea vânatului rănit pe alt fond de vânătoare, fără acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vânătoare altfel decât neînchisă în toc, şi în afara căilor de comunicaţie; (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] f) urmărirea vânatului rănit pe alt fond cinegetic, fără acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vânătoare neintrodusă în toc, şi în afara căilor de comunicaţie; (literă modificată prin art. I pct. 35 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)

 

|[g) accesul cu arma pe teritoriul rezervaţiilor ştiinţifice, parcurilor naţionale, siturilor patrimoniului natural universal şi zonelor umede de importanţă internaţională şi în zonele de conservare specială din cadrul parcurilor naturale, fără acordul scris al structurii de administrare a ariei protejate; (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|
|[g) accesul cu arma de vânătoare în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din celelalte arii naturale protejate, precum şi în zona strict protejată şi în zona tampon a Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării»; (literă modificată prin art. I pct. 35 din
Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 25 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] g) accesul cu arma de vânătoare, altfel decât purtată în toc, în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din ariile naturale protejate cuprinse în fonduri cinegetice; (literă modificată prin art. II pct. 8 din O.U.G. nr. 154/2008, în vigoare de la 25 noiembrie 2008)
h) utilizarea steguleţelor şi gardurilor pentru dirijarea exemplarelor din speciile de interes cinegetic, precum şi a detectoarelor de animale;
i) vânarea cerbilor, căpriorilor, caprelor negre, muflonilor, mistreţilor şi urşilor prin utilizarea altor cartuşe decât a celor cu proiectile unice, ale căror caracteristici sunt prevăzute prin reglementările tehnice emise de administrator;
j) vânarea iepurilor, fazanilor sau potârnichilor la hrănitori ori de la apusul până la răsăritul soarelui;
k) vânarea cerbilor, căpriorilor şi caprelor negre la hrănitori, la sărării, la goană sau cu câini gonitori;
l) vânarea urşilor la nadă sau la bârlog; este permisă vânătoarea la nadă a exemplarelor de urs care produc pagube, cu aprobarea administratorului şi a autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului;
m) vânarea păsărilor de baltă în apropierea gurilor de apă pe timp de îngheţ, dacă suprafaţa liberă a apei nesituată la gura de apă este îngheţată pe mai mult de 70%;
n) vânarea puilor nezburători ai păsărilor de interes cinegetic;

 

|[o) folosirea la vânătoare a armelor semiautomate cu mai mult de două cartuşe în magazie, a armelor care au calibrul necorespunzător pentru specia pentru care este autorizată acţiunea de vânătoare sau a celor la care percuţia cartuşului se realizează pe ramă; (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] o) folosirea la vânătoare a armelor care au calibrul necorespunzător speciei pentru care este autorizată acţiunea de vânătoare sau a celor la care percuţia cartuşului se realizează pe ramă; (literă modificată prin art. I pct. 35 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)

 

|[p) utilizarea ca atrape a animalelor vii, orbite sau mutilate, a chemătorilor electronice, a oglinzilor şi a altor obiecte orbitoare;
q) utilizarea surselor luminoase artificiale, a dispozitivelor pentru iluminarea ţintelor, a dispozitivelor de ochire cuprinzând convertizoare sau amplificatoare electronice de imagine pentru tirul de noapte;
r) urmărirea sau hăituirea exemplarelor din fauna de interes cinegetic cu autovehicule sau cu ambarcaţiuni a căror viteză de deplasare este mai mare de 5 km/h, precum şi exercitarea vânătorii din autovehicule;
s) gazarea şi afumarea vizuinelor, fără aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului;
    (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] p) utilizarea ca atrape a animalelor vii, orbite sau mutilate, a chemătorilor electronice, a oglinzilor şi a altor obiecte orbitoare;
q) utilizarea surselor luminoase artificiale, a dispozitivelor pentru iluminarea ţintelor, a dispozitivelor de ochire cuprinzând convertizoare sau amplificatoare electronice de imagine pentru tirul de noapte;
r) urmărirea sau hăituirea exemplarelor din fauna de interes cinegetic cu autovehicule sau cu ambarcaţiuni a căror viteză de deplasare este mai mare de 5 km/h, precum şi exercitarea vânătorii din autovehicule;
s) gazarea şi afumarea vizuinelor, fără aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului;
    (literele p), q), r) şi s) abrogate de la 13 noiembrie 2008 prin art. I pct. 36 din
Legea nr. 215/2008)
ş) utilizarea odorivectorilor, cu excepţia cercetării ştiinţifice, fără aprobarea administratorului;
t) comercializarea de către persoane fizice a vânatului, a cărnii de vânat, a diferitelor produse de vânat sau a trofeelor de vânat;
ţ) fabricarea, comercializarea, deţinerea sau utilizarea alicelor cu diametrul mai mare de 5 mm;

 

|[u) vânătoarea în zonele de conservare specială ale parcurilor naturale care se asimiliează zonelor de protecţie pentru vânat; (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|
|[u) vânătoarea în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din ariile naturale protejate, în intravilan, în crescătorii de vânat, precum şi în zona strict protejată şi în zona tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării»; (literă modificată prin art. I pct. 35 din
Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 25 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] u) vânătoarea în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din ariile naturaie protejate cuprinse în fonduri cinegetice, precum şi vânătoarea în crescătorii de vânat; (literă modificată prin art. II pct. 8 din O.U.G. nr. 154/2008, în vigoare de la 25 noiembrie 2008)
v) vânătoarea în rezervaţiile naturale a speciilor care fac obiectul protecţiei în aria naturală protejată;

 

|[w) vânătoarea în ariile naturale protejate, altele decât cele neincluse în fondurile de vânătoare, practicată fără respectarea prevederilor planurilor de management şi a regulamentelor ariilor respective în ceea ce priveşte vânătoarea; (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] w) vânătoarea în suprafeţele ariilor naturale protejate cuprinse în fondurile cinegeticex), practicată fără respectarea prevederilor planurilor de management cinegetic, şi în cele ale ariilor naturale respective în ceea ce priveşte vânătoarea; (literă modificată prin art. I pct. 35 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)

 

|[x) utilizarea curentului electric, a aparaturii electronice capabile să ucidă, a explozibililor, a curselor şi a capcanelor neautorizate, a otrăvurilor, a narcoticelor şi a armelor neomologate sau neautorizate pentru vânătoare în România; (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] x) utilizarea armelor neomologate sau neautorizate pentru vânătoare în România; (literă modificată prin art. I pct. 35 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)
y) părăsirea fondului cinegetic
x)fără ca vânatul recoltat, în baza autorizaţiei de vânătoare individuale, să fie crotaliat, iar numărul crotaliei să fie trecut în autorizaţia de vânătoare.
z) împiedicarea practicării vânătorii. (literă introdusă prin art. unic pct. 7 din
Legea nr. 197/2007, în vigoare de la 16 iulie 2007)
z1) completarea necorespunzătoare a autorizaţiilor de vânătoare;
z2) nereturnarea în termen a autorizaţiilor de vânătoare de către titularii acestora.
    (literele z1) şi z2) introduse prin art. I pct. 37 din
Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)
z3) accesul cu arma de vânătoare în zona strict protejată şi în zona - tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării»;
z4) vânătoarea pe suprafeţele din intravilan, în zona strict protejată şi în zona - tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării».
    (literele z3) şi z4) introduse prin art. II pct. 9 din
O.U.G. nr. 154/2008, în vigoare de la 25 noiembrie 2008)

 

Art. 391.

 

|[(1) Prin excepţie de la prevederile art. 39 lit. g), u) şi w), în interesul protejării faunei şi florei sălbatice, al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din ariile naturale protejate cuprinse în fonduri cinegetice, recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică şi a câinilor fără stăpân se realizează de gestionarul fondului cinegetic respectiv, cu acordul administratorului, la solicitarea administraţiei ariei naturale protejate, avizată de consiliul ştiinţific al acesteia. (text în vigoare până la 25 noiembrie 2008)]|

 

[{*}] (1) Prin excepţie de la prevederile art. 39 lit. g), u), w), în interesul protejării faunei şi florei sălbatice, al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătăţii şi securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din ariile naturale protejate cuprinse în fonduri cinegetice, recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică admise la vânătoare şi a câinilor fără stăpân se realizează, în condiţiile legii, de gestionarul fondului cinegetic respectiv, cu acordul administratorului, la solicitarea administraţiei ariei naturale protejate, avizată de consiliul ştiinţific al acesteia. (alineat modificat prin art. II pct. 10 din O.U.G. nr. 154/2008, în vigoare de la 25 noiembrie 2008)
(2) Exemplarele recoltate în condiţiile alin. (1) se valorifică de gestionari potrivit legii şi reprezintă baza de calcul al tarifului de gestionare a faunei cinegetice.
    (articol introdus prin art. I pct. 38 din
Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)

Art. 40. - (1) Vânatul sau exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic dobândite în condiţiile prezentei legi se valorifică, după caz, de gestionar, consiliul local sau administraţia ariei naturale protejate.
(2) Sumele rezultate din valorificarea prevăzută la alin. (1) de către consiliile locale sau de către administraţiile ariilor protejate se fac venit la bugetul de stat.
(3) Vânatul rezultat în urma unor acţiuni ilegale, precum şi exemplarele din fauna de interes cinegetic găsite moarte aparţin, după caz:

 

a) gestionarului, dacă acestea sunt găsite pe fonduri cinegeticex)şi se încadrează în cota de recoltă aprobată;
b) statului, dacă acestea sunt găsite pe suprafeţe situate în perimetrul construit sau împrejmuit din intravilanul localităţilor sau în arii protejate, neincluse în fondurile cinegetice
x), sau dacă cota de recoltă a fost realizată pentru cele din fondurile cinegeticex).

