Consiliul Științific

 IMG 0031 cropIMG 0014 cropIMG 0033 cropIMG 0029 cropIMG 0023 cropIMG 0015 crop

Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului Ştiinţific al Parcului National Defileul Jiului (PNDJ)

 

Art.1. Consiliul Ştiinţific al PNDJ are rolul de a îndruma şi supraveghea structura de administrare special constituita a Parcului National Defileul Jiului , respectiv Administraţia Parcului National Defileul Jiului denumita in continuare APNDJ.

Art.2. Consiliul Ştiinţific este format din 13 persoane, dintre care un preşedinte, un secretar şi 11 membri. Preşedintele şi secretarul se aleg prin votul direct al membrilor consiliului. Componenţa Consiliului Ştiinţific este cea propusă de APNDJ, avizată de Academia Română şi aprobată de autoritatea publică centrată pentru protecţia mediului prin ordin de ministru (Anexa 1).

Art.3. Membrii Consiliului Ştiintific pot fi înlocuiţi în următoarele situaţii;

a) un membru doreşte să se retragă din proprie iniţiativă,

b) unul din membrii nu a participat, nejustificat la trei întâlniri de lucru consecutive.

c) un  membru  a întreprins acţiuni care contravin principiilor pe care  se bazează managementul parcului, în această situaţie toţi ceilalţi membri ai CŞ trebuie să fie de acord cu excluderea celui în cauză.

Art.4. În situaţia în care un membru al Consiliului Ştiinţific se retrage sau trebuie înlocuit, în urma consultării cu membrii Consiliului Ştiinţific, APNDJ înaintează noi propuneri spre aprobare conform prevederilor legale.

Art.5. Pentru operativitate şi menţinerea unor costuri reduse pentru organizarea întâlnirilor de lucru, se recomandă ca numărul membrilor Consiliului Ştiinţific să nu fie mai mare decât cel aprobat în componenţa actuală.

Art.6. Consiliul Ştiinţific evaluează modul în care sunt aplicate măsurile prevăzute în planurile de management şi prezintă, anual sau ori de câte ori este necesar Academiei Române şi autorităţii centrale pentru protecţia mediului, rapoarte cuprinzând constatări, propuneri şi recomandări.

 În acest scop, Consiliul Ştiinţific:

a) ţine permanent legătura cu APNDJ,

      b) ia notă de problemele majore ale PNDJ şi propune soluţii pentru rezolvarea lor,

      c) analizează periodic, în plen, de două ori pe an, activitatea APNDJ şi aprobă raportul de activitate;

      d) aprobă realizarea de obiective pentru anul următor, în cadrul obiectivelor planului de management al PNDJ;

      e) aprobă realizarea unor obiective punctuale în afara celor din planul de management al PNDJ, dar care să nu contravină obiectivelor planului de management;

      f) analizează şi rezolvă probleme legate de PNDJ, ridicate de diferite instituţii sau organizaţii;

      g) colaborează cu Consiliul Consultativ al PNDJ.

Art.7. Consiliul Ştiinţific se întruneşte în sesiuni de lucru ordinare, de două ori pe an, pe cât posibil în prima decadă a lunii martie şi în prima decadă a lunii noiembrie, cât şi în sesiuni de lucru extraordinare, atunci când apar situaţii deosebite. Consiliul Ştiinţific poate fi convocat şi în afara celor două întâlniri anuale, dacă este nevoie;

Art.8. Consiliul Ştiinţific poate derula sesiunea de lucru în condiţiile în care sunt prezenţi minim jumătate plus unu din membrii săi.

Art.9. Între întâlniri, în cazul în care este nevoie de acordul Consiliului Şiinţific pentru anumite activităţi/hotărâri ale APNDJ, acest acord se obţine in baza acordului scris al majorităţii simple al membrilor Consiliului Ştiinţific; problemele de analizat vor fi trimise prin e-mail dupa care se va contacta telefonic fiecare membru al  Consiliului Ştiinţific, urmând ca în maxim 10 zile lucrătoare să răspundă la corespondenţa electronică. Daca dupa acest termen nu se intruneste conditia de acord a CS, se considera acceptata ultima propunere lansata pentru dezbatere. 

Art.10. Consiliul Ştiinţific dezbate problemele prezentate la sesiunea de lucru şi propune soluţii, solicită rezolvare pentru cele nesoluţionate şi îşi exprimă acordul cu privire la propunerile APNDJ sau ale altor instituţii/organizaţii cu votul membrilor prezenţi.

Art.11. Membrii Consiliului Ştiinţific au roul de a sprijini APNDJ în elaborarea planului de management în vederea aprobării acestuia de către autoritatea centrala pentru protecţia mediului.

Art.12. În vederea luării unor decizii corecte de către membrii Consiliului Ştiinţific, APNDJ are  obligaţia de a furniza direct, de a raporta în mod direct şi urgent membrilor Consiliului Ştiinţific asupra oricăror probleme majore ivite în exerciţiul de administrare al parcului naţional.

Art.13. La sesiunile de  lucru  pot fi  invitaţi în calitate de observatori,  reprezentanţi  ai unor instituţii/organizaţii sau persoane fizice direct interesate de activităţile APNDJ şi situaţia PNDJ  precum   şi   personalul  APNDJ  şi  reprezentanţi   ai  Consiliului  Consultativ.

Art.14. Sesiunile de lucru se convoacă de către preşedintele şi secretarul Consiliului Ştiinţific în urma consultării cu APNDJ şi cu membrii Consiliului Ştiinţific asupra perioadei, locului întâlnirii, agendei de lucru şi asupra persoanelor invitate, solicitând în acest sens APNDJ şi altor parteneri/colaboratori în activităţile PNDJ, rapoarte şi informări privind  activitatea desfăşurată şi  problemele deosebite.

Art.15. Cheltuielile întâlnirilor de lucru, respectiv transport, cazare, masă, se decontează de către APNDJ.

Art.16. Regulamentul de organizare şi funcţionare, poate fi modificat cu acordul a două treimi din membri Consiliului Ştiinţific şi este supus aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;

Art.17. Documentele oficiale şi corespondenţa Consiliului Ştiinţific vor fi înregistrate într-un registru de intrări-ieşiri.

Art.18. Procesele verbale ale întâlnirilor Consiliului Ştiinţific se înaintează către APNDJ şi către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

Art.19. APNDJ prezintă autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului cu avizul Consiliului Ştiinţific un raport anual corect şi complet privind starea ariei naturale protejate, modul de gestionare a eventualelor probleme apărute şi acţiunile întreprinse în baza planului de management.

                                                                                                         

 CS Ordin

CS Anexa

 

 

Mai multe din această categorie: Raport de activitate »

Informatii

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informații detaliate despre celelalte programe coofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.
Site realizat prin proiectul: Măsuri de îmbunătățire a managementului şi conştientizare publică în Parcul Național Defileul Jiului.