HG 1581/2005

HOTĂRÂRE nr. 1581 din 8 decembrie 2005 privind

instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi

zone

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 alin. (1) lit. b)

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

Se instituie regimul de arie naturală protejată şi se aprobă încadrarea în categoriile

de management corespunzătoare, pentru următoarele situri:

Nr.

crt.

Arie naturală protejată

Suprafaţa

(ha)

Judeţul Nr. aviz CMN

A. Parcuri naţionale

A.1. Defileul Jiului 11.127,00 Gorj, Hunedoara B, 1160/8.02.2005

B. Rezervaţii naturale

B.1. Complexul Geologic Racoşul de Jos 95,20 Braşov B, 1327/25.05.2005

B.2 Mlaştina Hergheliei 98,00 Constanţa B, 1400/18.07.2005

B.3. Muzeul Trovanţilor 1,10 Vâlcea B, 1125/5.04.2005

C. Arii de protecţie specială avifaunistică

C.1. Pădurea Ciuasului 3,00 Cluj B, 1243/5.04.2005

Art. 2

(1)Parcul Naţional Defileul Jiului se delimitează conform anexei nr. 1, secţiunea 1.

(2)Descrierea limitelor şi a suprafeţelor rezervaţiilor naturale şi a ariei de protecţie

specială avifaunistică este prevăzută în anexa nr. 2.

(3)Anexele nr. 1 şi 2 constituie bază pentru realizarea sistemului informaţional al

ariilor naturale protejate, secţiunea arii naturale protejate.

Art. 3

(1)Se aprobă zonarea interioară a Parcului Naţional Defileul Jiului din punct de

vedere al necesităţii de conservare a diversităţii biologice, prin delimitarea zonelor de

conservare specială, conform anexei nr. 1, secţiunea 1.

(2)În zonele de conservare specială, sunt excluse orice formă de exploatare sau

utilizare a resurselor naturale, precum şi orice formă de folosire a terenurilor,

incompatibilă cu scopul de protecţie şi/sau de conservare.

(3)În zonele de conservare specială, în afara perimetrelor rezervaţiilor ştiinţifice

cu regim strict de protecţie, se pot desfăşura următoarele activităţi:

a)de natură ştiinţifică şi educativă;

b)turismul controlat;

c)utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animalele

domestice proprietatea membrilor comunităţilor ce deţin păşuni în interiorul parcului,

pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele aprobate de administraţia

parcului, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună

prezente în zona de conservare specială;

d)localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;

e)intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii,

grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, în urma

aprobării de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi

autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului a planului de acţiune

provizoriu elaborat în acest scop de consiliul ştiinţific al parcului şi valabil până la

intrarea în vigoare a planului de management;

f)intervenţiile în scopul protecţiei şi menţinerii ecosistemelor naturale şi reabilitării

unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, la propunerea consiliului ştiinţific

al parcului, în urma aprobării de către autoritatea publică centrală care răspunde de

silvicultură şi autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului;

g)acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, în baza aprobării autorităţii

publice centrale care răspunde de silvicultură, autorităţii publice centrale care

răspunde de protecţia mediului şi autorităţii publice centrale care răspunde de ape, la

propunerea consiliului ştiinţific al parcului;

h)acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri şi de

monitorizare a acestora, cu avizul consiliului ştiinţific al parcului.

(4)În suprafeţele situate în afara zonelor de conservare specială se pot

desfăşura următoarele activităţi:

a)activităţile prevăzute la alin. (3);

b)activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile în limita capacităţii

productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum

recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante medicinale, cu respectarea

normativelor în vigoare. Acestea se pot desfăşura numai de către persoanele fizice şi

juridice care deţin terenuri în interiorul parcului sau de comunităţile locale, cu

aprobarea administraţiei parcului;

c)lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor tinere, lucrări de conservare şi lucrări

de igienizare;

d)aplicarea de tratamente intensive cu perioadă lungă de regenerare; în cazul

molidişurilor pure se permit şi tratamentul tăierilor rase în parchete mici sau în benzi

şi tratamentul tăierilor în crâng în salcâmete şi zăvoaie de plop şi salcie, pe suprafeţe

de maximum 1 ha;

e)orice alte activităţi aprobate de administraţia parcului şi de consiliul ştiinţific, care

nu pun în pericol conservarea patrimoniului natural al parcului;

f)orice alte activităţi aprobate de autoritatea publică centrală care răspunde de

protecţia mediului, cu avizul Academiei Române, prin ordin al ministrului.