 

(4) Exemplarele care se regăsesc în situaţia prevăzută la alin. (3) lit. a) diminuează cota de recoltă în mod corespunzător.
(5) Coarnele lepădate de cervide, găsite pe fondurile cinegetice
x), aparţin gestionarilor.

CAPITOLUL V
Răspunderi şi sancţiuni

Art. 41. - Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea contravenţională, civilă sau penală, după caz.

Art. 42. - (1) Constituie infracţiune de braconaj şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani sau cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei:

|[a) vânătoarea fără permis şi fără autorizaţie de vânătoare legală; (text original în vigoare până la 16 iulie 2007) ]|

[{*}] a) vânătoarea fără permis de vânătoare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 32; (literă modificată prin art. unic pct. 8 din Legea nr. 197/2007, în vigoare de la 16 iulie 2007)
a1) vânătoarea fără autorizaţie de vânătoare legală; (literă introdusă prin art. unic pct. 9 din
Legea nr. 197/2007, în vigoare de la 16 iulie 2007)
b) vânătoarea prin folosirea ogarilor sau a metişilor de ogari;
c) emiterea de autorizaţii de vânătoare prin care se depăşeşte cota de recoltă aprobată pentru fiecare gestionar;
d) vânarea speciilor de vânat strict protejate în alte condiţii decât cele legale;

|[e) vânătoarea în zonele de conservare specială ale parcurilor naturale; (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

[{*}] e) vânătoarea în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din celelalte arii naturale protejate altfel decât în condiţiile art. 391; (literă modificată prin art. I pct. 39 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)

|[f) vânătoarea în rezervaţiile de tip faunistic a speciilor care fac obiectul protecţiei în aria naturală protejată; (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

[{*}] f) vânătoarea în intravilan, în zona strict protejată şi în zona tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» altfel decât în condiţiile art. 34; (literă modificată prin art. I pct. 39 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)

|[g) vânătoarea în ariile de protecţie specială avifaunistică şi în ariile speciale de conservare constituite în baza directivelor Uniunii Europene, precum şi în celelalte arii naturale protejate de interes naţional, altele decât cele aflate în categoriile pe suprafeţele cărora nu se constituie fonduri de vânătoare, fără respectarea tuturor prevederilor referitoare la vânătoare, cuprinse în planurile de management şi/sau în regulamentele acestora; (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|
|[g) vânătoarea păsărilor migratoare de apă în ariile de protecţie specială avifaunistică şi a speciilor care fac obiectul protecţiei în ariile speciale de conservare constituite în baza prevederilor directivelor Uniunii Europene, cuprinse în fondurile cinegetice, fără respectarea prevederilor referitoare la vânătoare, cuprinse în planurile de management şi/sau în regulamentele acestora; (literă modificată prin art. I pct. 39 din
Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 25 noiembrie 2008)]|

[{*}] g) vânătoarea păsărilor migratoare de apă în ariile de protecţie specială avifaunistică şi a speciilor care fac obiectul protecţiei în ariile speciale de conservare, precum şi vânătoarea în suprafeţele celorlalte arii naturale protejate, cuprinse în fondurile cinegetice, fără respectarea prevederilor referitoare la vânătoare, din planurile de management cinegetic, din planurile de management ale ariilor naturale protejate; (literă modificată prin art. II pct. 11 din O.U.G. nr. 154/2008, în vigoare de la 25 noiembrie 2008)
h) urmărirea vânatului rănit pe alt fond cinegetic
x), fără acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond, cu arma de vânătoare, în afara căilor de comunicaţie;
i) vânătoarea pe alt fond cinegetic
x)decât cel pe care vânătorul este autorizat să vâneze;

|[j) vânarea în afara perioadelor în care este permisă vânătoarea la specia respectivă, conform anexelor nr. 1 şi 2; (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

[{*}] j) vânarea în afara perioadelor legale de vânătoare la specia respectivă, conform anexei nr. 1 şi prevederilor art. 36 sau aprobării date pentru speciile din anexa nr. 2; (literă modificată prin art. I pct. 39 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)
k) vânătoarea prin utilizarea pe timp de noapte a autovehiculelor sau a dispozitivelor care permit ochirea şi tragerea pe întuneric;

|[l) vânătoarea din elicopter, precum şi din ambarcaţiuni cu motor în mişcare; (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

[{*}] l) vânarea mamiferelor prin utilizarea capcanelor neautorizate; (literă modificată prin art. I pct. 39 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)
m) vânătoarea prin utilizarea substanţelor chimice toxice folosite în combaterea dăunătorilor vegetali şi animali ai culturilor agricole şi/sau silvice, ce provoacă intoxicarea sau moartea faunei de interes cinegetic;

|[n) vânarea urşilor la nadă şi/sau la bârlog, fără aprobarea administratorului şi a autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului; (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

[{*}] n) vânarea urşilor la nadă şi/sau la bârlog; (literă modificată prin art. I pct. 39 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)
o) vânarea puilor nezburători ai păsărilor de interes cinegetic;

|[p) vânătoarea cu exemplare de şoimi, altfel decât prevede legea specială; (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

[{*}] p) vânătoarea cu exemplare de păsări de pradă, cu arcuri şi cu arbalete; (literă modificată prin art. I pct. 39 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)

|[q) vânătoarea prin utilizarea curentului electric, a explozibililor, a otrăvurilor, a narcoticelor, a aparaturii electronice capabile să ucidă, a laţurilor, precum şi a oricăror alte capcane neautorizate, a armelor, altfel decât ţinute în mână, şi a altor arme decât cele autorizate sau omologate, după caz, pentru vânătoare în România. (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

[{*}] q) vânătoarea prin utilizarea armelor altfel decât ţinute în mână, a armelor la care percuţia cartuşului se realizează pe ramă ori/şi a altor arme decât cele autorizate sau omologate, după caz, pentru vânătoare în România; (literă modificată prin art. I pct. 39 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani, dacă au fost săvârşite:

a) de două sau mai multe persoane împreună;
b) de o persoană cu atribuţii de serviciu sau atribuţii publice în domeniul vânătorii, precum şi de reprezentanţii persoanelor juridice care au în obiectul de activitate ocrotirea vânatului sau vânătoarea;

|[c) în rezervaţii cinegetice; (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|
|[c) vânătoarea practicată cu arme de foc şi capcane neautorizate în afara fondurilor cinegetice; (literă modificată prin art. I pct. 40 din
Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 25 noiembrie 2008)]|

[{*}] c) recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică strict protejate de pe suprafeţele din intravilan, din zona strict protejată şi din zona - tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», altfel decât în condiţiile derogărilor stabilite conform legii; (literă modificată prin art. II pct. 12 din O.U.G. nr. 154/2008, în vigoare de la 25 noiembrie 2008)

|[d) vânătoarea de la apusul până la răsăritul soarelui, cu excepţia speciilor de vânat la care vânătoarea este permisă în acest interval, conform reglementărilor privind organizarea şi practicarea vânătorii. (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

[{*}] d) vânătoarea pe timp de noapte, cu excepţia speciilor la care vânătoarea este permisă în acest interval, conform reglementărilor privind organizarea şi practicarea vânătorii. (literă modificată prin art. I pct. 40 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)

    (text în vigoare până la 1 februarie 2014)
Art. 42. - (1) Constituie infracţiune de braconaj şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă:

a) vânătoarea fără permis de vânătoare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 32;
b) vânătoarea fără autorizaţie de vânătoare legală;
c) vânătoarea prin folosirea ogarilor sau a metişilor de ogari;
d) emiterea de autorizaţii de vânătoare prin care se depăşeşte cota de recoltă aprobată pentru fiecare gestionar;
e) vânarea speciilor de vânat strict protejate în alte condiţii decât cele legale;
f) vânătoarea în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din celelalte arii naturale protejate, altfel decât în condiţiile art. 391;
g) vânătoarea în intravilan, în zona strict protejată şi în zona - tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», altfel decât în condiţiile art. 34;
h) vânătoarea păsărilor migratoare de apă în ariile de protecţie specială avifaunistică şi a speciilor care fac obiectul protecţiei în ariile speciale de conservare, precum şi vânătoarea în suprafeţele celorlalte arii naturale protejate, cuprinse în fondurile cinegetice, fără respectarea prevederilor referitoare la vânătoare, din planurile de management cinegetic, din planurile de management ale ariilor naturale protejate;
i) urmărirea vânatului rănit pe alt fond de vânătoare, fără acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond, cu arma de vânătoare, în afara căilor de comunicaţie;
j) vânătoarea pe alt fond de vânătoare decât cel pe care vânătorul este autorizat să vâneze;
k) vânarea în afara perioadelor legale de vânătoare la specia respectivă, conform anexei nr. 1 şi prevederilor art. 36 sau aprobării date pentru speciile din anexa nr. 2;
l) vânătoarea prin utilizarea pe timp de noapte a autovehiculelor sau a dispozitivelor care permit ochirea şi tragerea pe întuneric;
m) vânarea mamiferelor prin utilizarea capcanelor neautorizate;
n) vânătoarea prin utilizarea substanţelor chimice toxice folosite în combaterea dăunătorilor vegetali şi animali ai culturilor agricole şi/sau silvice, ce provoacă intoxicarea ori moartea faunei de interes cinegetic;
o) vânarea urşilor la nadă şi/sau la bârlog;
p) vânarea puilor nezburători ai păsărilor de interes cinegetic;
q) vânătoarea cu exemplare de păsări de pradă, cu arcuri şi cu arbalete;
r) vânătoarea prin utilizarea armelor altfel decât ţinute în mână, a armelor la care percuţia cartuşului se realizează pe ramă ori/şi a altor arme decât cele autorizate sau omologate, după caz, pentru vânătoare în România.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 ani, dacă au fost săvârşite:

a) de o persoană cu atribuţii de serviciu în domeniul vânătorii, precum şi de reprezentanţii persoanelor juridice care au în obiectul de activitate ocrotirea vânatului sau vânătoarea;
b) recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică strict protejate de pe suprafeţele din intravilan, din zona strict protejată şi din zona - tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», altfel decât în condiţiile derogărilor stabilite conform legii;
c) vânătoarea pe timp de noapte, cu excepţia speciilor la care vânătoarea este permisă în acest interval, conform reglementărilor privind organizarea şi practicarea vânătorii.

    (articol modificat prin art. 188 pct. 1 din Legea nr. 187/2012 - publicată la 12 noiembrie 2012, în vigoare de la 1 februarie 2014)

|[Art. 43. - Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei accesul cu arma, chiar şi purtată în toc, pe teritoriul rezervaţiilor ştiinţifice, al parcurilor naţionale, al siturilor patrimoniului natural universal, al zonelor umede de interes internaţional şi al zonelor de conservare specială din cadrul parcurilor naturale, în afara cazurilor în care există acordul scris al structurii de administrare a ariei naturale protejate. (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|
|[Art. 43. - Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei accesul nejustificat cu arma de vânătoare în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din celelalte arii naturale protejate, precum şi în zona strict protejată şi în zona tampon a Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», ale căror limite sunt vizibil delimitate, şi accesul altor membri vânători decât ai asociaţiilor locale de vânători, în zonele tampon, în parcurile naturale şi în ariile naturale protejate ale patrimoniului natural universal, cuprinse în fondurile cinegetice. (articol modificat prin art. I pct. 41 din
Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 25 noiembrie 2008)]|

[{*}] Art. 43. - (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea prevederilor art. 39 lit g) şi z3).
(2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei nerespectarea prevederilor art. 39 lit. u) şi z4).
    (articol modificat prin art. II pct. 13 din
O.U.G. nr. 154/2008, în vigoare de la 25 noiembrie 2008 până la 1 februarie 2014)
Art. 43. - (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă nerespectarea prevederilor art. 39 lit. g) şi z3).
(2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă nerespectarea prevederilor art. 39 lit. u).
    (articol modificat prin art. 188 pct. 2 din
Legea nr. 187/2012 - publicată la 12 noiembrie 2012, în vigoare de la 1 februarie 2014)

Art. 44. - Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei:

|[a) scoaterea din ţară a trofeelor medaliabile de vânat sau a faunei vii de interes cinegetic fără respectarea dispoziţiilor legale. Evaluarea trofeelor se face în conformitate cu reglementările Consiliului Internaţional al Vânătorii şi Conservării Vânatului (C.I.C.); (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

[{*}] a) scoaterea din ţară a trofeelor care pot fi medaliate de vânat sau a faunei vii de interes cinegetic, fără respectarea dispoziţiilor legale; (literă modificată prin art. I pct. 42 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)

|[b) transportul vânatului dobândit în condiţiile art. 42; (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

[{*}] b) transportul vânatului dobândit în condiţiile art. 42 sau găsit împuşcat ori tranşat în teren, comercializarea, naturalizarea şi orice operaţiuni privind vânatul sau părţi ori produse uşor identificabile provenite de la acesta, dobândite fără respectarea condiţiilor legii; (literă modificată prin art. I pct. 42 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)
c) eliberarea şi folosirea permiselor sau a autorizaţiilor de vânătoare în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 27-29 şi 31;

|[d) eliberarea de autorizaţii pentru vânătoare în rezervaţii cinegetice fără aprobarea administratorului. (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

[{*}] d) eliberarea de autorizaţii pentru vânătoare, în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege; (literă modificată prin art. I pct. 42 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)
e) împiedicarea, prin exercitarea de acte de violenţă, a desfăşurării activităţilor de vânătoare în condiţiile art. 4 alin. (2). (literă introdusă prin art. unic pct. 10 din
Legea nr. 197/2007, în vigoare de la 16 iulie 2007)

    (text în vigoare până la 1 februarie 2014)
Art. 44. - Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă:

a) scoaterea din ţară a trofeelor de vânat, care pot fi medaliate, sau a faunei vii de interes cinegetic, fără respectarea dispoziţiilor legale;
b) transportul vânatului găsit împuşcat ori tranşat în teren, comercializarea, naturalizarea şi orice operaţiuni privind vânatul sau părţi ori produse uşor identificabile provenite de la acesta, fără respectarea condiţiilor legii;
c) eliberarea sau folosirea permiselor sau a autorizaţiilor de vânătoare în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege;
d) împiedicarea, prin ameninţări sau violenţe, a desfăşurării activităţilor de vânătoare în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

    (articol modificat prin art. 188 pct. 3 din Legea nr. 187/2012 - publicată la 12 noiembrie 2012, în vigoare de la 1 februarie 2014)

Art. 441. - Complicitatea la acţiunile prevăzute la art. 42 - 44 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei. (articol introdus prin art. I pct. 43 din
Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 1 februarie 2014)
Art. 441. - Complicitatea la acţiunile prevăzute la art. 42 - 44 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei. (articol abrogat de la 1 februarie 2014 prin art. 188 pct. 4 din
Legea nr. 187/2012 - publicată la 12 noiembrie 2012)

|[Art. 45. - Fapta persoanei care are calitatea de reprezentare a gestionarului, prin care pricinuieşte pagube faunei de interes cinegetic pe care o gestionează, în sensul prevederilor art. 14 alin. (2) referitoare la noţiunea de prejudiciu, constituie infracţiune şi se pedepeşte cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei şi, ca pedeapsă complementară, anularea licenţei acordate conform prezentei legi. (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|
|[Art. 45. - Nemarcarea prin semne vizibile a limitelor zonelor cu protecţie strictă, a zonelor de protecţie integrală şi a zonelor tampon, de către administratorul ariei naturale protejate respective, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. (articol modificat prin art. I pct. 44 din
Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 25 noiembrie 2008)]|

[{*}] Art. 45. - Nemarcarea prin semne vizibile a limitelor zonelor cu protecţie strictă, a zonelor de protecţie integrală şi a zonelor tampon, de către administratorul ariei naturale protejate respective, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. (articol abrogat de la 25 noiembrie 2008 prin art. I pct. 14 din O.U.G. nr. 154/2008)

Art. 451. - Constatarea faptelor ce constituie infracţiune potrivit art. 42-44 se face, în afara organelor de urmărire penală, şi de către personalul salariat cu atribuţii de ocrotire a vânatului din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului şi gestionarilor fondurilor cinegetice
x), precum şi de un alt personal de specialitate împuternicit în acest scop de către conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. (articol introdus prin art. unic pct. 11 din Legea nr. 197/2007, în vigoare de la 16 iulie 2007)

Art. 46. - (1) Bunurile care au servit la săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art. 42-44, inclusiv mijloacele de transport, se confiscă.
(2) Trofeele de vânat şi vânatul care fac obiectul infracţiunilor prevăzute la art. 42-44 se confiscă.
(3) Bunurile prevăzute la alin. (1) se reţin de către agentul constatator în vederea confiscării şi se predau organelor de urmărire penală, iar vânatul şi trofeele de vânat prevăzute la alin. (2) se reţin şi se predau gestionarului fondului cinegetic
x), care le ţine la dispoziţia organelor de urmărire penală. (alineat introdus prin art. unic pct. 12 din Legea nr. 197/2007, în vigoare de la 16 iulie 2007)

Art. 461. - Faptele prevăzute la art. 42 - 45 prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni, indiferent de modul şi de mijloacele de săvârşire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce, precum şi de persoana şi de conduita făptuitorului. (articol introdus prin art. I pct. 45 din
Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 1 februarie 2014)
Art. 461. - Faptele prevăzute la art. 42 - 45 prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni, indiferent de modul şi de mijloacele de săvârşire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce, precum şi de persoana şi de conduita făptuitorului. (articol abrogat de la 1 februarie 2014 prin art. 188 pct. 4 din
Legea nr. 187/2012 - publicată la 12 noiembrie 2012)

Art. 47. - Permisul de vânătoare al celui care a săvârşit una dintre faptele prevăzute la art. 42 şi 43 se retrage şi se anulează, în condiţiile legii.