(5)Prin planul de management al parcului naţional pot fi prevăzute şi alte activităţi

care pot fi desfăşurate în afara zonelor de conservare specială.

(6)Suprafaţa zonei de conservare specială prevăzută în proiectul planului de

management al parcului nu poate să fie micşorată şi/sau mărită cu mai mult de 5%

faţă de suprafaţa zonei de conservare specială aprobată prin prezenta hotărâre decât

în cazuri bine justificate, în baza unor studii de specialitate aprobate de autoritatea

publică centrală care răspunde de protecţia mediului şi autoritatea publică centrală

care răspunde de silvicultură.

Art. 4

(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri toţi deţinătorii de fond

forestier inclus în parcul naţional, în afara zonei de conservare specială, sunt obligaţi

să nu depăşească posibilitatea de produse principale rezultată în urma reîncadrării

arboretelor în tipurile funcţionale, conform prevederilor prezentei hotărâri, în cazul în

care amenajamentele silvice în vigoare prevăd alte tratamente, administratorii sau

deţinătorii de fond forestier sunt obligaţi să solicite derogări de la prevederile

amenajamentelor silvice conform procedurilor legale.

(2)Amenajamentele silvice ale unităţilor de producţie ce intră în componenţa

parcului naţional vor fi revizuite în mod obligatoriu în termen de un an de la data

intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dacă diferenţa dintre suprafaţa de fond

forestier din zona de conservare specială stabilită prin prezenta hotărâre şi suprafaţa

încadrată în tipul I funcţional conform amenajamentului silvic reprezintă mai mult de

20% din suprafaţa de fond forestier a unităţii de producţie respective.

(3)Cu ocazia lucrărilor de amenajare a fondului forestier, toate pădurile incluse în

parcul naţional se încadrează în grupa I funcţională, iar pădurile din zonele de

conservare specială se încadrează în categoriile funcţionale corespunzătoare tipului I

funcţional, conform normelor tehnice în vigoare pentru amenajarea pădurilor.

Art. 5

(1)Structura de administrare pentru Parcul Naţional Defileul Jiului se asigură în

termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, astfel:

a)în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului, în

limita bugetului alocat şi a numărului de personal aprobat conform cerinţelor anexei

nr. 1, secţiunea 3; sau

b)în coordonarea autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului, pe

bază de contract încheiat cu persoane juridice care probează capacitatea tehnică,

ştiinţifică, administrativă şi financiară necesară şi care asigură personalul prevăzut în

anexa nr. 1, secţiunea 3, conform procedurilor în vigoare.

(2)Termenul de depunere a solicitărilor în vederea încredinţării administrării Parcului

Naţional Defileul Jiului conform alin. (1) lit. b) este de 45 de zile calendaristice de la

data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6

Autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului susţine în limita

bugetului alocat activităţile structurilor aflate în subordinea sa. Realizarea unora

dintre activităţile cuprinse în planurile de management ale ariilor naturale protejate

încredinţate structurilor aflate în coordonare va fi finanţată prin Fondul pentru mediu,

în baza proiectelor eligibile.

Art. 7

În vederea dezvoltării ecoturismului, administratorii drumurilor publice vor amplasa

indicatoare rutiere pe drumurile pe care le administrează, pentru semnalizarea

adecvată a rutelor către parcul naţional, în termen de 12 luni de la data intrării în

vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 8

(1)Limitele Parcului Naţional Defileul Jiului vor fi materializate în teren de către

administraţia parcului, în termen de 18 luni de la încredinţarea administrării, prin

aplicarea semnelor distinctive stabilite şi utilizate de Comisia pentru Ocrotirea

Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române la distanţe cuprinse între 50 m şi

200 m.