Art. 48. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

a) vânătoarea fără asigurare împotriva accidentelor, cu amendă de la 100 lei la 300 lei;

|[b) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. d), f), n), p) şi v) şi la art. 39 lit. ş), cu amendă de la 250 lei la 750 lei; (text original în vigoare până la 16 iulie 2007) ]|
|[b) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. d), f, n), p) şi v) şi la art. 39 lit. r), ş) şi z), cu amendă de la 250 lei la 750 lei; (literă modificată prin art. unic pct. 13 din
Legea nr. 197/2007, în vigoare de la 16 iulie 2007 până la 13 noiembrie 2008) ]|

[{*}] b) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. d), f), n), p) şi v) şi la art. 39 lit. b), d), ş), y), z1) şi z2), cu amendă de la 250 lei la 750 lei; (literă modificată prin art. I pct. 46 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)

|[c) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (2), art. 18, art. 23 alin. (1) lit. c), h), i), j), k), l) şi s) şi la art. 39 lit. h), k), m), p) şi t), cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei;
d) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (5), art. 23 alin. (1) lit. a), b), g), o), r), ş), t) şi w) şi la art. 39 lit. i), q), s), ţ), u) şi z), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;
e) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), art. 17 alin. (3), art. 21, art. 23 alin. (1) lit. e), q) şi ţ), art. 35 alin. (4), art. 38 alin. (1) şi la art. 39 lit. c) şi j), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.
    (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

[{*}] c) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (2), art. 18, art. 23 alin. (1) lit. c),h), i), j), k), l)şi s), precum şi la art. 39 lit. h), k), m) şi t), cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei;
d) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (5), art. 23 alin. (1) lit. a), b), g), r), ş), t) şi w), precum şi la art. 39 lit. i), ţ), u) şi z), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;
e) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), art. 17 alin. (1), (21), (22), (23), (3) şi (4), art. 19 alin. (21), art. 21, art. 23 alin. (1) lit. q), ţ) şi x), art. 35 alin. (4) şi la art. 39 lit. c), j) şi o), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.
    (literele c) - e) modificate prin art. I pct. 46 din
Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)

(2) În toate cazurile, permisul de vânătoare al celui care a săvârşit una dintre faptele prevăzute la alin. (1) va fi reţinut de către agentul constatator şi va fi transmis imediat unităţii care l-a emis.

Art. 49. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul salariat cu atribuţii de ocrotire a vânatului din cadrul persoanelor juridice care gestionează fonduri cinegetice
x), de personalul structurilor de administrare a ariilor naturale protejate, de alt personal de specialitate, împuternicit în acest scop de conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, precum şi de lucrătorii anume desemnaţi de Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Art. 50.

|[(1) Persoanele împuternicite să constate contravenţiile prevăzute la art. 48 sunt asimilate, în exercitarea atribuţiilor ce decurg din împuternicire, personalului care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice. (text original în vigoare până la 16 iulie 2007) ]|

[{*}] (1) Persoanele împuternicite să constate infracţiunile prevăzute la art. 42-44 şi contravenţiile prevăzute la art. 48 sunt asimilate, în exercitarea atribuţiilor ce decurg din împuternicire, personalului care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice. (alineat modificat prin art. unic pct. 14 din Legea nr. 197/2007, în vigoare de la 16 iulie 2007)

|[(2) Procesele-verbale încheiate de persoanele prevăzute la alin. (1) se trimit, în termen de maximum 5 zile, unităţii de care aparţine agentul constatator. (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

[{*}] (2) Procesul-verbal de constatare a contravenţiilor este un document tipizat al cărui model se stabileşte de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. (alineat modificat prin art. I pct. 47 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)

Art. 51. - (1) Cuantumul despăgubirilor pentru pagubele produse faunei cinegetice prin fapte ce constituie infracţiuni sau contravenţii, în sensul prezentei legi, se stabileşte potrivit
anexelor nr. 1 şi 2.
(2) În cazul în care daunele produse fondului cinegetic determină reducerea cotei de recoltă, despăgubirile se încasează de gestionarii fondurilor cinegetice
x), direct sau prin intermediul direcţiilor generale ale finanţelor publice.
(3) Despăgubirile încasate de gestionarii fondurilor cinegetice
x)sunt utilizate şi distribuite după cum urmează:

a) 75% se reţin de gestionarii care le încasează pentru gospodărirea vânatului;
b) 25% se achită de gestionarii care le încasează agenţilor constatatori.

(4) În cazul în care daunele produse faunei cinegetice nu determină reducerea cotei de recoltă, despăgubirile se încasează de administrator, prin intermediul structurilor teritoriale sau al direcţiilor generale ale finanţelor publice.
(5) Despăgubirile încasate de administrator sunt utilizate şi distribuite după cum urmează:

a) 75% se virează la bugetul de stat;
b) 25% se achită agenţilor constatatori. 

CAPITOLUL VI
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 52. - Animalele sălbatice din intravilanul localităţilor, din ariile protejate de tip faunistic, din grădinile zoologice, din centre de reabilitare, din sanctuare, cele deţinute sau folosite legal în scopuri artistice, precum şi cele din crescătoriile de vânat autorizate şi din complexurile de vânătoare nu sunt supuse dispoziţiilor prezentei legi.

Art. 53.

|[(1) Reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare se face în condiţiile prezentei legi, de către administrator, în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (text original în vigoare până la 16 iulie 2007) ]|

[{*}] (1) Reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri cinegeticex)se face în condiţiile prezentei legi de către administrator, în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (alineat modificat prin art. unic pct. 15 din Legea nr. 197/2007, în vigoare de la 16 iulie 2007)
(2) În situaţia în care, în urma reactualizării prevăzute la alin. (1), fondurile cinegetice
x)existente la intrarea în vigoare a prezentei legi îşi modifică limitele, fondul cinegeticx)se consideră nemodificat dacă, după reactualizare, în suprafaţa acestuia se regăsesc mai mult de 50% din suprafaţa fondului cinegeticx)existent anterior reactualizării.

Art. 54. - Studiile prevăzute la art. 17 alin. (2) vor fi întocmite de actualii gestionari, în maximum un an de la publicarea prezentei legi.

Art. 55. - Bunurile patrimoniale ale vechilor deţinători, existente pe fondurile cinegetice
x), se pot prelua, prin cumpărare, de noii deţinători, pe baza protocoalelor încheiate în acest scop, în condiţiile stabilite între părţi.

Art. 56.

|[(1) În scopul administrării şi gestionării fondului cinegetic într-o concepţie unitară, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură elaborează şi aprobă, cu avizul consultativ al Consiliului Naţional de Vânătoare, în condiţiile prezentei legi, regulamente, instrucţiuni şi reglementări tehnice. (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

[{*}] (1) În scopul administrării şi gestionării fondului cinegetic într-o concepţie unitară, administratorul elaborează şi aprobă, cu avizul Consiliului Naţional de Vânătoare, în limita prevederilor prezentei legi, regulamente, instrucţiuni şi reglementări tehnice. (alineat modificat prin art. I pct. 48 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)
(2) Actuala strategie cinegetică şi actualele regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice privind vânatul şi vânătoarea, emise în baza
Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rămân în vigoare până la revizuirea acestora în concordanţă cu reglementările internaţionale la care statul român este parte, dar nu mai târziu de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 57. - (1) Valorile de despăgubire sunt stabilite în euro şi se achită în lei, la cursul oficial de la data achitării.

|[(2) Pentru fapta prevăzută la art. 45, valoarea despăgubirilor se stabileşte pe cale civilă. (text original în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

[{*}] (2) Pentru fapta prevăzută la art. 14 alin. (2), valoarea despăgubirilor se stabileşte pe cale civilă. (alineat modificat prin art. I pct. 49 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)
(3) Valorile de despăgubire prevăzute în
anexele nr. 1 şi 2 sunt aplicabile în cazurile în care prin faptele săvârşite a fost diminuată, cantitativ sau calitativ, populaţia faunei de interes cinegetic din fondurile cinegeticex)în afara cotei de recoltă sau a fost diminuată populaţia faunei de interes cinegetic existentă în terenurile prevăzute ca excepţii la art. 1 lit. j).
(4) În cazurile în care prin fapte de braconaj a fost diminuată, cantitativ sau calitativ, populaţia faunei de interes cinegetic din fondurile cinegetice
x), prejudiciul produs diminuează cota de recoltă stabilită pentru specia/speciile respectivă/respective pentru fondul cinegeticx).
(5) Dacă prin fapte de braconaj a fost diminuată, cantitativ sau calitativ, populaţia faunei de interes cinegetic după realizarea integrală a cotei de recoltă pentru fondul cinegetic
x)unde a fost săvârşită fapta, prejudiciul este produs statului român şi pentru calculul despăgubirilor se aplică cuantumul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2.

Art. 58. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.
(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă
Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 17 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Contractele de gestionare a fondurilor cinegetice
x), existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile până la data încetării raporturilor contractuale.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
MIRON TUDOR MITREA

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU


Bucureşti, 9 noiembrie 2006.
Nr. 407.


NOTĂ:
    Reproducem mai jos art. II şi III din
O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010:

"Art. II. - Tarifele de gestionare prevăzute în contractele de gestionare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se actualizează, prin acte adiţionale, după cum urmează:

a) pentru fondurile cinegetice atribuite direct, tariful de gestionare va reprezenta valoarea rezultată din calculul realizat potrivit prevederilor art. 15 alin (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
b) pentru fondurile cinegetice atribuite prin licitaţie publică, tariful de gestionare reprezintă valoarea cea mai mare dintre valoarea reieşită din licitaţie şi valoarea rezultată din calculul realizat potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) din
Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. III. - Prevederile art. I pct. 12 se aplică începând cu sezonul de vânătoare 15 mai 2011 - 14 mai 2012."

 


SUMAR:

 • |[ANEXA Nr. 1 Fauna sălbatică de interes vânătoresc la care vânarea este permisă, perioadele de vânare şi cuantumul despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite (text original în vigoare până la 16 iulie 2007) ]|
  |[
  ANEXA Nr. 1 Fauna de interes vânătoresc la care vânarea este permisă, perioadele de vânare şi cuantumul despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite (anexă modificată prin art. unic pct. 16 din Legea nr. 197/2007, în vigoare de la 16 iulie 2007 până la 13 noiembrie 2008)]|

[{*}] ANEXA Nr. 1 Perioadele de vânare, valoarea de calcul al tarifului de gestionare şi valoarea de despăgubire în cazul unor fapte ilicite pentru speciile la care vânarea este permisă (titlul anexei modificat prin art. I pct. 50 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)

 • |[ANEXA Nr. 2 Fauna sălbatică de interes vânătoresc la care vânarea este interzisă, precum şi cuantumul despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite (text original în vigoare până la 16 iulie 2007) ]|
  |[
  ANEXA Nr. 2 Fauna sălbatică de interes vânătoresc la care vânarea este interzisă, precum şi cuantumul despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite (anexă modificată prin art. unic pct. 16 din Legea nr. 197/2007, în vigoare de la 16 iulie 2007 până la 13 noiembrie 2008)]|

[{*}] ANEXA Nr. 2 Valoarea de despăgubire în cazul unor fapte ilicite şi valoarea de calcul a tarifului de gestionare pentru speciile la care vânarea este interzisă (titlul anexei modificat prin art. I pct. 60 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)

 • ANEXA Nr. 3 Modul de calcul al tarifului de gestionare pentru fondurile cinegetice care se atribuie direct sau al tarifului de pornire la licitaţie pentru fondul cinegetic (anexă introdusă prin art. I pct. 14 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)


|[

ANEXA Nr. 1
(text original în vigoare până la 16 iulie 2007)

FAUNA SĂLBATICĂ
de interes vânătoresc la care vânarea este permisă, perioadele de vânare şi cuantumul despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite

Denumirea speciei

Perioada de vânare

Valoarea de despăgubire (în Euro) în perioada

Admisă

Interzisă

A. MAMIFERE

1. Bizamul (Ondatra zibethica)

1 septembrie - 15 aprilie

80

160

2. Capra neagră (Rupicapra rupicapra)
            - exemplar de trofeu
            - exemplar de selecţie

15 octombrie - 15 decembrie
1 septembrie - 15 decembrie

8 000
8 000

16 000
16 000

3. Căpriorul (Capreolus capreolus)
            - mascul
            - femelă

15 mai - 15 octombrie
1 septembrie - 15 februarie

2 500
2 000

5 000
4 000

4. Cerbul comun (Cervus elaphus)
            - mascul de trofeu
            - mascul de selecţie
            - femelă şi viţel

10 septembrie - 15 noiembrie
1 septembrie- 15 decembrie
1 septembrie - 15 februarie

6 000
6 000
4 000

12 000
12 000
8 000

5. Cerbul lopătar (Dama dama)
            - mascul de trofeu
            - mascul de selecţie
            - femelă şi viţel

10 octombrie - 1 decembrie
1 septembrie -15 decembrie
1 septembrie - 15 februarie

3 000
3 000
2 000

6 000
6 000
4 000

6. Câinele enot (Nyctereutes prociynoides)

15 septembrie - 31 martie

60

120

7. Dihonii comun (Putorius sp.)

15 septembrie - 31 martie

30

60

8. Hermelina(Mustela erminea)

15 septembrie - 31 martie

30

60

9 Iepurele de cămp (Lepus europaeus)

1 noiembrie - 31 ianuarie

150

300

10. Iepurele de vizuină (Oryctolagus cuniculus)

1 noiembrie - 31 ianuarie

100

400

11. Jderul (Martes sp.)

15 septembrie - 31 martie

200

400

12. Marmota (Marmota marmota)

15 septembrie - 31 octombrie

300

600

13. Mistreţul (Sus scrofa)

1 august - 15 februarie

1 000

2 000

14. Muflonul (Ovis aries musimon)

15 septembrie - 15 decembrie

4 000

8 000

15. Nevăstuica(Mustela nivalis)

15 septembrie - 31 martie

100

200

16. Şacalul(Canis aureus)

1 iulie - 31 martie

80

160

17. Viezurele (Meles meles)

1 august - 31 martie

100

200

18. Vulpea (Vulpes vulpes)

Tot anul

50

-

B. PĂSĂRI

1. Becaţina comună(Gallinago gallinago)

15 septembrie - 28 februarie

55

135

2. Cioara grivă (Corvus corone cornix)

Tot anul

10

-

3. Cioara de semănătură(Cornus frugilegus)

15 august - 15 martie

10

70

4. Cocoşar (Turdus pilaris)

1 septembrie - 28 februarie

27

75

5. Cocoşul-de-munte (Tetrao urogallus)

15 aprilie - 14 mai

1350

2700

6. Cormoranul mare(Phalacrocorax carbo)

1 septembrie - 28 februarie

80

270

7. Coţofana(Pica pica)

Tot anul

10

-

8. Fazanul (Phasianus colchicus)

1 octombrie - 15 martie

35

70

9. Ferestraşul mare(Mergus merganser)

1 septembrie - 28 februarie

135

400

10. Ferestraşul moţat (Mergus serrator)

1 septembrie - 28 februarie

135

400

11. Gaiţa (Garrulus glandarius)

1 septembrie - 28 februarie

27

135

12. Găinuşa de baltă(Gallinula chloropus)

1 septembrie - 28 februarie

27

50

13. Gâscă de vară (Anser anser rubrirostris)

1 septembrie - 28 februarie

55

275

14. Gârliţa mare (Anser albifrons)

1 septembrie- 28 februarie

55

275

15. Graurul(Sturnus vulgaris)

1 septembrie - 28 februarie

15

55

16. Guguştiucul (Streptopelia decaocto)

1 septembrie - 28 februarie

27

80

17. Lişita (Fulica atra)

1 septembrie - 28 februarie

27

110

18. Porumbelul gulerat(Columba palumbus)

1 septembrie - 28 februarie

27

80

19. Porumbelul de scorbură (Columba oenas)

1 septembrie - 28 februarie

55

140

20. Potârnichea (Perdix perdix)

15 septembrie -31 decembrie

55

220

21. Prepeliţa(Coturnix coturnix)

15 august - 31 decembrie

27

80

22. Raţa mare (Anas platyrhynchos)

1 septembrie - 28 februarie

55

110

23. Raţa mică (Anas crecca)

1 septembrie - 28 februarie

55

110

24. Raţa fluierătoare (Anas penelope)

1 septembrie - 28 februarie

55

110

25. Raţa cu cap castaniu (Aythya ferina)

1 septembrie - 28 februarie

55

110

26. Raţa moţată (Aythya fuligula)

1 septembrie - 28 februarie

55

110

27. Raţa sunătoare (Bucephala clangula)

1 septembrie - 28 februarie

55

110

28. Raţa lingurar(Anas clypeata)

1 septembrie - 28 februarie

55

110

29. Raţa suliţar (Anas acuta)

1 septembrie - 28 februarie

65

130

30. Raţa cârâitoare (Anas querquedula)

1 septembrie - 28 februarie

65

130

31. Raţa cu cap negru (Aythya marila)

1 septembrie - 28 februarie

65

130

32. Sitarul de pădure (Scolopax rusticola)

15 septembrie - 15 aprilie

55

110

33. Sitarul de mal(Limosa limosa)

1 septembrie - 28 februarie

25

30

34. Stăncuta (Corvus monedula)

15 iulie - 15 martie

27

75

35. Sturzul de vâsc (Turdus viscivorus)

1 septembrie - 28 februarie

27

75

36. Sturzul cântător (Turdus philomelos)

1 septembrie - 28 februarie

27

75

37. Sturzul viilor (Turdus iliacus)

1 septembrie - 28 februarie

27

75

38. Turturica(Streptopelia turtur)

1 septembrie - 28 februarie

27

75

    (text original în vigoare până la 16 iulie 2007) ]|

[{*}]