(2)Limitele Parcului Naţional Defileul Jiului constituite prin prezenta hotărâre, în

format digital, ca vectori cu referinţă geografică, se pun la dispoziţie de către

autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului tuturor instituţiilor şi

persoanelor interesate, prin intermediul paginii web, în termen de o lună de la data

intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 9

Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura reprezentarea limitelor ariilor

naturale protejate constituite prin prezenta hotărâre, ale căror elemente de

identificare sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, în planurile de amenajare a

teritoriului şi de urbanism, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a

prezentei hotărâri.

Art. 10

(1)Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu administratorii ariilor

naturale protejate vor lua măsuri în vederea conservării patrimoniului arhitectonic

tradiţional local din ariile naturale protejate şi din vecinătatea acestora, prin

elaborarea de proiecte-tip pentru construcţii care să conţină elemente de arhitectură

tradiţională locală.

(2)Prin vecinătatea unei arii protejate se înţelege întregul teritoriu administrativ al

localităţilor pe raza cărora se găseşte aria naturală protejată.

Art. 11

Anexele nr. 1 *) şi 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

-****-

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

Constantin Popescu,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA nr. 1: DESCRIEREA LIMITELOR ŞI A ZONELOR

DE CONSERVARE SPECIALĂ, HARTA ŞI STRUCTURA DE

PERSONAL PENTRU PARCUL NAŢIONAL DEFILEUL JIULUI

SECŢIUNEA 1: DESCRIEREA LIMITELOR ŞI A ZONELOR DE

CONSERVARE SPECIALĂ

1.Limitele Parcului Naţional Defileul Jiului

Limita nord-estică porneşte din aval de confluenţa Jiului de Vest cu Jiul de Est, borna

silvcă 1 unitatea de producţie (UP) VII, Ocolul Silvic (OS) Petroşani, urmăreşte

Culmea Ogrinului până la borna silvică 5 UP VII, O.S. Petroşani, coboară prin pădure

spre SE în pârâul Polatiştea (bornele silvice 4, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 20/UP VII, O.S.

Petroşani), urcă pe Pr. Stolojoaia şi culmea omonimă (bornele silvice 300, 312, 313,

309/UP VII, O.S. Petroşani) până în culmea Polatiştei (borna silvică 299, 298,

296/UP VII, O.S. Petroşani) şi urmează spre est culmea Polatiştei, parte în golul

montan, cu vârfurile (numitete şi cotate pe planul silcic) Pietricica, 1355 m, Piatra

Angelii ( Piatra Argelii, pe harta topografică), 1432 m (bornele silvice 296, 294, 186,

187, 188/UP IV, O.S. Bumbeşti) până în cumpăna apelor dintre bazinele hidrografice

Chitu şi Sadu (circa 2,5 km E de Vf. Piatra Argelelor).

Limita sud-estică. Din culmea Polatiştei, limita coboară aproximativ perpendicular

spre sud pe Culmea Alunului dintre bazinele hidrografice Chitu şi Sadu şi intră în

pădure (bornele silvice 181, 179, 177, 175, 173, 211, 215, 206, 44, 119/UP IV O.S.

Bumbeşti), apoi traversează alternativ teritorii păduroase şi goluri montane prin Vf.

Trântor (991 m), se continuă cu Culmea şi Vf. Bâlbea (bornele silvice 15, 184, 2/UP

IV, O.S. Bumbeşti, 2 şi 1/UP V, O.S. Bumbeşti) până la confluenţa Pr. Sadu cu Jiul.

De aici urmează talvegul Jiului până la podul peste Jiu al drumului judeţean Tg. Jiu -

Sâmbotin.

Limita sud-vestică. Din talvegul Jiului (borna silvică 1/UP III, O.S. Bumbeşti), urcă

spre N pe Culmea Pleşa (bornele silvice 450, 448, 444, 440, 439/UP II, O.S.

Bumbeşti) la Vf. Runcu Porcenilor (1030 m) şi apoi pe Culmea Runcu Porcenilor

(bornele silvice 426, 420, 418, 416, 414, 408) la Vf. Pietriceaua (1202 m) şi în

continuare pe Culmea Pietriceaua (bornele silvice 65, 69, 71, 73, 77/UP III, O.S.