ANEXA Nr. 1
(anexă modificată prin art. unic pct. 16 din Legea nr. 197/2007, în vigoare de la 16 iulie 2007)

|[

FAUNA
de interes vânătoresc la care vânarea este permisă, perioadele de vânare şi cuantumul despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite

(text în vigoare până la 13 noiembrie 2008)

]|

[{*}]

Perioadele de vânare, valoarea de calcul al tarifului de gestionare şi valoarea de despăgubire în cazul unor fapte ilicite pentru speciile la care vânarea este permisă
(titlu modificat prin art. I pct. 50 din
Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)

 

|[

Denumirea speciei

Perioada de vânătoare

Valoarea de calcul al tarifului de gestionare
(în euro)

Valoarea de despăgubire (în euro) în perioada

admisă

interzisă

A. Mamifere

 

 

 

 

1. Bizamul (Ondatra zibethica)

1 sept. -15 apr.

5

80

160

2. Capra neagră (Rupicapra rupicapra)

 

 

 

 

- exemplar de trofeu

15 oct. - 15 dec.

2.000

8.000

16.000

- exemplar de selecţie

1 sept. - 15 dec.

2.000

8.000

16.000

3. Căpriorul (Capreolus capreolus)

 

 

 

 

- mascul

15 mai - 15 oct.

500

2.500

5.000

- femelă

1 sept. - 15 febr.

250

2.000

4.000

    (text în vigoare până la 3 decembrie 2010) ]|

[{*}]

Denumirea speciei

Perioada de vânătoare

Valoarea de despăgubire (în euro) în perioada

A. Mamifere

 

admisă

interzisă

1. Bizamul (Ondatra zibethica)

1 sept. -15 apr.

80

160

2. Capra neagră (Rupicapra rupicapra)

     

- exemplar de trofeu

15 oct. - 15 dec.

8.000

16.000

- exemplar de selecţie

1 sept. - 15 dec.

8.000

16.000

3. Căpriorul (Capreolus capreolus)

     

- mascul

15 mai - 15 oct.

2.500

5.000

- femelă

1 sept. - 15 febr.

2.000

4.000

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[

4. Cerbul comun (Cervus elaphus)

 

 

 

 

- mascul de trofeu

10 sept. - 15 nov.

3.000

6.000

12.000

- mascul de selecţie

1 sept. - 15 dec.

3.000

6.000

12.000

- femelă şi viţel

1 sept. - 15 febr.

1.500

4.000

8.000

    (text în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|
|[

4. Cerbul comun (Cervus elaphus)

 

 

 

 

- mascul trofeu

10 septembrie - 15 noiembrie

3.000

6.000

12.000

- mascul selecţie

1 septembrie- 15 noiembrie

3.000

6.000

12.000

- femelă şi viţei

1 septembrie - 15 februarie

3.000

6.000

12.000

    (punct modificat prin art. I pct. 51 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 3 decembrie 2010)]|

[{*}]

4. Cerbul comun (Cervus elaphus)

 

 

 

- mascul de trofeu

10 septembrie - 15 noiembrie

6.000

12.000

- mascul de selecţie

1 septembrie - 31 decembrie

6.000

12.000

- femelă şi viţel

1 septembrie - 15 februarie

6.000

12.000

    (punct modificat prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[

5. Cerbul lopătar (Dama dama)

 

 

 

 

- mascul de trofeu

10 oct. - 1 dec.

600

3.000

6.000

- mascul de selecţie

1 sept. - 15 dec.

600

3.000

6.000

- femelă şi viţel

1 sept. - 15 febr.

250

2.000

4.000

    (text în vigoare până la 3 decembrie 2010) ]|

[{*}]

5. Cerbul lopătar (Dama dama)

     

- mascul de trofeu

10 oct. - 1 dec.

3.000

6.000

- mascul de selecţie

1 sept. - 15 dec.

3.000

6.000

- femelă şi viţel

1 sept. - 15 febr.

2.000

4.000

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[

6. Câinele enot (Nyctereutes praciynoides)

15 sept. - 31 mart.

10

60

120

7. Dihorul comun (Puturius sp.)

15 sept. - 31 mart.

5

30

60

    (text în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|
|[

6. Câinele enot
(Nyctereutes procyonoides)

15 septembrie - 31 martie

10

60

120

7. Dihorul comun (Putorius putorius)

15 septembrie - 31 martie

5

30

60

    (punctele 6 şi 7 modificate prin art. I pct. 51 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 3 decembrie 2010)]|

[{*}]

6. Câinele enot
(Nyctereutes procyonoides)

15 septembrie - 31 martie

60

120

7. Dihorul comun (Putorius putorius)

15 septembrie - 31 martie

30

60

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[

8. Hermelina (Mustela erminea)

15 sept. - 31 mart.

5

30

60

    (text în vigoare până la 3 decembrie 2010) ]|

[{*}]

8. Hermelina (Mustela erminea)

15 sept. - 31 mart.

30

60

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[

9. Iepurele de câmp (Lepus europaeus)

1 nov. - 31 ian.

25

150

300

10. Iepurele de vizuină (Oryctolagus cuniculus)

1 nov. - 31 ian.

20

100

400

    (text în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|
|[

9. Iepurele-de-câmp (Lepus europaeus)

1 noiembrie - 31 ianuarie

25

150

300

10. Iepurele-de-vizuină (Oryctolagus cuniculus)

1 noiembrie - 31 ianuarie

20

100

400

    (punctele 9 şi 10 modificate prin art. I pct. 51 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 3 decembrie 2010)]|

[{*}]

9. Iepurele-de-câmp (Lepus europaeus)

1 noiembrie - 31 ianuarie

150

300

10. Iepurele-de-vizuină (Oryctolagus cuniculus)

1 noiembrie - 31 ianuarie

100

400

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[

11. Jderul (Martes sp.)

15 sept. - 31 mart.

20

200

400

12. Marmota (Marmota marmota)

15 sept. - 31 oct.

200

300

600

13. Mistreţul (Sus scrofa)

1 aug. - 15 febr.

250

1.000

2.000

14. Muflonul (Ovis aries musimon)

15 sept. - 15 dec.

1.000

4.000

8.000

15. Nevăstuica (Mustela nivalis)

15 sept. - 31 mart.

5

100

200

    (text în vigoare până la 3 decembrie 2010) ]|

[{*}]

11. Jderul (Martes sp.)

15 sept. - 31 mart.

200

400

12. Marmota (Marmota marmota)

15 sept. - 31 oct.

300

600

13. Mistreţul (Sus scrofa)

1 aug. - 15 febr.

1.000

2.000

14. Muflonul (Ovis aries musimon)

15 sept. - 15 dec.

4.000

8.000

15. Nevăstuica (Mustela nivalis)

15 sept. - 31 mart.

100

200

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[

16. Şacalul (Canis aureus)

tot anul

5

80

160

    (text în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|
|[

16. Şacalul (Canis aureus)

15 mai - 31 martie

5

80

160

    (punct modificat prin art. I pct. 51 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 3 decembrie 2010)]|

[{*}]

16. Şacalul (Canis aureus)

15 mai - 31 martie

80

160

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[

17. Viezurele (Meles meles)

1 aug. - 31 mart.

10

100

200

18. Vulpea (Vulpes vulpes)

tot anul

-

50

-

B. Păsări

 

 

 

 

    (text în vigoare până la 3 decembrie 2010) ]|

[{*}]

17. Viezurele (Meles meles)

1 aug. - 31 mart.

100

200

18. Vulpea (Vulpes vulpes)

tot anul

50

-

B. Păsări

 

 

 

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[

1. Becaţina comună (Gallinago gallinago)

1 sept. - 28 febr.

10

55

135

    (text în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|
|[

1. Becaţina comună (Gallinago gallinago)

1 sept. - 28 febr.

10

55

135


    (punct abrogat de la 13 noiembrie 2008 prin art. I pct. 59 din
Legea nr. 215/2008)]|
|[

1. Becaţina comună (Gallinago gallinago)

1 sept. - 28 febr.

10

55

135

    (punct modificat prin art. II pct. 15 din O.U.G. nr. 154/2008, în vigoare de la 25 noiembrie 2008 până la 3 decembrie 2010)]|

[{*}]

1. Becaţina comună (Gallinago gallinago)

1 sept. - 28 febr.

55

135

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[

11. Becaţina mică (Lymnocryptes minimus)

1 septembrie - 28 februarie

10

55

135

    (punct introdus prin art. I pct. 53 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 3 decembrie 2010)]|

[{*}]

11. Becaţina mică (Lymnocryptes minimus)

1 septembrie - 28 februarie

55

135

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[

2. Cioara grivă (Corvus corone cornix)

tot anul

-

-

10

    (text în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|
|[

2. Cioara grivă (Corvus corone cornix)

1 iunie - 31 martie

-

10

20

    (punct modificat prin art. I pct. 52 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008)]|

[{*}]

2. Cioara grivă (Corvus corone cornix)

1 iunie - 31 martie

10

20

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[

21. Cioara grivă sudică (Corvus corone sardonius)

1 iunie - 31 martie

-

10

20

    (punct introdus prin art. I pct. 54 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 3 decembrie 2010)]|

[{*}]

21. Cioara grivă sudică (Corvus corone sardonius)

1 iunie - 31 martie

10

20

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[

3. Cioara de semănătură (Cornus frugilegus)

15 aug. - 15 mart.

-

10

70

    (text în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|
|[

3. Cioara-de-semănătură (Corvus frugilegus)

1 iunie - 31 martie

-

10

70


    (punct modificat prin art. I pct. 52 din
Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 13 mai 2010) ]|
|[

"3. Cioara - de - semănătură (Corvus frugilegus)

15 august - 15 martie

-

10

70"

    (punct modificat prin art. unic din Legea nr. 80/2010, în vigoare de la 13 mai 2010 până la 3 decembrie 2010) ]|
|[

3. Cioara - de - semănătură (Corvus frugilegus)

15 august - 15 martie

10

70

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010 până la 15 mai 2010) ]|

[{*}]

3. Cioara - de - semănătură (Corvus frugilegus)

1 august - 31 ianuarie

10

70

    (punct modificat prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 102/2010 - publicată la 3 decembrie 2010, în vigoare de la 15 mai 2011)

|[

31. Cioara neagră (Corvus corone corone)

1 iunie - 31 martie

-

10

70

    (punct introdus prin art. I pct. 55 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 3 decembrie 2010)]|

[{*}]

31. Cioara neagră (Corvus corone corone)

1 iunie - 31 martie

10

70

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[

4. Ciocârlia de câmp (Alauda arvensis)

15 sept. - 15 nov.

1

20

30

    (text în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|
|[

4. Ciocârlia-de-câmp (Alauda arvensis)

15 septembrie - 15 noiembrie

1

20

30

    (punct modificat prin art. I pct. 52 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 3 decembrie 2010)]|

[{*}]

4. Ciocârlia-de-câmp (Alauda arvensis)

15 septembrie - 15 noiembrie

20

30

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[

5. Cocoşarul (Turdus pilaris)

1 sept. - 28 febr.

2

27

75

    (text în vigoare până la 3 decembrie 2010) ]|

[{*}]

5. Cocoşarul (Turdus pilaris)

1 sept. - 28 febr.

27

75

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[

6. Cocoşul-de-munte (Tetrao urogallus)

15 apr. - 15 mai

1.000

1.350

2.700

    (text în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|
|[

6. Cocoşul de munte (Tetrao urogallus) - mascul

20 aprilie - 10 mai

1.000

1.350

2.700

    (punct modificat prin art. I pct. 52 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 3 decembrie 2010)]|
|[

6. Cocoşul de munte (Tetrao urogallus) - mascul

20 aprilie - 10 mai

1.350

2.700

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010 până la 15 mai 2011) ]|

[{*}]

6. Cocoşul de munte (Tetrao urogallus)

Fără perioadă de vânătoare

-

2.700

    (punct modificat prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 102/2010 - publicată la 3 decembrie 2010, în vigoare de la 15 mai 2011)

|[

7. Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo)

1 sept. - 28 febr.

2

80

270

    (text în vigoare până la 25 noiembrie 2008)]|
|[

7. Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo)

1 sept. - 28 febr.

2

80

270

    (punct abrogat de la 25 noiembrie 2008 până la 3 decembrie 2010 prin art. I pct. 16 din O.U.G. nr. 154/2008)]|

[{*}]

7. Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo)

1 sept. - 28 febr.

80

270

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[

8. Coţofana (Pica pica)

tot anul

-

-

-


    (text în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|

|[

8. Coţofana (Pica pica)

1 iunie - 31 martie

-

10

20

    (punct modificat prin art. I pct. 52 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 3 decembrie 2010)]|

[{*}]

8. Coţofana (Pica pica)

1 iunie - 31 martie

10

20

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[

9. Fazanul (Phasianus colchicus)

1 oct. - 28 febr.

1

35

70

10. Gaiţa (Garrulus glandarius)

1 sept. - 28 febr.

-

27

135

11. Găinuşa-de-baltă (Gallinula chloropus)

1 sept. - 28 febr.

2

27

50

    (text în vigoare până la 3 decembrie 2010) ]|

[{*}]

9. Fazanul (Phasianus colchicus)

1 oct. - 28 febr.

35

70

10. Gaiţa (Garrulus glandarius)

1 sept. - 28 febr.

27

135

11. Găinuşa-de-baltă (Gallinula chloropus)

1 sept. - 28 febr.

27

50

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[

111. Gâsca-de-semănătură (Anser fabalis fabalis)

1 septembrie - 28 februarie

20

55

275

    (punct introdus prin art. I pct. 56 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 3 decembrie 2010)]|

[{*}]

111. Gâsca-de-semănătură (Anser fabalis fabalis)

1 septembrie - 28 februarie

55

275

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[

12. Gâsca de vară (Anser anser rubrirostris)

1 sept. - 28 febr.

20

55

275

    (text în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|
|[

12. Gâsca-de-vară (Anser anser rubrirostris)

1 septembrie - 28 februarie

20

55

275

    (punct modificat prin art. I pct. 52 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 3 decembrie 2010)]|
|[

12. Gâsca-de-vară (Anser anser rubrirostris)

1 septembrie - 28 februarie

55

275

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010 până la 15 mai 2011) ]|

[{*}]

12. Gâsca - de - vară (Anser anser rubrirostris)

1 septembrie - 20 ianuarie

55

275

    (punct modificat prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 102/2010 - publicată la 3 decembrie 2010, în vigoare de la 15 mai 2011)

|[

13. Gârliţa mare (Anser albifrons)

1 sept. - 28 febr.

20

55

275

    (text în vigoare până la 3 decembrie 2010) ]|
|[

13. Gârliţa mare (Anser albifrons)

1 sept. - 28 febr.

55

275

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010 până la 15 mai 2011) ]|

[{*}]

13. Gârliţa mare (Anser albifrons)

1 septembrie - 20 ianuarie

55

275

    (punct modificat prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 102/2010 - publicată la 3 decembrie 2010, în vigoare de la 15 mai 2011)

|[

14. Graurul (Sturnus vulgaris)

1 sept. - 28 febr.

2

15

55

    (text în vigoare până la 3 decembrie 2010) ]|

[{*}]

14. Graurul (Sturnus vulgaris)

1 sept. - 28 febr.

15

55

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[

141. Graurul dobrogean (Sturnus vulgaris balcanicus)

1 septembrie - 28 februarie

2

15

55

    (punct introdus prin art. I pct. 57 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 3 decembrie 2010)]|

[{*}]

141. Graurul dobrogean (Sturnus vulgaris balcanicus)

1 septembrie - 28 februarie

15

55

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[

15. Guguştiucul (Streptopelia decaocto)

15 aug. - 28 febr.

2

27

80

    (text original în vigoare până la 3 decembrie 2010) ]|
|[

15. Guguştiucul (Streptopelia decaocto)

15 aug. - 28 febr.

27

80

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010 până la 15 mai 2011) ]|

[{*}]

15. Guguştiucul (Streptopelia decaocto)

15 august - 15 februarie

27

80

    (punct modificat prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 102/2010 - publicată la 3 decembrie 2010, în vigoare de la 15 mai 2011)

|[

151. Ierunca (Bonasa bonasia)

15 septembrie - 15 decembrie

50

150

350

    (punct introdus prin art. I pct. 58 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 3 decembrie 2010)]|

[{*}]

151. Ierunca (Bonasa bonasia)

15 septembrie - 15 decembrie

150

350

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[

16. Lişiţa (Fulica atra)

1 sept. - 28 febr.

5

27

110

    (text original în vigoare până la 3 decembrie 2010) ]|
|[

16. Lişiţa (Fulica atra)

1 sept. - 28 febr.