Bumbeşti) până la punctual (numit în harta topografică) "La Crucea de Piatră" în

Culmea (numită pe planul silvic) "Căpăţânii" din Golul de munte Chenia-Dumitra.

Limita nord-vestică. Culmea Căpăţânii din Golul de munte Chenia-Dumitra se

continuă spre NV prin Pasul Vulcan, 1621 m (evidenţiat şi cotat pe harta

topografică), pe Culmile alpine (numite pe planul silvic) "Chenia-Dumitra" cu Vf.

Drăgoiu, 1600 m şi "Carcanului" la Vf. Cândeţu (1548 m), urmăreşte limita nordică a

golului montan numit pe planul silvic "Polatişte", prelungită, în pădure, cu culmea

marcată de bornele silvice 243, 241, 241 bis (UP II, O.S. Petroşani), după care

coteşte perpendicular spre N (de-a lungul bornelor silvice 243 bis, 254 bis, 252, 258,

269, 262, 256, 270, 261, 279/UP II, O.S. Petroşani) iar de aici coboară în talvegul

Jiului (borna silvică 175/UP II, O.S. Petroşani).

2.Zonele de conservare specială ale Parcului Naţional Defileul Jiului

Zonele de conservare specială ale Parcului Naţional Defileul Jiului includ parcelele şi

subparcelele forestiere 11-14, 15 a, b, 16 a, b, 17 - 19 b, 20 - 21 b, 22-35, 36 a - e,

37 a- 41 a, 41 b, 42 a, b, 43 a, b, 44 -75 b, 76, 77 a - d, 78 - 79 b, 80 a - c, 81 a -

d, 82 a, b, 84 a - c, 85 - 86 c, 87 a, 88, 89 -91 d, 92, 93, 94 - 102 c, 103 a - e, 104

a - i, 105 - 142 din UP III Bratcu a Ocolului Silvic Bumbeşti-Jiu, 1 - 18 b, 19 - 37 b,

38 a - 42 d, 43 a - c, 44 - 48 c, 49 - 59, 60 a, b, 61 - 79, 79 b - 81 din UP IV Chitu a

OS Bumbeşti-Jiu, 1, 3, 4, 6, 7, 11 a, b, c, d %, 12 a %, b % din U.P. II Straja a O.S.

Petroşani, 1, 3 a, b, 4 a, b, 5, 119-121, 122 a, 122 b, 123 - 125 dinUP VII Polatişte a

Ocolului Silvic Petroşani, precum şi golurile alpine Chenia-Dumitra (31,5 ha) şi Piatra

Argelelor (38,1 ha).

Parcelele şi subparcelele silvice au fost preluate din amenajamentele silvice ale

ocoalelor silvice elaborate în anul 2003 şi sunt incluse pe hărţile silvice ale unităţilor

de producţie la scara 1: 20.000 ce fac parte integrantă din amenajamente.

SECŢIUNEA 2: HARTA PARCULUI NAŢIONAL DEFILEUL

JIULUI

PARCUL NAŢIONAL DEFILEUL JIULUI

SECŢIUNEA 3: STRUCTURA DE PERSONALA PARCULUI

NAŢIONAL DEFILEUL JIULUI

Structura de administraţie a Parcului Naţional Defileul Jiului va avea în componenţă

11 persoane, repartizate astfel:

a.Director al Parcului

b.Şef Pază

c.Economist

d.Responsabil relaţii cu comunităţile, educaţie ecologică şi turism (specialist în

comunicare, sociologie, psihologie, turism şi altele asemenea)

e.Biolog

f.Specialist în Tehnologia Informaţiei (baze de date, tehnologie GIS etc.)

g.5 agenţi de teren

 

 

Mai multe din această categorie: « Studiu Anexe2020 »

Informatii

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informații detaliate despre celelalte programe coofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.
Site realizat prin proiectul: Măsuri de îmbunătățire a managementului şi conştientizare publică în Parcul Național Defileul Jiului.