27

110

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010 până la 15 mai 2011) ]|

[{*}]

16. Lişiţa (Fulica atra)

1 septembrie - 31 ianuarie

27

110

    (punct modificat prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 102/2010 - publicată la 3 decembrie 2010, în vigoare de la 15 mai 2011)

|[

17. Porumbelul gulerat (Columiba palumbus)

15 aug. - 28 sept.

2

27

80

18. Porumbelul de scorbură (Columba oenas)

15 aug. - 28 febr.

2

55

140

    (text în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|
|[

17. Porumbelul gulerat (Columba palumbus)

15 august - 28 februarie

2

27

80

18. Porumbelul-de-scorbură (Columba oenas)

15 august - 28 februarie

2

55

110

    (punctele 17 şi 18 modificate prin art. I pct. 52 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 3 decembrie 2010)]|

[{*}]

17. Porumbelul gulerat (Columba palumbus)

15 august - 28 februarie

27

80

18. Porumbelul-de-scorbură (Columba oenas)

15 august - 28 februarie

55

110

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[

19. Potârnichea (Perdix perdix)

15 sept. - 31 dec.

10

55

220

20. Prepeliţa (Coturnix coturnix)

15 aug. - 31 dec.

2

27

80

    (text în vigoare până la 3 decembrie 2010) ]|

[{*}]

19. Potârnichea (Perdix perdix)

15 sept. - 31 dec.

55

220

20. Prepeliţa (Coturnix coturnix)

15 aug. - 31 dec.

27

80

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[

21. Raţa mare (Anas platyrhynchos)

1 sept. - 28 febr.

10

55

110

    (text în vigoare până la 3 decembrie 2010) ]|
|[

21. Raţa mare (Anas platyrhynchos)

1 sept. - 28 febr.

55

110

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010 până la 15 mai 2011) ]|

[{*}]

21. Raţa mare (Anas platyrhynchos)

1 septembrie - 31 ianuarie

55

110

    (punct modificat prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 102/2010 - publicată la 3 decembrie 2010, în vigoare de la 15 mai 2011)

|[

22. Raţa mică (Anas crecca)

1 sept. - 28 febr.

10

55

110

23. Raţa fluierătoare (Anas penelope)

1 sept. - 28 febr.

10

55

110

    (text în vigoare până la 3 decembrie 2010) ]|

[{*}]

22. Raţa mică (Anas crecca)

1 sept. - 28 febr.

55

110

23. Raţa fluierătoare (Anas penelope)

1 sept. - 28 febr.

55

110

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[

24. Raţa cu cap castaniu (Aythya ferina)

1 sept.-28 febr.

10

55

110

25. Raţa moaţă (Aythya fuligula)

1 sept.-28 febr.

10

55

110

    (text în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|
|[

24. Raţa-cu-cap-castaniu (Aythya ferina)

1 septembrie - 28 februarie

10

55

110

25. Raţa moţată (Aythya fuligula)

1 septembrie - 28 februarie

10

55

110

    (punctele 24 şi 25 modificate prin art. I pct. 52 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 3 decembrie 2010)]|

[{*}]

24. Raţa-cu-cap-castaniu (Aythya ferina)

1 septembrie - 28 februarie

55

110

25. Raţa moţată (Aythya fuligula)

1 septembrie - 28 februarie

55

110

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[

26. Raţa pestriţă (Anas strepera)

1 sept.-28 febr.

10

55

110

    (text în vigoare până la 3 decembrie 2010) ]|

[{*}]

26. Raţa pestriţă (Anas strepera)

1 sept.-28 febr.

55

110

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[

27. Raţa sunătoare (Bucephala clangula)

1 sept.-28 febr.

10

55

110

    (text în vigoare până la 3 decembrie 2010) ]|
|[

27. Raţa sunătoare (Bucephala clangula)

1 sept.-28 febr.

55

110

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010 până la 15 mai 2011) ]|

[{*}]

27. Raţa sunătoare (Bucephala clangula)

1 septembrie - 31 ianuarie

55

110

    (punct modificat prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 102/2010 - publicată la 3 decembrie 2010, în vigoare de la 15 mai 2011)

|[

28. Raţa lingurar (Anas clypeata)

1 sept.-28 febr.

10

55

110

    (text în vigoare până la 3 decembrie 2010) ]|

[{*}]

28. Raţa lingurar (Anas clypeata)

1 sept.-28 febr.

55

110

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[

29. Raţa suliţar (Anas acuta)

1 sept.-28 febr.

10

65

130

    (text în vigoare până la 3 decembrie 2010) ]|
|[

29. Raţa suliţar (Anas acuta)

1 sept.-28 febr.

65

130

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010 până la 15 mai 2011) ]|

[{*}]

29. Raţa suliţar (Anas acuta)

1 septembrie - 31 ianuarie

65

130

    (punct modificat prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 102/2010 - publicată la 3 decembrie 2010, în vigoare de la 15 mai 2011)

|[

30. Raţa cârâitoare (Anas querquedula)

1 sept.-28 febr.

10

65

130

    (text în vigoare până la 3 decembrie 2010) ]|

[{*}]

30. Raţa cârâitoare (Anas querquedula)

1 sept.-28 febr.

65

130

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[

31. Raţa cu cap negru (Aytya marila)

1 sept.-28 febr.

10

65

130

32. Sitarul-de-pădure (Scolopax rusticola)

15 sept.-15 apr.

25

55

110

    (text în vigoare până la 13 noiembrie 2008)]|
|[

31. Raţa-cu-cap negru (Aythya marila)

1 septembrie - 28 februarie

10

65

130

32. Sitarul de pădure (Scalopax rusticola)

1 septembrie - 28 februarie

10

55

110

    (punctele 31 şi 32 modificat prin art. I pct. 52 din Legea nr. 215/2008, în vigoare de la 13 noiembrie 2008 până la 3 dcembrie 2010)]|

[{*}]

31. Raţa-cu-cap negru (Aythya marila)

1 septembrie - 28 februarie

65

130

32. Sitarul de pădure (Scalopax rusticola)

1 septembrie - 28 februarie

55

110

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[

33. Sitarul-de-mal (Limosa limosa)

1 sept.-28 febr.

10

25

30

    (text în până la 13 noiembrie 2008)]|
|[

33. Sitarul-de-mal (Limosa limosa)

1 sept.-28 febr.

10

25

30

    (punct abrogat de la 13 noiembrie 2008 până la 3 decembrie 2010 prin art. I pct. 59 din Legea nr. 215/2008)]|
|[

33. Sitarul-de-mal (Limosa limosa)

1 sept.-28 febr.

25

30

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010 până la 15 mai 2011) ]|

[{*}]

33. Stăncuţa (Corvus monedula)

15 iulie - 15 februarie

27

75

    (punct modificat prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 102/2010 - publicată la 3 decembrie 2010, în vigoare de la 15 mai 2011)

|[

34. Stăncuţa (Corvus monedula)

15 iul.-15 mart.

1

27

75

    (text în vigoare până la 3 decembrie 2010) ]|

[{*}]

34. Stăncuţa (Corvus monedula)

15 iul.-15 mart.

27

75

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)

|[

35. Sturzul-de-vâsc (Turdus viscivorus)

1 sept.-28 febr.

2

27

75

    (text în vigoare până la 3 decembrie 2010) ]|
|[

35. Sturzul-de-vâsc (Turdus viscivorus)

1 sept.-28 febr.

27

75

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010 până la 15 mai 2011) ]|

[{*}]

35. Sturzul - de - vâsc (Turdus viscivorus)

1 septembrie - 31 ianuarie

27

75

    (punct modificat prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 102/2010 - publicată la 3 decembrie 2010, în vigoare de la 15 mai 2011)

|[

36. Sturzul cântător (Turdus philomelos)

1 sept.-28 febr.

2

27

75

    (text în vigoare până la 3 decembrie 2010) ]|
|[

36. Sturzul cântător (Turdus philomelos)

1 sept.-28 febr.

27

75

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010 până la 15 mai 2011) ]|

[{*}]

36. Sturzul cântător (Turdus philomelos)

1 septembrie - 31 ianuarie

27

75

    (punct modificat prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 102/2010 - publicată la 3 decembrie 2010, în vigoare de la 15 mai 2011)

|[

37. Sturzul-viilor (Turdus iliacus)

1 sept.-28 febr.

2

27

75

38. Turturica (Streptopelia turtur)

15 aug.-28 febr.

2

27

75

    (text în vigoare până la 3 decembrie 2010) ]|

[{*}]

37. Sturzul-viilor (Turdus iliacus)

1 sept.-28 febr.

27

75

38. Turturica (Streptopelia turtur)

15 aug.-28 febr.

27

75

    (tabel modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 102/2010, în vigoare de la 3 decembrie 2010)
    (anexă modificată prin art. unic pct. 16 din
Legea nr. 197/2007, în vigoare de la 16 iulie 2007)

Informatii

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informații detaliate despre celelalte programe coofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.
Site realizat prin proiectul: Măsuri de îmbunătățire a managementului şi conştientizare publică în Parcul Național Defileul Jiului.